תיטרפה הכירצל ליבומ דדמ :לארשיב םינכרצה רקס
ןמדירפ תימעו אדיורב יבוק

ריצקת

המידק דחא עיבר אבנל תיתועמשמ תלוכי שי תימס-סבולג לש םינכרצה רקסל יכ אצמנ וז הדובעב
םולג ,רמולכ ,רקסל תידוחיי איה וז תלוכימ קלח .1996-2002 םינשב לארשיב תיטרפה הכירצב םייוניש
רשאמ הכירצה ךסב םייוניש רתוי בוט אבנמ רקסה .םירחא םיילכלכ םינתשממ דומלל ןתינ אלש עדימ וב
דיתעב ישיאה םבצמ יבגל םיטרפה תויפיצל תסחייתמה וז רקסה לש תולאשה שולש ןיבמ .תפטושה וזב
ןפואב הצממ קשמב יחכונה בצמל סחיב הלאשה םע וז הלאש לש בולישה .עדימה ברימ תא הליכמ
.רקסב םולגה יובינה רשוכ תא יבטימה

הכירצה תואוושמ לש תלבגומה ןתלוכי עקר לע טלוב םגדמה תפוקתב רקסה לש הובגה רבסהה רשוכ
םע דחא הנקב תיתוכיא תולוע תואצותה .תונורחאה םינשב לארשיב הכירצב םייוניש ריבסהל תוליגרה
םינכרצה רקס לש ללוכה רבסהה רשוכ ,תיתומכ .ב"הראב םימוד םירקסל סחיב םירקחמ לש תונקסמה
.ב"הראב רשאמ םיהובג םניה םירחא םינתשמל רבעמו לעמ עדימ ףיסוהל ורשוכו ץראב


349Kb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

רקחמה תביטח לש ןוידל םירמאמ ףדל