(1987-2001) וקמועו ינועה ידממ לע 'שדחמ הקולחה' תעפשה
ןתיול דדוע

ריצקת

:םיאבה םיאצממה םילוע 2001 - 1987 םינשל ס"מלה לש תוסנכהה ירקס חותינמ

םייטסיטטס םיאצממ

- שפנ ףלא תואמ שולשכל ףלא האמכמ - לארשיב ינועה תוחפשמ רפסמ שלוש תרקסנה הפוקתב .א
תורוקמ ינפ לע ,ןהיגוסל ימואלה חוטיבה תואבצקב ינועה תוחפשמ לש ןתולת תרבגה םע דבב דב תאז
.םירחא הסנכה

אל ,ינועה לגעממ םילאיצנטופ םיינע לש ךלוהו ןטק זוחא ץלחנ ימואלה חוטיבה תואבצק לודיג תורמל .ב
לש ינועה תלוחת לודיג אלו ,('םידוהי-אל' ,'םידרח-אל' ,'םידרח') םירזגמה ןיב ינועה ידדמב בוטיקה ענמנ
.(הלעמו םידלי העברא) תולודגה תוחפשמה

ינשב רשאמ םיילפכ הובג 'ידוהי אלה' רזגמב ינועה תוחפשמ ברקב הדובעמ תוסנכהה לקשמ .ג
.הנידמה ביצקת לש םירחא םיפיעסב םיהובג םימוכס םילבקמה ,םיידוהיה םירזגמה

םהיתוסנכה לקשמו ,'םידרחה' לצא ימואלה חוטיבה תואבצק לקשמ דחוימב הובג םיריעצה תוסנכהב .ד
חוטיבה תואבצק לקשמ דחוימב הובג םישישקה ברקב .םירזגמה ראש תמועל ךורע ןיאל ךומנ הדובעמ
תויללכ תומרופרל םירזגמה ינש לש הברה םתושיגר לע דיעמה רבד - 'םידוהי-אלה' לצא ימואלה
.תואבצקה הנבמב

החפשמ לדוג לכל יכ הדבועהמ דומלל ןתינ ךכ לע ,רזגמל תוכייתשהה רקיעב תעבוק ינועה קמוע תא .ה
,'םידרחה' ברקב דימת ההובג (ינועה וק תיצחמל תחתמ םתסנכהש הלא) 'םידורמה םיינעה' תלוחת
.'םידוהי-אלה' םה רדסמב םהירחאו

הנתשה אל הז לקשמ .םיזוחא 2.3-כ אוה לארשי תוחפשמ ללכ ברקב 'םידורמה םיינעה' לקשמ .ו
.ינועה לש םידממב רכינה לודיגה תורמל ,הפוקתה ךרואל

לש תוימונוקא-ויצוסהו תויפרגומדה תונוכתה םע רתוי בוט םאותמ היה ימואלה חוטיבה תואבצק לס .ז
קוחרו ,'ידרחה' רזגמה תוחפשמ ודמע תונהנה רדסמב ןהירחא ,'ידרח אלה' ידוהיה רזגמה תוחפשמ
.'ידוהי אלה' רזגמה תוחפשמ הלא ינשמ

םיינויע םיאצממ

םע דחא הנקב םילועש תונורקעה לעופב ומשוי דבעידב יכ ררבתה 'החוור תנידמ' לש רשקהב .1

לכל ברימה' םע אלו ,תיתרבח הניחבמ ילרבילל בשחנה ,'רתויב םיינעל' ברימה לש ןוירטירקה
.הייסולכואה ברקב ותקולח ןפואב בשחתהל ילבמ 'רצותה ברימ'ו רוצייה תוליעיל גאודה הז - 'הייסולכואה

תוימונוקא-ויצוסה תונוכתהש ףא םירזגמהמ דחא לכב ליעי ינועה םוצמצל יתקוסעתה ןורתפה יכ אצמנ .2
איה ויריעצ ברקב ינועה תלוחתש םושמ רקיעב ליעי אוה ידרחה רזגמב .הבר הדימב תונוש םהלש
היסנפמ הסנכההש םושמ רקיעב ליעי אוה ידוהי-אלה רזגמב ;רצקה חווטב העפשה - רתויב ההובגה
ליעי אוה ידרח-אלה ידוהיה רזגמב ;ךוראה חווטב העפשה - םירחאה םירזגמב התיצחממ תוחפ איה
.דחאכ ,םיחווטה ינשב


810Kb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה
רקחמה תביטח לש ןוידל םירמאמ ףדל