הדפס print | הצג הכל

שאלות ותשובות בנושא מעבר מבנק לבנק

 • האם כל השותפים צריכים לחתום על בקשה לסגירת חשבון?

  כן. סגירת החשבון משמעותה פקיעת תוקף הסכם ניהול החשבון שבין הלקוח והבנק. כשם שכל בעלי החשבון נדרשים לחתום על הסכם פתיחת החשבון, כך הדבר גם בעת סגירתו.

 • האם ניתן להודיע לבנק, באמצעות טלפון או פקס, על כוונה לסגור את החשבון?

  הליך סגירת החשבון כרוך בהליכים המצריכים הגעה פיסית לסניף וחתימה על מסמכים רלבנטיים.

 • האם לקוח חייב לשבור תכנית חיסכון קיימת כדי לעבור בנק?

  לא. הלקוח יכול להעביר חלק מפעילותו הבנקאית תוך הותרת נכסים או התחייבויות בבנק המעביר. הלקוח יכול לתת הוראות, במועד סגירת החשבון, לגבי הנכסים שנותרו בחשבון, לרבות העברתם לחשבונו בבנק אחר, לאחר פירעונם.

 • מה קורה עם היתרה שהושארה בחשבון לצורך פירעון חיובים עתידיים?

  היתרה שהושארה בחשבון לצורך פירעון חיובים עתידים בכרטיסי אשראי או בשיקים תישא ריבית, לכל הפחות, כנהוג בפיקדונות יומיים של הבנק.

 • האם ניתן לסגור את חשבון העו"ש כאשר בבנק נותרה הלוואה?

  כן. הלקוח יכול להעביר חלק מפעילותו הבנקאית תוך הותרת נכסים או התחייבויות בבנק המעביר. ככל שיש כנגד ההלוואה ביטחונות המספקים את הבנק, שאינם הכנסה שוטפת המופקדת בחשבון העו"ש, על הבנק לאפשר ללקוח לפרוע את ההלוואה באמצעות הרשאה לחיוב חשבונו בבנק האחר.

 • האם הלקוח מקבל אישור מהבנק המעביר על סגירת החשבון?

  כן. לאחר שהלקוח השלים את כל הפעולות הנדרשות לצורך סגירת החשבון, הוא ייסגר והודעה על כך תינתן ללקוח.

 • כיצד יידעו המוטבים על שינוי פרטי החשבון לחיוב, כתוצאה מהעברת הפעילות לחשבון אחר?

  הבנק החדש יכול לסייע ללקוח ולהקל עליו את תהליך המעבר אליו, על ידי החתמתו על טפסים מתאימים ומתן הודעה למוטבים על שינוי פרטי החשבון לחיוב.
  לגבי עסקאות מתמשכות, המבוצעות באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי, לקוח המעוניין בכך רשאי להגיש לבנק החדש בקשה מתאימה להעברת פעילותו מכרטיס חיוב ישן לכרטיס חיוב חדש, והבנק החדש ידאג לטפל בבקשתו זו.

 • איזה חוק או הוראה מסדירים את תהליך סגירת החשבון והמעבר לבנק אחר?

  העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח מוסדרים בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 432 של הפיקוח על הבנקים.