לארשיב תיטרפה הכירצה לע תילקסיפה תוינידמה תעפשה לש תיריפמא הניחב
תוילקסיפה תויפיצה תשיג לע שגד םע
יקסני'צברטס לשימו איבל בקעי

ריצקת

ןיב הפולחת תמייק יכ אצמנ .תיטרפה הכירצה לע תילקסיפה תוינידמה תעפשה תא תנחוב הדובעה
יכ םג אצמנ .םיזוחא 20-כב תדמאנ איהו דואמ תלבגומ איה ךא ,תירוביצה הכירצהו תיטרפה הכירצה
:תיטרפה הכירצה לע העפשה שי תירוביצה האצוהה לש ןומימה ןפואל ,תינאידרקירה השיגל דוגינב
ןומימלש דועב ,האלעהה םוכס אולמב תדמאנה ,תילילש העפשה רכשה לע רישי יוסימ תאלעהל
.בוחב ןטק לודיג לע רבודמ דוע לכ - תיבויח העפשה ירוביצ ח"גא תועצמאב

תידיתעה תילקסיפה תוחתפתהל סחיב םיטרפה לש תויפיצה ןונגנמ תובישחל תוקהבומ תויודע ואצמנ
:ונומימ יכרדב וא ירוביצ ןועריג לש ומויקב תאטבתמכ ,("תוילקסיפה תויפיצה תשיג")

ךוראה חווטב תירוביצהו תיטרפה הכירצה ןיב הפולחתה תדימ תניחבל רתויב םיאתמה הנתשמה .א
שרדנה לטנה תא תוניטקמה - ל"וחמ תולבקתמה תוידדצ-דחה תורבעהה יוכינב תירוביצה הכירצה אוה
.תיתלשממה האצוהה ןומימל רוביצהמ

ומויקמ וקלחב עבונ תיטרפהו תירוביצה הכירצה ןיב ילילשה רשקהש ךכ לע תקהבומ תודע האצמנ .ב
יזא ,רצותב ירוביצה ןועריגה לקשמ םג הלוע ירוביצה בוחב לודיגל ליבקמב םאש אצמנ .ירוביצ ןועריג לש
.תילילש תויהל תכפוה ותעפשה

רקיעב תפקשמ איהו ,תיטרפהו תירוביצה הכירצה ןיב תיקלח דואמ הפולחת האצמנ רצקה חווטב םג .ג
תורשפאה לע תמא ןמזב יתועמשמ עדימ םיווהמה - םיילקסיפה םינתשמב םיכשמתמו םילודג םייוניש
.יוסימב םיידיתע םייונישל

1985-מ בוצייה תינכת רחאל תירוביצהו תיטרפה הכירצה תומגמ ןיב רשקב יוניש לע יפיצפס ןחבמ .ד
.חלצומה בוצייה תינכתמ האצותכ יתועמשמ ןפואב הדרי ןהיניב הפולחתה תדימ יכ הארה

הכירצה ןיב הפולחתה תמצוע לע םיעיפשמו ןכתיי רשא םייביטנרטלא תרוסמת יצורע לש תוקידב ,ףוסבל
התייה אל ללכ ךרדב יכ וארה - תיבירה רעשו ילאירה ןיפילחה רעש ,היצלפניאה - תיטרפהו תירוביצה
.רצקה חווטב ןהו ךוראה חווטב ןה ,תיתועמשמ העפשה םהל


1.35Mb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

רקחמה תביטח לש ןוידל םירמאמ ףדל