הדפס print

עצות שימושיות

בחינת הכדאיות בהעברת הפעילות הבנקאית

בקשו מהבנק בו מנוהל חשבונכם את טופס המידע המפרט את הנכסים וההתחייבויות שלכם בבנק. הטופס עשוי לסייע לכם בבחירת הבנק בו ברצונכם לנהל את פעילותכם הבנקאית.  קרא עוד...
המידע בטופס צריך לכלול פירוט של כלל הנכסים וההתחייבויות שיש לכם בבנק והעלויות הכרוכות בפירעון מוקדם שלהן, פירוט מסגרות האשראי בחשבון, עמלות שנגבו מראש מהחשבון, קיומם של יפויי כוח וכדומה. הטופס יכול לסייע לכם לבחון את הכדאיות שבהעברת הפעילות ולמקד את תשומת לבכם בנושאים הדורשים התייחסותכם טרם סגירת החשבון.

את טופס המידע האמור נדרש הבנק להמציא לכם בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה. כמו כן, הנכם זכאים לקבל טופס זה פעמיים בשנה ללא תשלום.  סגור

איזה חלק מהפעילות בחשבון כדאי להעביר

מאחר שקיימת גם אפשרות של העברה חלקית מסך הפעילות הבנקאית שלכם לבנק אחר, מומלץ לבחון את כל אחד מתחומי הפעילות שלכם בנפרד ולבחור את התאגיד הבנקאי המתאים ביותר עבורכם לניהול הפעילות, בהתאם לתנאים ולהצעות שבפניכם.  קרא עוד...
תוכלו להעביר מבנק לבנק את כלל פעילותכם הבנקאית או את חלקה, כדוגמת השקעה בפיקדונות בבנק אחר (והשבת הכספים לחשבון העו"ש שלכם בבנק עם סיום תקופת הפיקדון, ללא צורך בניהול חשבון עו"ש נוסף), העברת פעילות חשבון העובר ושב בלבד ואף קבלת כרטיס אשראי המונפק ישירות על ידי חברת כרטיסי האשראי ולא על ידי הבנק בו מנוהל החשבון.  סגור

העברת חשבון עו"ש, הלוואות, פקדונות וחסכונות

כדאי לזכור בעת העברת חלק מהפעילות את הנושאים הבאים:  קרא עוד...

  • חשבון עובר ושב- אם החלטתם להעביר את פעילות העו"ש השוטפת לבנק אחר, אך להותיר בבנק המעביר הלוואה, פיקדון, תכנית חיסכון, או כספים לצורך פירעון חיובים עתידים בכרטיס אשראי, תוכלו להורות לבנק לסגור את פעילות העו"ש בלבד, ולוודא כי החשבון הנותר מסווג ככזה שאינו מחויב בדמי ניהול חשבון עובר ושב.
  • הלוואות- במידה שיש בחשבון ביטחונות המספקים את הבנק המעביר, כנגד הלוואות שנטלתם, הוא מחויב לאפשר לכם להמשיך לפרוע את ההלוואות באמצעות חשבונכם בבנק החדש.
  • פיקדונות וחסכונות- במידה שהותרתם בבנק המעביר חסכונות ופיקדונות, באפשרותכם להורות לו להעביר את הפיקדונות שייפרעו, במועד פירעונם, ישירות לחשבון הבנק החדש.
 סגור

הימנעות מהגעה מיותרת לבנק

בעת סגירת החשבון, מומלץ לוודא כי חתמתם על הוראות מפורשות לבנק לגבי כל נכס או התחייבות שברשותכם.  קרא עוד... בנוסף, מומלץ לחתום על טופס למתן הוראות בטלפון ובפקס, כדי לחסוך הגעה נוספת לסניף, אם יתעורר בכך צורך.  סגור

העברת פעילות בעסקאות מתמשכות בכרטיסי אשראי

ניתן להסתייע בבנק החדש לצורך ביצוע חלק מהפעולות הכרוכות במעבר:  קרא עוד...
על הבנק החדש לטפל עבור הלקוח במתן מידע למוטבים על שינוי בפרטי החשבון לחיוב. כמו כן, האחריות על העברת הפעילות בעסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב מוטלת על המנפיק הישן, אשר פועל מול הספקים ומעביר את הפעילות בעסקאות מתמשכות מהכרטיס הישן לכרטיס החדש. ההליך נעשה באופן אוטומטי, לאחר הגשת בקשת לקוח בבנק החדש, ובכפוף לכך שהלקוח אינו מעוניין לבצע זאת בעצמו.  סגור