תואיצמו תוילשא :ןותימהמ האיציל ךרדה
י"ע ךרענש םיצעוי סנכ רובע ,לארשי קנב דיגנ - ןיילק דוד י"ע ןכוה
2003 רבמטפסב 4 ,לארשיב תונמאנה תונרק דוגיא

האור התא ךיא" תונמאנה תונרק דוגיא ר"וי לאשנ ,2003 יאמב תונמאנה תונרק לע ימוסרפ ףסומב
:ךכ הנעו "ןותימהמ אצוי קשמה תא

םושו ,תיטרפה הכירצה תא לידגהל הז ןותימהמ קשמה תא איצוהל הדיחיה ךרדהש ןימאמ ינא"
ב"הראב םג ...תובורקה םייתנשב םיזוחא השימח לש היצלפניא ונל היהת םא קשמל הרקי אל רבד
.(4 'מע ,םש) "יארשאה קנחמ תא רותפל ךרדה וזש ןיבה אוה יכ תיבירה תא דירוה ןפסנירג

ןותימהמ האיציל יתרגשה םשרימה

תוינידמה לע ןויד לכב תיזכרמ הלאש איה "ןותימהמ אצוי קשמה תא האור התא ךיא" הלאשה
דחא ןפסנירגו תיטרפ הכירצ הברה ,היצלפניא תצק לש תבורעתה ,ךדיאמ .תונורחאה םינשה שולשב
ליחתנ .וזה הלאשה לע ,אפיא ,רבדנ .המלשו תרדוסמ אל יאדוובו ,תלפרועמ תצק הבושת תקפסמ
םיאתמ וניא אוה עודמ ריבסנ ,ןותימהמ האיציל הרגישבש ןיינעכ ותוא םיעיצמ רשא םשרימב
םיעד תומימת שי ובור יבגל יכ הארנו ,םיאתמה םשרימה לע רבדנ כ"חא .ללכב ילואו ,ונלש ןותימל
.השק אוהו עוציבה ןחבימב דוע דומעל הלשממה לע יכ םא ,הלשממה ןיבל לארשי קנב ןיב

:םיינשמ בכרומ אוה ?ןותיממ האיציל ,םינש תורשע רבכ ,םינלכלכ לש יתרגישה םשרימה והמ

;(תירוביצו תיטרפ) הכירצב ךמותה ,יביצקת ןוערג

.תועקשהב תכמותה ,תיביר תדרוהו

:ולש ירשפא יאוול רצות דוע םינומ הז יתרגיש םשרימב םידדצמה הלא

.אוציב ךמות רשא ,תוחיפ

םג ןכלו אוצי םגו תועקשה םג ,הכירצ םג) הברה חיטבמ אוה ,דחמ ,יכ דואמ התפמ הזה םשרימה
:עוציבל דואמ לק הארנ אוה - ךדיאמו ,(םינוויכה לכמ החימצ

;הזמ לק רבד ןיאו ,הלשממה תואצוה תא לידגהל ךירצ יביצקתה ןוערגה תא לידגהל ידכ


;יזכרמה קנבב ,דחא םדא לש הטלחה קר ךירצ תיביר דירוהל ידכ


תיבירה תדרוהו יביצקתה ןוערגב לודיגה .ץמאתהל ךירצ אל יאדווב ןאכ ,תוחיפ תושעל ידכו
ךכל תישחומ המגוד ונלביק .ןוה אצייל םילארשי ודדועיו םירזה םיעיקשמה תא וחירבי
.2002 תנש לש הנושארה תיצחמב


ןפואב עצבתמ אל אוה עודמ - עוציבל לקו בוט ךכ לכ םשרימ הז םא :איה תילאיבירטה הלאשה
?לודג רואל הכשחמ אצנש ידכ יטלחהו ףחוס ,ףרוג

לגר תטישפל ליבוהל לוכי הזה םשרימהש איהו ,עוצקמה ישנאל ,ןבומכ ,העודי הדוסיב הבושתה
יאדווב ,אוש םסקימ אוה יתרגישה םשרימה עודמ ריבסהל הסננ .תחא אל חכוהש יפכ ,תימואל
.ילארשיה קשמה יוצמ םהב םיאנתב

יביצקתה ןוערגה תלדגה

תולידגמ הלא תופסונ תואוולהו ,ותוא ןממל ידכ תואוולה תחקל הלשממה תא בייחמ ןוערגה לודיג
:קשמה לע תוילילש תוכלשה המכ ךכל .יתלשממה בוחה תא

םלועב םיהובגה ןיב אוהו ,יתנשה רצותהמ לודג ,דואמ לודג בוח רבכ שי לארשי תלשממל
אוה ,תובר םינש ,רצותל תיסחי ,הדירי תמגמב אצמנש רחאל :וז ףא וז אל .קשמה לדוגל תיסחי
לודג בוח לע .קפואב הארנ וניא הילעה תמגמ לש הפוסו ,תונורחאה םינשה שולשב תולעל רזח
30-מ רתוי :רמולכ ,רצותהמ 6%-7%-ב רבודמ תונורחאה םינשב .תיביר הברה םלשל ךירצ
הברהב לודגו יאקירמאה עויסה אלל ןוחטיבה ביצקתל המוד ףקיה ,הנש ידימ ח"ש דראילימ
ענמנש ףסכ והזו ,תורחא תובר תונידמל האוושהב שלושמו לופכ לטנ הז .ךוניחה ביצקתמ
:הנושאר הנקסמ .תויתרבחה תוקוצמל םיסחייתמה הלא רקיעב ,קשמה לש םירחא םיכרצמ
עגופ רבד לש ופוסב ,תושלחה תובכשב תוכימתב לודיג רשפאל רוקמב דעונ רשא ןוערגב לודיג
.ןהב


חווטל ןוכסחה יפסכב רקיעב רבודמ .ימוקמה ןוכסחהמ ובורב השענ יביצקתה ןוערגה ןומימ
תונרקו תומלתשה תונרק - רצקו ינוניב חווטלו ;למג ,חוטיב ,היסנפ - רוביצה לש ךורא
םילהנמ םהש ףסכה תא םיקלחמ ,םהל אורקל לבוקמש יפכ ,הלא םיידסומ םיעיקשמ .תונמאנ
לש בוח תורגיאו תוינמב העקשה ןיבל הלשממה לש בוח תורגיאב העקשה ןיב ימוקמה קושב
תורגיאב רתוי םיעיקשמ םהש לככ .םיקנבב יארשא ןתמל םישמשמה תונודקפו ,יקסיעה רזגמה
הלשממה ןוערג םא .קשמב תיקסעה תוליעפב תוחפ עיקשהל םילוכי םה ,הלשממה לש בוח
ח"ש דראילימ 15-ש רבדה שוריפ ,הזמ לופכ אלא ןנכותמכ ח"ש דראילימ 15 היהי אל הנשה
.תיקסעה תוליעפה תא אלו הלשממה לש תואצוהה תא ונממי ,קשמב ןוכסחה יפסכמ ,םיפסונ
תויומכה :ןאכ אוה ירה קשמב "יארשאה קנחמ"ל ירקיעה םרוגה תא שפחמש ימ :הינש הנקסמ
.הביצקת ןומימל קשמהמ תבאוש הלשממה רשא תולדגו תוכלוהה


ידכ הלשממה לש בוחהו ןוערגה תא לידגהל הקדצה ןיא םנמואש העד עומשל רשפא םיתעל
ביצקתה תלדגהב רבודמ רשאכ ךכב ךומתל יואר לבא ,תופטושה היתואצוה תא ןממל
יוטיב ךכל היה ףאו ,םייק היה הזכ רשק ,קוחרה רבעב ,םעפ ילואש רמול שי ךכ לע .תועקשהל
יכו הנידמה םשב תוולל הלוכי הלשממה יכ עבק 1979-ב קקחנש הנידמה הוולימ קוח .ילמרופ
ןמזמ רבכ הזה רשקה .םימי ויה ."הנידמה בוח ןוערפלו חותיפ תורטמל ושמשי הוולימה יפסכ"
,לדגי אל הנידמה ביצקתמ תיתשתב תועקשהה ףקיה יכ יופצ ,לשמל ,(2003) הנשה .םייק וניא
,הרקמ לכב .רכינ רועישב לדגי ןוערגהש העש (2002) הרבעש הנשל האוושהב ,בוטה הרקמב
וניא ןוערגה :תישילש הנקסמ .תיתשתב תועקשהה ףקיהמ םינומ המכ לודג תויהל יופצ ןוערגה
.בוחה לש ידיתעה רזחהה רשוכ תלדגהלו תועקשהל שמשמ


ךורא חווטל תיבירה לע ץחול ,הלשממה לש הובגה בוחה עקר לע ,לדגה ןוערגה תא ןממל ךרוצה
םושמ תאזו ,קשמה לכ אלא ,רתוי ההובג תיביר םלשל תשרדנ הלשממה קר אל .קשמב
.יקסעה רזגמב ךורא חווטל תיבירה ירעש תעיבקל סיסב תשמשמ תמלשמ הלשממהש תיבירהש
איה הבושח תוחפ אל אמגוד םלוא .תואתנכשמ לע תיבירה איה בחרה רוביצל תעגונה אמגודה
,תובכרה תיתשת תבחרהו ,םימו היגרנא רוצייב ,תיתשת לש םיטקייורפב תועקשהה לע תיבירה
.קשמב תועקשה תוחפ ויהי ךכ ,רתוי ההובג וז תיבירש לככ .ריואהו םיה ילמנו תרושקתה
.עיקשהל תויאדכב עגופו קשמב ןוהה ריחמ תא הלעמ ןוערגה :תיעיבר הנקסמ


רשא ,םירז םיעיקשמ לש בלה תמושת זכרמב םיאצמנ הלשממה לש בוחהו ןוערגה ידמימ
יביצקתה ןוערגהש ךכל רותחל שיש לבוקמ םלועב .הלא םימוחתב תוימואלניב תומרונל םיליגר
הז רועישמ הלעמ יפלכ תינמז הגירח לוקשל םינכומ רשא הלא םג .לפש תותעב 3% לע הלעי אל
החימצ לש תופוקתב םייביצקת םיפדוע תמייקמ רשא הנידמב רבודמש ךכב תאז םינתמ
ינוערג ןומימו תרחא ונגהנ ,ןבומכ ,ונחנא .תיסחי ךומנ רצותל הלש בוחה סחי ךכמ האצותכו
ןוערגה רועישל ל"ניבה תומרונהמ תרכינ הדימב םיגרוח ונחנא ןכלו .הרגישל ונלצא ךפה
ילארשיה קשמה גורדש ךכל תובושחה תוביסה תחא וז .יתלשממה בוחה רועישלו יביצקתה
לש םמויק לע תססובמ ילארשיה קשמה לש החימצה תיגטרטסאו רחאמ .תדמתמ הניחבב אצמנ
אובי ידמימ לע עיפשמ רשא גורדל הלודג תובישח שי ,םלועה םע םיחתופמ םיילכלכ םירשק
תעקוש התלשממ רשא הנידמב תועקשהמ םיעתרנ ץוח יבשות :תישימח הנקסמ .וריחמ לעו ןוהה
.תובוחב


שי המכ דע הלאשל םג אלא תמייוסמ הנשב בוחלו ןוערגל קר אל הבר תועמשמ שי הז רשקהב
המכ דעו ,דיתעב בוחהו ןוערגה ירועיש תנטקהל תרתוחה תוינידמ להנל תונווכ לארשי תלשממל
.דדועמ וניא תונורחאה םינשה לש ןויסנה הז ןיינעב .ךכב דומעל לכותש הל ןימאהל רשפא

תיבירה תדרוה

ירעש שי םא ,וא קשמב תחא תיביר קר שיש םשורה תא ,םיתעל ,ררועמ "תיביר" גשומב שומישה
ףא וא ,עיצמש ימ .לארשי קנב י"ע תעבקנה וז ,תחא תיבירמ םירזגנ םלוכ ,שיש רורבו ,םינוש תיביר
קנב י"ע תעבקנ איה קר ירהש - םויל תיבירה לע קר בשוח וניא יאדווב ,תיביר תדרוה ,שרוד
רשעלו הנשל ,שדוחל ,עובשל תיבירה תא םג דירות תימויה תיבירה תדרוהש חינמ אלא ,לארשי
,ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה ידיסחל טרפ .ןוהה קושב ןהו םיקנבב ןה ,םיוולל ןהו םיכסוחל ןה ,םינש
,יכ םירובסה הלאכ ןיידע שי לבא ,ל"וחב תלבוקמה תיבירה לע עיפשמ לארשי קנבש רובס וניא שיא
תיבירה לע רבודמ רשאכו .הנש םירשעל תואתנכשמ לע תיבירה תא עבוק לארשי קנב ,תרחא וא ךכ
הוולה חוקלהש תורמל ,התוא עבוק לארשי קנבש קפס ןיא םיברל "רתי-תוכישמ"ב יארשא לע
תופסותה לשב ,התלפכה ידכ דע םיתעל ,לארשי קנב תיבירמ םיבר םיזוחאב ההובגה תיבירב בייוחמ
.םיקנבה ועבקש תונושה

.תונורחאה םינשה 15-ב קומע שירח הרבע עקרקהש בל םש אל תויבירה ףונ לע ךכ לכתסמש ימ
ושענש תויסנניפה תוקסעה תיברמל תיבירה תא ןירשימב ועבק לארשי קנבו הלשממה ,תמאב ,םעפ
:דוסיה ןמ הז בצמ וניש ,רצואה דרשמו לארשי קנב י"ע ולבוה רשא ,םילודג םיכילהת השולש .קשמב

הלשממה האצי ךכמ האצותכ .םיהובגה תוליזנה ירועישו םיינטרפה יארשאה ירדסה לכ ולטוב
תוינידמ לוהינל רבע לארשי קנב וליאו ,קשמב םיוולל תיבירה לש הרישי העיבקמ לילכ
.קוש ירישכמב תירטינומ


םייח חוטיב ,למג תופוקל תודעוימה בוחה תורגיא רדסה לטבתמו ךלוה םינש-בר ךילהתב
.היסנפה תונרקלו


ןילמוג ירשק ורצונ ךכמ האצותכ .ןיפילחה רעש רטשמ שמגוהו ץוח עבטמ לע חוקיפה לטוב
.ץראבש וליא ןיבל םלועב תילכלכה תואיצמהו תויבירה ןיב םיקודה


המ - עצוב םרט ,ןוהה קושמ םיקנבה תא םידירפמה הלא רקיעבו ,םישרדנה םייונישהמ קלח
,תאז םע .םיקנבה לש םיחוורמה הנבימ תאו תיבה יקשמ רזגמב הכומנה תויתורחתה תא ריבסמש
אוה לארשי קנב רשא ,בחר קוש רצי עצוב רבכ רשא םייסנניפה םיקוושה ןיב תוציחמה לוטיב
.ונממ םיבושח רתוי - םימייוסמ םירזגימבו ,םירחא םג שי ודיצל לבא ,וילע םיעיפשמה דחא םנמוא
:תוישעמ תויועמשמ יתש ךכל שי

אוה הלא ןיב טלוב .הנתשמ אל לארשי קנב תיביר םא םג םינתשמ רשא קשמב תיביר ירעש שי
ידמ הנתשמ וז תיביר .ןוהה קושב רוביצל תרכומ הלשממה רשא בוחה תורגיא לע תיבירה רעש
הווהב ,קנע בוח לעב הוולכ הלשממה תא רוביצה תכרעה תעפשהב רקיעב ,ןמז ךרואלו ,םוי
קנב ןיבל ןניב ןיאש תוביסנב ,ומצע בוחה לדוגב םייונישל טרפ ,היולת וז הכרעה .דיתעבו
תואוולה סייגל הלשממה תויורשפאב יוניש ,ינוחטיבה עקרב םייוניש ומכ ,םולכ אלו לארשי
רשאכ ,ךדיאמ .םלועב תיבירה ירעשב םייונישו יביצקתה ןוערגה רועיש יבגל שדח עדימ ,ל"וחב
,תורסח אל רבעה ןמ תואמגודו ,לארשי קנב לש וידעצ תא רצהל הסנמ הלשממהש ןיבמ רוביצה
לארשי קנב לש ותלכיב רוביצה ןומאל .הלשממה לש ןוהה סויג תולע לע םג הכלשה ךכל שי
תלוכי לעו תויתלשממה בוחה תורגיא תאושת לע הרישי הכלשה םיריחמ תוביצי לע רומשל
ךירצ לודג הכ בוח הל שי רשא הלשממל .םיכורא םיחווטל בוח תורגיא קיפנהל הלשממה
תא שיגדהלו ותואמצע תא קזחל ,ןוטלשכ קר אלו הוולכ םג ,קזחו רישי סרטניא ,אפיא ,היהיש
.םיריחמ תוביצי לע רומשל יזכרמה קנבה לש ותבוח


תקתנמ וז תיביר םג .מ"קמה לע תיבירה אוה ותוגהנתהל בל םישל יאדכ רשא ףסונ תיביר רעש
תיבירב הלא תודונת .הנממ דואמ תעפשומ איהש תורמל ,לארשי קנב תיביר םע עגמ םעפ ידימ
תיבירב ידיתעה יונישה ןוויכ יבגל קושב תלבוקמה הכרעהה תא הבר הדימב תופקשמ מ"קמה
חווט ירצק םיארשאו תונודקפ לע תיבירה םג וב םויה קוחר אל יכ ךירעהל רשפא .לארשי קנב
.לארשי קנב תיבירמ רשאמ מ"קמה תיבירמ רתוי תעפשומ היהת םיקנבב

 

ללכ ןיא ,עבוק אוהש תיבירה תא תונשל טילחמ לארשי קנב רשאכ םגש איה הינשה תועמשמה
יונישש ךירעי רוביצה םאש וליפא ןכתי .ויתובקעב וכליי קושב תיבירה ירעש לכש ךכב ןוחטב
.הכופה היהת ולש הבוגתה ,םיריחמ תוביצי לע הרימש םע יבקע וניא לארשי קנב י"ע תיבירה
רבמצדב זוחא תודוקנ 2 לש תמסרופמה תיבירה תתחפה תובקעב ךכל תטלוב אמגוד וניאר
הקלח תא תעצבמ הניא הלשממהש ,ןכמ רחאל השולש-םיישדוח ,ןיבה רוביצה רשאכ .2001
בוחה תורגיא לע תויבירה ,תדרל םוקמב הלוע יביצקתה ןוערגה רועיש יכו ,תינכותב
,רחא הדימ הנקב ,המוד העפות .לארשי קנב לש הכומנה תיבירה תורמל ,וקסנ תויתלשממה
וליאו ,תדרוי - לארשי קנב עבוקש תיבירה רשאכ ,םינורחאה םיישדוחב ונניע דגנל תשחרתמ
ךשמיהל הזכ ךילהתל חיני אל קושה ןונגנמ .תולעל הטונ - תויתלשממ בוח תורגיא לע תיבירה
.ןמז ךרואל


ץאומ בצקב תימויה תיבירה תא דירוהל ןכומ היהי לארשי קנב םא וליפא :תורחא םילימב
רשא רוביצה ידיב אצמנ יתימאה חכה ,לפרועמ ודיתעו ,הלועו הובג יביצקתה ןוערגהש תורמל
םיעוזעזב אטבתת וז המלשה-יא .םיריחמ תוביצי לע הרימשל הנימא אל תוינידמ םע םילשי אל
ןכתסהל הצרת עדומב רשא הלשממ ןיאו ,תיסנניפה תוביציה לע םויאבו םייסנניפה םיקוושב
תיביר ןיא .תיביר דעי ,םלועב רחא יזכרמ קנב לכל וא ,ונל ןיאש ךכל עקרה ,תינורקע ,הז .ךכב
םיבושח םימרוג םיעיפשמ םיריחמה לע יכ ,םיריחמ תוביצי םע תיבקע דימת איהש תחא
.םינתשמ םהו ,הרצקה תיבירה תעיבקב בשחתהל שי םהב םיפסונ

 

תיבירל שי המכ דע :ירוביצה ןוידב תרכזומ ןיידע ,םעפ ידמ ,רשא הנשי היגוס דוע תמייק
םיריחמה תוביצי לע התעפשה דצל ,החימצה לע העפשה ,לארשי קנב י"ע תעבקנה ,תימויה
:םיחקל השולש עיצמ ןויסנה .תיסנניפה תוביציהו

 

תוריהמל תיסחי - האוושה לכ אלל תיטיא איה לבא החימצה לע העפשה שי הרצקה תיבירל
;קשמב יסנניפה לקשמה יוויש לע העיפשמ איה הב

 

הלומ םידמוע אל רשאכ קר יוטיב ידיל אובל הלוכי החימצה לע הרצקה תיבירה תעפשה םג
לולסממ קשמה תא םיטיסמה לקשמ ילעב םיינוציח תוחוכ וא םילודג םייביצקת תונוערג
.םלועב הטאההו םיאניתשלפה םע ךוסכסה ,ונלש הרקמב ,ומכ ולש החימצה

 

איה תוביצי לע הרימש ךכ םושמ .םיריחמ תוביצי רדעיהב עגפנ קשמה לש החימצה רשוכ
.יזכרמ קנב עיצהל לוכי רשא החימצל רתויב הבושחה המורתה

 

שלח לקש וא ,תוחיפ

רוציל :רמולכ ,לקשה תא שילחהל ידכ תשרדנ תיביר תתחפה יכ העדה תא םעפ ידימ עומשל ןתינ
:הזכ אוה ,וז העד יפ לע ,ןונגנמה .תוחיפ

,רצק חווטל ילארשיה קשמב עיקשהל םירז םיעיקשמ לש תויאדכה תא ןיטקת תיביר תדרוה
;ץוח עבטמ לש עציהה ןטקי ןכלו

.ץוח עבטמב עיקשהל לארשי יבשות לש תויאדכה לדגות ךדיאמ

.אוציב ךמות אוה יכ יבויח רבד אוה תוחיפו ,תוחיפ היהי ,וז העד יפ לע ,ןכלו

 

:תורעה רפסמ ריעהל רשפא הז אשונל

םייטנבלרה תיבירה ירעפ לבא ,רצק חווטל ןוהה תועונת לע העפשה תויהל הלוכי תיביר ירעפל
,קושה תויביר ןיב אלא םייזכרמה םיקנבה לש תויבירה ןיב םניא הלא ןוה תועונת תרבסהל
םיקנבה תויביר ןיב עובק רשק ןיאש םדוק ונרעה רבכ .העקשה תוטלחהל תויטנבלרה ןהש
ולחה ב"הראב ךורא חווטל תויבירה רשאכ ןמזמ אל תאז וניארו ,קושה תויביר ןיבל םייזכרמה
תורגיא לע תויבירה ןיב רעפה ךכמ האצותכ .הדרי םש יזכרמה קנבה תיבירש תורמל ,תולעל
רהמ רתוי םצמטצה (םילקשב) לארשי תלשממו (םירלודב) ב"הרא תלשממ לש םינש 10-ל בוח
תויביר ןיב רעפה תא תוארל ,אפיא ,הצורש ימ .םייזכרמה םיקנבה לש תויבירה רעפ רשאמ
רבודמ .דבלב םייזכרמה םיקנבה לש תויבירה רעפ יחנומב בושחל לכי אל םצמטצמ קושה
.םיקשמה ינשב םייטילופהו םיילכלכה םיאנתה לולכמב

.1

,יוצרה ןוויכב ןוה תועונת רוציל לוכי ,ומצעלשכ ,םייזכרמה םיקנבה ןיב תויבירה רעפ םא םג
רשא הלא רקיעב םיפסונ םימרוגב יולת הז םג .ןפקיה תא שארמ רעשל ןבומכ תורשפא ןיא
יולת יתלב ןפואב ,תעל תעמ םינתשמ רשא ,ןיפילחה רעש ןוכיס תאו הנידמה ןוכיס תא םיעבוק
ירעפ רשאכ םג ןוויכ תונשל ףאו םצעתהל תולוכי רצק חווטל ןוה תועונת :רמולכ .תיבירה ירעפב
הנכתתו ללכב הזכ ךלהמ ןנכתל ,אפיא ,רשפא יא .םינתשמ םניא םייזכרמה םיקנבה לש תיבירה
.הז אשונ רחא םיבקועה םיעדויש יפכ ,תועתפה

.2

ןוהה תועונתמ םג אלא רצק חווטל ןוהה תועונתמ קר אל תעפשומ ץוח עבטמ קושב תוליעפה
תויאדכמ אלא םייזכרמה םיקנבה לש תיבירה ירעפמ ללכ תועפשומ ןניא הלא .ךורא חווטל
.ךורא חווטל תועקשהה

.3

םייזכרמה םיקנבה לש תיבירה רעפ ןהב תופוקת ונל ויה עודמ ריבסמ הלא םילוקיש לולכימ
.וטנ ןוה אובי וניאר אלו ,הובג היה רעפה ןהב תופוקתו ,וטנ ןוה אוצי וניאר אלו ,ךומנ היה

 

,םיריחמ תוביצי לע הרימשב הוולמ אוה םא קר ,אוציב ךומתל לוכי ילנימונ תוחיפ ,ףוסבלו
ונניא ןכלו םיריחמ תיילעל ץחול ,ומצעלשכ ,ילנימונ תוחיפ .ילאיר תוחיפ אוה םא קר :רמולכ
.יזכרמה קנבה לש תיביר תדירי םע יבקע

.4

תויושע רשא ,תומייוסמ תוביסנב ,הלוכי איה םא וליפא ,יזכרמה קנבה לש תיביר תדרוהש ןאכמ
,אפיא ,בטומ .ילאיר תוחיפ תריציל ילכה הנניא ,וטנ ןוה אוצי דדועל ,תוריהמב תונתשהל םנמא
גישהל רמיתהל אלו םיריחמה תוביצי לע הרימשב יזכרמה קנבה לש תיבירב םייונישה תא דקמל
.ןיפילחה רעש םוחתב תירשפא יתלב הרטמ םתועצמאב

קנב תיביר תדרוה ,יביצקתה ןוערגה תלדגהמ בכרומה ,ןותימהמ האיציל יתרגשה םשרימה :םוכיסל
ךירצ אל .םינש שולש רבכ םיססובתמ ונחנא וב ץובה תא קימעהל קר לכי ילנימונ תוחיפו לארשי
,הרואכל ,שיו ןותימב תישילש הנש רבכ ונחנאש ןכתי אלש ןיבהל ידכ רשי לכש טעממ רתוי הברה
תא ץרמב ליעפהלו ביצקתה יזרב תא החוורל חותפל :אוהו ,החימצל רוזחל ידכ עוציבל לק ןורתפ
החוד לארשי תלשממש רורבו לגר תטישפל קודב ןוכתמ הז .לארשי קנבב ףסכה תספדה תונוכמ
.ותוא

ןותימהמ םיאצוי ךיא

תויונמדזהב תונורחאה םינשב תאז ונישעו וילע רבדל םיברמ ונחנאש םושמ הז ןינעב ןאכ ביחרנ אל
:םירבדה ירקיע תא ןאכ ריכזנ .תונוש

תוינידמה םוחתב םניאש םימרוג ינש םיקיעמ ןותימהמ ץלחהל ילארשיה קשמה תלוכי לע
ינשב ןוויכ יונישל .םיאניתשלפה םע ךוסכסהו םלועב הטאהה :לארשי תלשממ לש תילכלכה
.קשמב החימצה לע תיטמרד העפשה תויהל הלוכי הלא םימרוג

.1

:הלש םיסיסבה תודוסיה הלא ,החימצה דודיעל תילכלכה תוינידמב םירומא םירבדהש לככ

.2

תבייחמ תיתנש-בר תרגסמב ,הביצקת ןומימל ןהל תשרדנ הלשממהש תואוולהה םוצמצ
;בוחו ןוערג לש תולבוקמ ל"ניב תומרונל סנכתהל ידכ ,הנימאו

 

;הדובע לע רקיעב ,םיסמה לטנ תנטקה

 

,םינושארה םיביכרמה ינשמ תבייחתמה הדימב הלשממה לש תופטושה היתואצוה םוצמצ
;ירוביצה תורשב םיינבמ םייונישו ירוביצה רזגמב תוטלחהה תלבק ךילהת רוזיב ךות

 

הפוקת ךשמבו (ח"ש דראילימ 100) לודג הדימ הנקב תיתשתב תועקשה תינכות לוהינ
לע םלוא ,הנידמה ביצקתמ ןירשימב עצבתהל ךירצ תועקשהה טועימ קר .(םינש שמח) הכורא
לע םילושכמה תרסהב לופיט תוברל ,לעופל תינכותה תאצוהל תללוכ תוירחא תלטומ הלשממה
םייונישו ,חווט תכורא תיצרא ראתימ תינכותל ףופכב ,העקשהל םיטקייורפ לש םתונימז
;קשמה יפנעב תויתורחתה תלדגהל םישורדה םיינבמ

 

םירזה םידבועה רפסמב יתועמשמ םוצמצ תוברל ,הדובעה קושב הפיקמ המרופר
לגעמל הרזחב תוכמותה תורגסמה קוזיחו ,הדובע-יאב הכימתה תנטקה ,(םיילכלכ םיעצמאב)
הקוסעתה רועיש ןיב רעפה תריגסו םוצמצ תויהל ךירצ דעיה .ךוראהו ידיימה חווטב ,הדובעה
;חתופמה םלועב לבוקמה עצוממה ,תוחפל ,ןיבל ץראב ךומנה

 

;לארשי קנב קוח לש היצזינרדומו םיריחמ תוביצי לע הרימש

 

םהש ,םייתורחת םייסנניפ םיקווש קשמב םייקל ידכ םישרדנה םיינבמה םייונישה תמלשה
;תכשמתמ החימצל יאנת

 

לש םייזכרמה תודוסיה דחאכ ,ינועה ידממ םוצמצל תיתילכתו הפוקש תוינידמ ץומיא
.תיתרבחה תוינידמה

 

.הקלחב קר הכ דע העצבתה רשא ,הלשממה לש תדחוימ תונגראתה בייחמ וז תוינידמ עוציב

,הרקיעב ,וז .הלשממה ןיבל לארשי קנב ןיב חוכיו ןיא וז תוינידמ תרגסמ לע יכ שיגדהל בושח
המכב המלשהו קוזיח הנועט ןיידע איה .הנורחאה התינכותב הלשממה הרשיא התוא תוינידמה
,עוציבל השק איה - יתרגשה םשרימל דוגינב .ןמז ךרואל עוציבה ןחבימב דומעל הילעו ,היביכרממ
,םג העצבל ךירצ הרקמ לכב .אמייק-תב החימצ לש יאוותל קשמה תא ריזחת איה - עצובת םא לבא
.קשמה תחימצ לע םישקמ םיינוציחה םיאנתה רשאכ ,תאש רתיב ילואו