ךלוה התא ןאלו תאב ןיאמ עד :לקש - ח"טמ קוש
הישעתו רחסמ תכשל ינפב האצרהל ,לארשי קנב דיגנ - ןיילק דוד ידי לע ןכוה
2001 רבמצדב 20 ,הינמרג-לארשי

 

עקר .א

ןיפילחה רעש עבקנ ךיא

1948-1988

ןיפילחה רעש :הטישה .הלשממה י''ע ,ןיפילחה רעש ,ח"טמה ריחמ עבקנ (1948-1988) הנש 40 ךשמב
.ותוא תונשל הטילחמ הלשממהש דע ,עובק ראשנ

לכב ,ח"טמ ,רוכמל רקיעבו ,תונקל ,הלשממה םשב ,לארשי קנב תובייחתה י''ע :עובק ראשנ אוה ךיא
.ןותנ רעשב ,תומכ

?הז ודיקפתב לארשי קנב לע תולבגמ שי םאה -

תושעל תיביטרפוא תלוכי ול שי רשא ,דיחיה יתלשממה םרוגה אוהו ,תוילהנמ וא תויקוח תולבגמ ןיא
.תאז

.תוברזרב ח"טמה תומכב לבגומ אוה - ח"טמ רוכמל שרדנ אוה םא

הז הרקמב יכ םירובסה שי .'90 -ה תונש עצמא דע התלע אל הלאשה ?ח"טמ תונקל שרדנ אוה רשאכו
לש תומכ לכ תונקל ידכ םישרדנה םילקש תספדהב לבגומ וניא לארשי קנב ירהש ,יתומכ לובג ןיא
קנב י'ע תולודג תויומכב ח"טמ תשיכרמ האצותכ ,ףסכב קשמה תפצה .תוילשאב תוגשל אל בטומ .ח"טמ
םג אלא םייסנניפה םיקוושה לש קר אל ,תיסנניפה תוביציה תאו םיריחמה תוביצי תא תרערעמ ,לארשי
.הב דימתהל ןתינ אלו ,םיקנבה ומכ יסנניפ ךוויתב םיקסועה תודסומה לש

?ןיפילחה רעש תא םעפ ידמ תונשל ,הנידמה םויקל תונושארה םינשה 40 -ב ,הלשממל םרג ,אפיא ,המ
קנב ידי-לע תוקזחומה ,ח"טמ תוברזר תא ולדליד רשא םימולשתה ןזאמב תונוערגב הצוענ הביסה
ישדוח 3-ל הוושה תוברזר תמר התיה הז ''םודא וק''ל תלבוקמה המרונה .''םודאה וק''ל רבעמ ,לארשי
.אובי

:רמולכ ,לקשה תושלחיה לש ןוויכב אוה ןיפילחה רעשב יונש לכש ונלגרתה תונושארה םינשה 40 ךשמב
תוחיפה םאה :רמולכ ,''ילאיר'' היה תוחיפה םא הלאשב ןויד עומשל היה רשפא םעפ ידימ .תוחיפ
היה בצמה רשאכ .דדמה תיילעמ רתוי ריהמ היה (תמייוסמ הפוקתב ןיפילחה רעשב יונישה) ילנימונה
אל לבא ;ילאיר ףוסיי ונלביק (ילנימונה ןיפילחה רעש תילעמ רתוי הריהמ התיה דדמה תיילע) ךופה
,תיסחי לקשה לש תוקזחתה וא ,ןיפילחה רעש לש ''הדירי'' :רמולכ ,ילנימונ ףוסיי היה הב הפוקת התיה
.רלודל ,חיננ

1989-1998

לבא ,םיילנימונ םיתוחיפ ויה הז רושעב םג .(1989-1998) תופסונ םינש רשע הכשמנ וזה העפותה
רעש רטשמ תא רימהל רצואה דרשמו לארשי קנב וטילחה 1989 תישארב .הנתשה תאז לכב והשמ
.6% לש בחורב ,לקשל תיקפוא דוינ תעוצרב ביציה ןיפילחה

םיעופיש הלביקו הבחרוה איה .םימעפ רפסמ דוינה תעוצר השמגוה ,ןכמ רחאל ףלח רשא רושעה ךשמב
ןותחתה לובגה עופיש :יוניש אלל דוינה תעוצר הרתונ זאמו 1998 טסוגואב עצוב ןורחאה יונישה .םינוש
.40% -מ הלעמל - תולובגה ןיב קחרמה ;6% - ןוילעה לובגהו 2% -

,הז ךיראתל דע .ןיפילחה רעש תעיבק תא קושל ריבעה לארשי קנב ;1994 ילויב סנכוה ףסונ בושח יוניש
רחאל קר .םוי ידימ ןיפילחה רעש תא לעופב עובקל לארשי קנב ךישמה ,דוינ תעוצר לש המויק תורמל
ןיפילחה רעש דוע לכ ח''טמב רחסמב ברעתי לארשי קנבש יוצר םאה הלאשה ררועתהל הלכי הז ךיראת
רשאכ ,1996 תישארבו 1995 ךלהמב קושב ברעתהל ,ןכא ,וניסנ .העוצרה תולובגמ גורחל דמע אל
ןוויכל עצמאה רעשמ קחרתהל ןיפילחה רעשמ עונמל ,הצרא םרזש ץוחה עבטמ תיינק י''ע ,התיה הרטמה
דומעל םילוכי ונניאש הנקסמל ונעגה ,רלוד דראילימ 6 ונינקש רחאל ,1996 ראורבפב .ןותחתה לובגה
.ונלדחו ,םילקש הברה ךכ לכ םירזהלו ח''טמ לש תולודג הכ תויומכ תונקל ,קושה לומ

תא איבה ןוהה אובי יכ ,ח''טמ תונקלו ךישמהל ונצלאנ ,1997 עצמא דעו ,ןכמ רחאל המ ןמז ,תאז םע
וזו ,רלוד דראילימ הרשעכ דוע וז הפוקתב ונינק לכה ךסב .העוצרה לש ןותחתה לובגל ןיפילחה רעש
.רלוד דראילימ 23 -כ לע םויה תודמוע קשמה לש ח''טמ תוברזרש ךכל תירקיעה הביסה

עבראב :רמולכ .ח''טמ קושב ונברעתה אל ,1997 ףוסב םיגירח םימי רפסמ טעמל ,1997 עצמא זאמ
.קושה תוחוכ י''ע ישפוח ןפואב ןיפילחה רעש עבקנ תונורחאה םינשה

1999-2001

לש ןוויכב היה ןיפילחה רעשב יוניש לכ הב הנש 50 לש הירוטסיה רחאל ,תונורחאה םינשה שולשב
איש רעש עבקנ זאמ ,השעמל .םיילנימונ םיפוסיי םג הנושארל ויה םהב ןמז יקרפ ונרבע ,ילנימונ תוחיפ
המגמ אלל ,םיילנימונ םיפוסייו םיתוחיפ לש תודונת וב תומשרנ ,22.10.98 -ב רלודל ח'ש 4.367 לש
יוטיב ידיל האב ,וז הפוקת הנייפיאש םיריחמה תוביצי ןכש עיתפהל הכירצ הניא וז תואיצמ .תקהבומ
.ןיפילחה רעש לש תיסחי תוביציב םג

1994 ילוי זאמ ןיפילחה רעש תא םיעבוקה תוחוכה .ב

:קושב ןיפילחה רעש תא םויה םיעבוקה ,תוחוכ השלש םימייק

אל יכ ,יטננימודה םרוגה היה הז תוכורא םינש ךשמב .םימולשתה ןזאמב ףטושה ןובשחה בצמ :ןושארה
ןובשחב ןוערגהש םושמ רקיעב ,ינשמ םרוג אוה םויה .ונממו קשמה לא תויתועמשמ ןוה תועונת ויה
.דחוימב יתדונת וניאו ,רלוד דראילימ 2-כ - לודג וניא ףטושה

יבשות לש - םיקנבב תונודקפו םיקנבמ םיארשא םילולכ וז תרגסמב .רצק חווטל ןוהה תועונת :ינשה
הלא ןוה תועונת .ל'וחבו ץראב םיפסכה יקושב םהיפילחתו ,םילקשב - ץוח יבשות לשו ,ח"טמב - לארשי
.תיבירה ירעפב םייונישל ביגהל תורומא

תורמלש הדבועב אוה הז יונש לש ינוציחה ויוטב .תונורחאה םינשב יטמרד יוניש לח הז םוחתב
ןוהה תועונת לע שממ לש העפשה םהל התיה אל ,תונורחאה םינשב תיבירה ירעפב םילודגה םייונישה
- 2% -כל 9% -כמ רלודל לקשה ןיב תיבירה רעפ םצמטצה 2000 ףוס דע 1998 ףוסמ .רצק חווטל
- 4% -כל 2% -כמ תיבירה רעפ בחרתה 2001 ךלהמב וליאו ;ןוה אוצי רוציל הכירצ התיהש המגמ
.םינותנב רכז ןיא הלא תועונתל .רצק חווטל ןוה אובי רוציל הכירצ התיהש המגמ

תיביר ירעפ י''ע קר תועבקנ ןניא רצק ןמזל ןוהה תועונתש איה הביסה

םינשה עבראב ללוחתה רשא לודגה יונישה ןומט ןאכ .ןיפילחה רעש ןוכיסב תובשחתה ךות םג אלא
הרצונ תונורחאה םינשה עבראב ירה ,שלחהל קר היה לכי לקשה הנש 50 ךשמבש דועב :תונורחאה
ותעקשהש תופצל היה לכי ח"טמב עיקשהש ימ , רבעבש דועב .קזחתהל םג לכי היה אוה הב תואיצמ
תורשפא תמייק התע ירה , תוחיפה לשב םג אלא תיח''טמה תיבירה לשב קר אל םילקשב תוריפ אשית
.ףוסיי י''ע ,רתוי ףא ילואו ,וזזקתי תיבירה תוריפש

ימ .תוחיפו ןוה אוצי ללוחל ,תיבירה ירעפ םוצמצ תועצמאב ,ןתינש הנעטה תא םעפ ידימ םיעמוש ונחנא
תובייוחמ לש עקר לע לעופה ,ישפוח ח''טמ קוש לש תואיצמה תא םינפה אל ןיידע וזה הנעטה תא הלעמש
.םיריחמ תוביציל

תומרוז רשא תוילאירה תועקשהב רבודמ .ךורא חווטל ןוהה תועונת אוה ,רתויב בושחהו ,ישילשה חכה
,ב''הראב ןוהה קושב תוילארשי תורבח לש ןוהה סויג לשב רקיעב ,תונורחאה םינשב ילארשיה קשמל
ללכנ וז תרגסמב .תוילארשי תורבח לש ריחס אל ןוהבו ץראב תוינמה קושב תורישי תועקשהב םג לבא
םיקנבהמ ינוניב חווטל תואוולה תלבק י''ע וא ל''וחב ךורא חווטל ח"גא תקפנה תועצמאב ןוה סויג םג
הלא ןוה תועונת לש ףתושמה הנכמה .ל''וחב תוילארשי תורבח לש תוילאיר תועקשה שי ליבקמב .ל''וחב
.ךורא חווטל תויחוויר ילוקישמ תוענומ ןה אלא ,רצק חווטל תיבירב תויולת ןניא ןהש אוה

ףקיה .תונורחאה םינשב ילארשיה קשמב ןיפילחה רעש ךלהמ תא עבק רשא יטננימודה חכה היה הז
ידכ דע ,'90 -ה תונש לש הנושארה תיצחמב הנשל רלוד ינוילימ לש תורופס תואממ חפת הלא תועקשה
לשב ןה ,שילש-ינש ידכב הדרי תומכה ,2001 ,הנשה .הינשה תיצחמב הנשל רלוד ידראילימ המכ
הביסה וז .רוזאב ינוחטיבה חתמב היילע לשב ןהו ,הב ןוהה יקושבו תיאקירמאה הלכלכב הגיסנה
.קזחתה אוה - הרבעש הנשב וליאו ,שלחנ לקשה הנשהש ךכל תירקיעה

ץוח עבטמב היצזילרבילה .ג

לפנה ןויסנ תא םירכוזה ,יאדו ,שי .ילארשיה קשמב השדח איה םג ,ןוה תועונת שי הב ,וזה תואיצמה
אוהה ןויסנה .זא ךכל וארק ''ןוכיתה חרזמה לש ץיווש'' .1977 -ב תכל-תקיחרמ היצזילרביל לע זירכהל
םיכירצ אמייק - תב היהתש ידכו ,תואיצמהמ השולת תויהל הלוכי הנניא היצזילרבילש שיחמה
:דחוימב םיבושח םהמ השולש .םיפסונ םיכלהמ רפסמ ,התוא םידקהל וליפא וא ,הילא תוולתהל

;ירוביצה בוחה תנטקהל תונימאב הליבומה תילקסיפ תעמשימ

;םיריחמ תוביצי לע תרמושה תירטינומ תעמשימ

.הלשממה תוברועממ םיררחושמה םיימוקמ ןוהו םיפסכ יקוש

לא רוזחל ונלוכי ןכלו ,'80 -ה תונש לש הינשה תיצחמה זאמ דואמ ונמדקתה הלא םימוחת השולשב
:'90 -ה תונש ךלהמב הגרדהב התוא עצבלו ח''טמב היצזילרבילה

;(אוציה ןומימל ,לשמל ,קר אלו) הרטמ לכל יארשא ןתמב שפוח םילארשיה םיקנבל ונרשפיא הליחת

;ל"וחב עיקשהל יקסעה רזגמל ונרשפא כ"חא

;ץראב עיקשהל שפוחה תא ץוח יבשות ינפב ונחתפ ליבקמב

;תונמאנ תונרק לש ח"טמב תועקשה לע הלבגמה תא לילכ ונרסה

,ל'וחל םיעסונל הבצקהה תא ונלטיב ,ץראב ח"טמב תונודקפ ונרתה :תיבה יקשמב לפטל וננפתה כ"חא
;ל"וחב ן"לדנב תועקשה םג - ףוסבלו ,ל'וחב תויסנניפ תועקשה ונרשפא

םניא רשא ,(םייח חוטיב ,למג ,היסנפ) ךורא חווטל םיידסומ םיעיקשמ לע הלבגימה הרתונ ןורחא בלשב
.םילהנמ םה ותוא םיסכנה קיתמ 5% -מ רתוי ל"וחבו ח"טמב עיקשהל םויה םילוכי

חותיפ היה ,תירטינומו תילקסיפ תעמשמ לש עקר לע ,היצזילרבילה לש םיבושחה יאוולה ירצותמ דחא
ינש רקיעב לארשי תלשממל ויה תוכורא םינש .ל"וחב לארשי תלשממ לש בוח תורגאל קוש לש יטיא
קלח לארשי תלשממ הרימה ןורחאה רושעב .ב"הרא תודהיו ב"הרא תלשממ :ח"טמל םיינוציח תורוקמ
האצותכ .םלועב ןוהה יקושב בוח תורגא סייגל הלחהו ,ריחס בוחב ב"הרא תלשממל ריחס אלה הבוחמ
יונישה - ילארשיה קשמב ררושה ילכלכה רטשמב םנומא תא אטבל ךרד דוע םירז םיעיקשמל שי ךכמ
לש בוח תורגיא לע האושתל תיסחי לארשי תלשממ לש ח"גאב העקשה לע םישרוד םהש חוורימב
תורשפא שיו ,רתוי ךורא העקשהה קפואש לככ רתוי לודג אוה הז חוורימ ,לבוקמכ .ב"הרא תלשממ
;םינייטצמכ םנמא םירייטצמ ונניא הז דדמ יפ לע .תורחא תונידמל - וז הניחבמ - ונתוא תוושהל
האוושהב לבא ,ונלשמ רתוי ךומנ - הירגנוהו ןיס תולשממ לשמל תוקיפנמש בוחה תורגיא לע חוורימה
.רתוי םיבוט םיבשחנ ונחנא - (דחוימב השק הבצמש הניטנגראב רבודמ אלו) הקירמא םורד תונידמל
תיצחמל האוושהב ,דחא זוחאל לעמ תצק לע םויה תדמוע רצק חווטל לארשי תנידמ לש ןוכיסה תיימרפ
הפוקת ךלהמב הפשחנש יביצקתה ןוערגב הגירחה עקר לע תנבומ היילע - הנש יצחכ ינפל קר הז רועישמ
.וז

ץוח עבטמ קוש .ד

הרשפיא ,תירטינומו תילקסיפ תעמשמל תובייוחמה עקר לע ,ןיפילחה רעש רטשמ תשמגהו היצזילרבילה
:חתפתהל ח"טמ קושל

םויה םידמוע םהו , קושל הרבעוה רעשה תעיבק רשאכ ,1995 זאמ הנש לכ םילוע םיימויה םירוזחמה
2 -כל ימויה רוזחמה תא תולעמ רשא תוקסיע ,ףלחה תוקסיע אלל עצוממב רלוד ןוילימ 700 -כ לע
.רלוד דראילימ

.םירז םייסנניפ תודסומ םג אלא םיימוקמ םיקנב קר אל םיללוכ םיפתתשמה

רתוי םילודג םיקוושל האוושהב תומצמוצמ ןיפילחה רעשב תודונתה

.(וריא-רלודה קוש ומכ)

.םיכומנ ללכ ךרדב םיחוורימה

,הרצק הפוקת ךשמל ןמושיר תא תונתונ ,םיינוציח םיעוריא לשב ,קושה לע תופלוח רשא תורעס םג
.ןיקת דוקפיתל קושה רזוח הירחאלו

םירוזחמה ,ןיפילחה רעש תא הציפקה רשא ,רבמטפסב ב''הראב רורטה תפקתה :הנורחאה המגודה
.שוקיבו עציה לש םיללכ יפל ,ןכא , לעופ קושה .הרגישל רצק ןמז ךות רזח קושה לבא ,םיחוורמהו

לארשי קנבב ח''טמ לע חוקיפה תקלחמ לע הרעה .ה

.לארשי קנבב ח"טמ לע חוקיפה תקלחמ לש הלרוג היהי המ :הלאשה תא ררוע ח"טמ לע חוקיפה לוטיב

לוהינב הקסע רשא ,יארשא תקלחמ התיה לארשי קנבב .ןכל םדוק םינש המכ המוד הלאש לע רבכ ונינע
ךלה הז יארשא גוס .לארשי קנב לש ותוירחאב היה רשא ,תורחא תורטמלו ,אוציל - ןווכומה יארשאה
יארשאה תקלחמ ידבוע תורשע .ץוח עבטמ לע חוקיפה לוטיב תארקל ןיכמ בלשכ ,ונתמזיב ,לטבתהו
.קנבהמ םבור לש תמדקומה םתשירפ תא ונמזי ונחנאו ,םירתוימל וכפה

התיה ונתנש הבושתה םעפה לבא ,הלאש התואל ונרזח ח"טמ לע חוקיפה תרסה ךילהת לחה רשאכ
:םימולשתה ןזאמב ןוהה ןובשח לע ילארשיה קשמב דיחיה עדימה רוקמ היה חוקיפה .הנוש

?העקשה יקיפא וליאבו ,ילארשיה קשמב ץוח יבשות םיעיקשמ המכ

?םיחווט וליאלו םיאנת וליאב ,ץוח יבשותמ לארשי יבשות םילבקמ תואוולה המכ

?ןכיהו ,ל"וחב ,םיקסעו תיב יקשמ ,לארשי יבשות םיעיקשמ המכ

?ל"וחב למג תופוק לש תועקשה שי םאה

קשמה לש םייסנניפה םיקוושב שחרתמה תנבהלו תירטנומה תוינידמה לוהינל ינויח אוה הזה עדימה
תא םילצנמ ץוח יבשות םאה :התיה ןורחאה רושעב התלעו הרזח רשא ,לשמל ,תולאשה תחא .ילארשיה
ומכ ."םייביטלוקפס" םיחוורל - ח"טמב תיבירהמ ההובג תילקישה תיבירה ירהש - תיבירה ירעפ
יאדכ אל םאה .היצלוקפס ונילע םישועש רורב :דומילה ירפסמ האב תיעבטה הבושתה ,תורחא תולאשל
ח"טמ ןודקפב 2% קר לבקל םוקמב 6% ,חיננ ,לש תיבירב ונלצא דיקפהל ידכ ח"טמ רימהל ץוח בשותל
?אל ,חוטב חוור ?וצראב

לש ןוהה ןובשח לע התוא ונדקפהו ,חוויד תקלחמל ח"טמ לע חוקיפה תקלחמ תא ךופהל ונטלחה ונחנא
םיחותינו ,ףטוש עדימ תקפסמ איה םויהו הנגראתה הקלחמה םינש המכ ךשמב .ילארשיה קשמה
.ילארשיה קשמב הז עדימל דיחיה רוקמה - ונממו ילארשיה קשמל ןוהה תועונת לע ,םיילכלכ

,תיבירה ירעפ תורמל ,םיילקיש תונודקפב ףסכ דיקפהל דאמ םיטעממ ץוח יבשותש וניאר ראשה ןיב
.העפותה תא ריבסהל ידכ דומילה ירפסב רסח המ ררבל ונלחתהו

תעוצר תחיתפמ עבנש ,ןיפילחה רעש ןוכיס לש ומויק :ותוא ונרכזה רבכו טושפ אוה ונאצמש רבסהה
;דימת הז תא וניבה ץוח יבשות .תיבירה ירעפ לוצינמ קיפהל היה ןתינש חוורה תא זזיק רשא ,דוינה
ילוימ לחה ,תיניטלה הקירמאו ,היסור ,היסא חרזמ םורדב םייסנניפה םירבשמל וקקזנ לארשי יבשות
.ןוכיסה תועמשמ תא םינפהל ידכ - ונלצא 1998 רבוטקואב ןיפילחה רעש יעוריאלו ,1997

תוינידמ תויגוס .ו

.תוינידמה לוהינב תויגוס רפסמ וררוע ילארשיה קשמב ץוחה עבטמ םוחתב ונראיתש תויוחתפתהה
.ןהבש תוירקעה תא ,םויסל ,ןאכ ריכזא

תירטינומה תוינידמה לש ירקיעה ילכה .1

הבצוע תאזה השיפתה .תירטינומה תוינידמה לש ןגועכ ןיפילחה רעש שמיש '90 -ה תונש תישאר דע
.היצלפניאה בוצייל ליבוי ןיפילחה רעש בוציי יכ הסרג איהו ,1985 לש בוצייה תינכת תרגסמב דחוימב
.תוחיפו ןוה אוציי רצייל ךירצש םרוגכ אל יאדוובו ןיפילחה רעש בוצייב ךומתל ידכ הסיוג תיבירה

ידכ םימוזיה םיתוחיפה תוינידמב ךישמהל ץחלל ונענ לארשי קנבו הלשממה .החלצ אל וזה השיפתה
21% -ל 16% ןיב הענ איה ,1991 -ל 1986 ןיב ,םינש שש ךשמב .התחפ אל היצלפניאהו ,אוצייל עייסל
רטשימ תא שימגהל ונילע היה וז תרגסמבו ,ח"טמ לע חוקיפה תרסה ךילהתב ונלחתה ךכל ףסונ .הנשל
תא עבקל םיסנמ לבא תוישפוח ןוה תודונת םירשפאמ :רמולכ ,ךכ םיגהונ ונייה אל םא .ןיפילחה רעש
תלוכיה .ךכמ עבונה תוביציה רוערעלו לקשה לע היצלוקפסל בחר חתפ םיחתופ ונייה ,ןיפילחה רעש
ותוא ףילחהל לכויש רחא רישכמ אוצמל ונילע היהו ,התחפו אפיא הכלה ןיפילחה רעש תוביצי לע ךומסל
ונינבו ,רצק חווטל תיבירה - םלועה לכב ךכל לבוקמה רישכמה תא ונרחב .םיריחמ תוביצי תגשה ךרוצל
היצלפניאה ןוסיר ךרוצל תיבירה תלעפהש ידכ ושרדנש תוטלחה תלבקל תוכרעמה לכ תא דוסיה ןמ
.הליעיו תלכשומ הרוצב השעית

תוינידמ רישכמכ ח"טמ קושב תוברועמ .2

תא טוונל תלוכי םהל ןיאש רורב רבכ םויה יכ םא ,ח"טמ קושב םעפ ידמ םיברעתמ םייזכרמ םיקנב
,ןהלש עבטמה תא דיינל ורחב םלועה תונידמ תיברמ עודמ הביסה םג וז .קושה תוחוכ לומ ןיפילחה רעש
ונל היהת אלש דע ןיתמנ אל ונא םגש ,הנובתהו ,ןידה ןמ .חושקו אלמ עוביקל רובעל טילחה ןטועימ קרו
.ןיפילחה רעש תודונת תא תמסוח אל איה רשאכ דוינה תעוצר ידירש תא לטבנו ,הרירב

יפל אלא עובק ןפואב אל ,ץוח עבטמ קושב לארשי קנב תוברעתה תא לוקשל היהי רשפא לטובת וז רשאכ
קשמ לש תויוצרה תונוכתה תחא איה תיסנניפ תוביצי .הז קוש לש ותוביציב ךומתל הרטמב ,ךרוצה
.ח''טמה קושב םג התרימשל םורתל ,תומייוסמ תוביסנב ,לוכי לארשי קנבו ,חתופמ

לקשה לש האלמ תורימה .3

ךורא חווטל םיידסומ םיעיקשמ לע הלבגהה תא לטבלו ח"טמב היצזילרבילה ךילהת תא םייסל שי
שי .תוניחבה לכמ הרמה רבל לקשה תא ךופהי וז הנורחא הלבגה לוטיב .ל"וחבו ח"טמב םהיתועקשהב
ירשפאה שוקיבה לע תונעל ידכ ח''טמ הברה ךכ לכ חקינ ןכיהמ םילאוש ,לגרה ךותמ ,ןיידע רשא הלאכ
שוכרל םויה ךירצ ח"טמה תא יכ ריכזהל ךירצ הלאל .היסנפה תונרקו חוטיבה תורבח ,למגה תופוק לש
,ןיפילחה רעשב םיאתמ יוניש י''ע הנעמה תא אצמי קושה .לארשי קנבמ ותוא שוכרל רשפא יאו ,קושב
.וישכע דע הבר החלצהב תאז השעש יפכ

םייסנניפ םיסכנמ תוסנכה יוסימ .4

תונרקו םידיחי ידיב ,ח"טמבו םילקשב םייסנניפ םיסכנמ תוסנכה לע סמה יללכ תא תוושהל שי ףוסבל
תועקשהה קית בכרה לע ,ןבומכ ,םיעיפשמ םהו םינוש סמ ירועיש םויה םימייק .ל"וחבו ץראב ,תונמאנ
ונתוא ררחשת ,הנידמה תוסנכה תניחבמ תילרטיינ היהתש ,סמה רועיש תאוושה .רוביצה לש תויסנניפה
.תוחתופמ תונידמב לבוקמכ ,םייסנניפה םיקוושה חותיפל םורתתו םויה םימייקה םיתוויעהמ

םוכיס .ד

לכב ליבקמב השענ ,קושה לע וססבל המגמב ,ילארשיה קשמב ח''טמה אשונב לארשי קנב לש ולופיט
תיתשת תיינב ,ץוח עבטמ קוש חותיפ ,ןוהה תועונתב היצזילרביל ,ןיפילחה רעש רטשמ תשמגה :ויטביה
תוינידמה לוהינ יבגל תושקבתמה ,תויביטרפואהו תויגשומה ,תונקסמה תקסהו ,ןוהה תועונת לע עדימ
שרדנש רבעמה תא ,םיעוזעז םומינימב ,רצייל התייה הלוכי חווט תכוראו תללוכ הייאר קר .תירטינומה
.ימלועה קושב ובוליש לע תנעשנ ולש החימצה תיגטרטסא רשא קשמל

תא םייסל ידכ -ןוהה קושו םיפסכה קוש חותיפל המוד הרוצב תשגל ,םויה םג ןתינו ,היה ךירצ
.תונורחאה םינשב הרצענ רשא המרופרה