מידע"; $toptitle1a="הפיקוח על הבנקים - צרכנות בנקאית"; $toptitle1b="שיקים ללא כיסוי"; $toptitle2="שיקים ללא כיסוי"; ?>
מדריך בנושא חוק שיקים ללא כיסוי
מטרת חוק שיקים ללא כיסוי Ÿ  
תפקידו של מדור מושכי שיקים ללא כיסוי (מושל"ך) בבנק ישראל Ÿ  
מידע על חשבונות מוגבלים ועל לקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות Ÿ  
הסנקציות על מושכי שיקים ללא כיסוי Ÿ  
הגבלה בנסיבות מחמירות Ÿ  
הגבלה מיוחדת Ÿ  
משלוח התראה והודעה על הגבלה Ÿ  
ספירת השיקים להגבלת החשבון Ÿ  
הליך הסרת הגבלה Ÿ  
סיום הגבלת חשבון והשלכות ההגבלה על פעילות הלקוח Ÿ  
פירעון שיק שחזר ללא כיסוי Ÿ  
מידע ונתונים על שיקים חוזרים וחשבונות מוגבלים Ÿ  
חקיקה והוראות Ÿ  
  לעיון בעלון מידע בנושא שיקים ללא כיסוי, לחצו כאן
 
מטרת חוק שיקים ללא כיסוי
חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 נועד להגביר את אמינות השימוש בשיקים, לשפר את מוסר התשלומים ולהרתיע בעלי חשבון ממשיכת שיקים ללא כיסוי; זאת על ידי הטלת סנקציות מינהליות מעין-פליליות על המושכים שיקים כאלה.

תפקידו של מדור מושכי שיקים ללא כיסוי (מושל"ך) בבנק ישראל
מדור מושל"ך מקבל מהבנקים ומגופים נוספים (הוצאה לפועל, בתי דין רבניים וכונס הנכסים הרשמי) את המידע על הגבלת חשבונות ו/או לקוחות על-ידי החוק (התאגיד הבנקאי רק מודיע על הטלת ההגבלה ע"י החוק), ומעביר מידע זה לכל הבנקים, לגופים הנוספים וכן לבעלי רישיונות על פי חוק שירות נתוני אשראי.
כאשר משמעות המידע המצטבר במדור על הגבלת החשבונות בבנקים השונים היא, כי נתמלאו התנאים להגבלת לקוח בנסיבות מחמירות, שולח בנק ישראל הודעה על כך ללקוח, לבנקים ולגופים הנוספים. על הגבלה רגילה מודיע התאגיד הבנקאי, כאמור.
מדור מושל"ך מטפל בבירורים הקשורים לחשבונות וללקוחות מוגבלים, אולם אין בסמכותו להתערב ישירות בהחלטה של בנק שהודיע על הגבלת חשבון או שסירב לכבד שיק.

מידע על חשבונות מוגבלים ועל לקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות
בנק ישראל מפרסם את מספרי החשבונות המוגבלים ואת מועד סיום ההגבלה, בציון פרטי הבנק והסניף שבו מתנהל החשבון. כמו כן הוא מפרסם את פרטי הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות, עם מספרי תעודות הזהות שלהם ותאריכי סיום ההגבלה.
המידע באתר האינטרנט של בנק ישראל אינו כולל את שמם ופרטי הזהות של לקוחות מוגבלים מיוחדים, אולם פרטי החשבונות שבבעלותם, שהוגבלו כתוצאה מהכרזתם כמוגבלים מיוחדים מתפרסמים באתר תוך ציון מועד סיום תקופת ההגבלה. כמו כן האתר אינו כולל מידע על לקוחות מוגבלים חמורים שטרם חלפו 60 ימים ממועד הגבלתם ומידע על לקוחות שערערו לבית המשפט על הגבלתם.
לאיתור חשבונות מוגבלים ולקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות לחצו כאן.

הסנקציות על מושכי שיקים ללא כיסוי
הגבלת חשבון
החוק מגביל חשבון למשך שנה, אם נמשכו עליו, במהלך תקופה של שנים עשר חודשים, עשרה שיקים (או יותר) ללא כיסוי, והבנק החזירם מסיבה זו. החשבון לא יוגבל אם חלפו פחות מ-15 ימים בין השיק הראשון שחזר לבין השיק העשירי, וזאת על-פי סעיף 2(א) לחוק וכדי להגן על לקוחות שסירוב מספר משמעותי של שיקים היה בחשבונם אירוע חד-פעמי ויוצא דופן.
הגבלת הפעילות מתבטאת בסיווגו של החשבון כ"חשבון מוגבל", ושל בעליו - כ"לקוח מוגבל".
ההשלכות הישירות של הגבלת חשבון
ההשלכה העיקרית של הגבלת החשבון היא איסור למשוך עליו שיקים. לקוח מוגבל העובר על איסור זה צפוי למאסר או לקנס. בהתאם לכך הבנק לא יכבד שיקים שנמשכו על חשבון זה בתקופת ההגבלה. עם זאת, אם לבעל חשבון מוגבל יש חשבון נוסף, שלא הוגבל, הוא רשאי להמשיך ולמשוך עליו שיקים. Ÿ  
לבעל חשבון מוגבל אסור לפתוח חשבון חדש, שנמשכים עליו שיקים, בכל בנק שהוא. לקוח מוגבל רשאי לפתוח חשבון רגיל, שלא נמשכים עליו שיקים, וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון. הוא גם רשאי להמשיך לעבוד בחשבון המוגבל במזומן ולקבל אליו הפקדות ולעשות כל פעולה שאין בה משיכת שיקים על החשבון. Ÿ  
לקוח מוגבל אינו יכול להתמנות למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים עליו שיקים. Ÿ  
ההשלכות העקיפות של הגבלת החשבון
החוק אינו אוסר על בנק להנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל; עם זאת, בנקים המנפיקים ללקוחותיהם כרטיסי אשראי רשאים לבטלם. ביטול כזה הוא במסגרת ההחלטות העסקיות של הבנק, ונובע בדרך כלל ממצבו הכספי של הלקוח, מצב שהביא להחזרות השיקים ולהגבלה. כך רשאים בנקים לסרב להעניק אשראי (הלוואות או משכנתאות) ללקוחות מוגבלים, וזאת גם לתקופה נוספת לאחר ההגבלה. גם סירוב זה הוא בתחום השיקולים העסקיים של הבנק. לכן יודגש, כי על לקוח העומד להיות מוגבל, או שהוגבל, להיות ער להשלכות מרחיקות הלכת של הטלת הגבלה במערכת הבנקאית.
האם לקוח מוגבל יכול לפתוח חשבון?
האיסור החל על לקוח מוגבל לפתיחת חשבון חל, כאמור, אך ורק לגבי חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו שיקים. סירוב של בנק לפתוח חשבון ללא שיקים אך ורק משום שהלקוח מוגבל אינו בגדר סירוב סביר לפתיחת חשבון.
לעיון בחוזר המפקח בנושא סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון לחצו כאן.
מהו אורכה של תקופת ההגבלה?
תקופת ההגבלה היא שנה אחת. התקופה מתחילה ביום שצוין בהודעת הבנק ללקוח בדבר הגבלת חשבונו, והיא חלה לפחות חמישה עשר ימים לאחר היום שבו נשלחה ההודעה ללקוח.
האם ניתן לפתוח חשבון ללקוח מוגבל בתקופה שלפני תחילת ההגבלה?
ממועד משלוח הודעת ההגבלה ובמשך חמישה עשר ימים לאחר מכן מצוי החשבון במצב של המתנה שלפני כניסת ההגבלה לתוקף. במשך זמן זה אין לפתוח חשבון שיקים ללקוח.
על מי חלה ההגבלה?
ההגבלה לפי חוק שיקים ללא כיסוי מוטלת על החשבון ועל בעלי החשבון הרשומים בבנק ביום שבו התמלאו התנאים להטלת ההגבלה, ואין זה משנה מי מבין השותפים משך את השיקים. עם זאת לא תחול ההגבלה על מיופה כוח בחשבון, אף אם הוא זה שחתם על השיקים אשר חזרו בגלל חוסר כיסוי.
להלן מקרים נוספים:
חשבון של חברה בע"מ - חברה היא גוף משפטי שהוקם על-פי חוק. חשבונה של חברה יוגבל לפי מספר הזיהוי שלה (מספר הח"פ). מורשי החתימה של החברה לא יוגבלו על פי מספרי הזהות שלהם; משמע שהם יוכלו להמשיך ולמשוך שיקים על חשבונותיהם הפרטיים. Ÿ  
חשבון של עוסק מורשה - חשבון עסקי של עוסק מורשה, לעניין הגבלתו, דינו כדין חשבון של לקוח פרטי (ההגבלה תדווח לפי ת"ז של בעל החשבון). Ÿ  
חשבון של ועד עובדים ושל נציגות בית משותף - משמעות מצב שבו הוגבל חשבון של ועד עובדים או של נציגות בית משותף, הינה שהוועד/הנציגות יסומנו ויוגבלו, אולם מורשי החתימה הפועלים בשמם לא יוגבלו. Ÿ  

הגבלה בנסיבות מחמירות
לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא מי שהתקיים בו אחד מאלה:
לקוח מוגבל שבמהלך תקופת ההגבלה הוגבל חשבון נוסף שלו. 1.  
מי שהיה לקוח מוגבל והוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה תקופת הגבלתו - בין אם באותו חשבון ובין בחשבון אחר שלו. 2.  
מהן ההשלכות של הגבלה בנסיבות מחמירות?
הסנקציה המוטלת על לקוח, שהוטלה עליו הגבלה חמורה היא, שכל חשבונות השיקים המתנהלים על שמו יוגבלו. כמו כן יוגבלו כל החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.
משמעות ההגבלה החמורה היא איסור על הלקוח למשוך שיק על שום חשבון.
מהי התקופה של הגבלה חמורה?
תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות ושל חשבונותיו היא שנתיים.
מהו מעמדו של חשבון שמיופה הכוח בו הוגבל בנסיבות מחמירות?
כשלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות,יוגבל גם החשבון שבו הוא מיופה כוח, כך שלא יהיה ניתן למשוך עליו שיקים. בעל החשבון, שהוגבל כאמור בגלל מיופה הכוח, רשאי לפנות אל הבנק ולהודיע על ביטול ייפוי הכוח של המוגבל החמור, וכתוצאה מכך תתבטל הגבלת החשבון שבו היה מיופה הכוח מוסמך למשוך שיקים.
האם מוגבל בנסיבות מחמירות שהוא מורשה חתימה בחשבון של חברה יגרום להגבלת חשבונה של החברה?
החוק כיוון להסדר מיוחד לגבי חברה ומורשה חתימה בחשבון השיקים שלה, ולכן קבע כי הגבלה בנסיבות מחמירות, שחלה על מורשה חתימה של החברה, אין בה כדי להגביל את חשבונה. עם זאת, מאחר שמורשה החתימה שהוא מוגבל חמור אינו רשאי למשוך שיקים על שום חשבון, אסור לו למשוך שיקים על חשבון החברה.
כיצד יושפע שותף בחשבון מהגבלה חמורה של שותפו בחשבון אחר שלו?
לקוח שהוגבל בנסיבות מחמירות יוגבלו כל חשבונותיו, וכן חשבונות המשותפים לו ולאחרים, וזאת אף אם מהחשבון המשותף לא הוחזרו שיקים. אכן, על החשבון המשותף לא ניתן למשוך שיקים כלל אחרי ההגבלה, אולם שותף שהוא עצמו אינו לקוח מוגבל רשאי למשוך שיקים בחשבונות אחרים שלו, וכן לפתוח חשבון שיקים חדש.

הגבלה מיוחדת
מלבד מושכי שיקים ללא כיסוי ישנו מספר קטן של קבוצות נוספות של לקוחות, שהחוק מאפשר להטיל עליהם סנקציה של הגבלה בנסיבות מיוחדות: חייבים שראש ההוצאה לפועל הטיל עליהם הגבלה, חייבים שבית משפט הכריז עליהם כפושטי רגל, וסרבני גט שבית דין רבני נתן נגדם צו הגבלה.
מלבד תקופת ההגבלה, העשויה להימשך במקרים האמורים בין שנה לחמש שנים, ונקבעת על ידי הרשות המוסמכת שהטילה את ההגבלה, דינו של לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות כדין לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות.
מידע על הגבלות מיוחדות ניתן לקבל מהגוף שהטיל את ההגבלה.

משלוח התראה והודעה על הגבלה
מתי נשלחת התראה על הגבלה?
משהוחזרו חמישה שיקים בחשבון מהסיבה "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ), על הבנק לשלוח התראה לבעל החשבון. בהתראה מובהר כי אם הבנק יחזיר במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים ומעלה בחשבון, החשבון ובעליו יוגבלו.
אם יש מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון, תישלח ההתראה גם אליהם.
פגם בהתראה או אי קבלת התראה שנשלחה אינם סיבה לביטול ההגבלה, ובלבד שהבנק אכן שלח התראה.
במקרה שבמועד משלוח ההתראה התקיימו התנאים להגבלה, לא תישלח ללקוח התראה אלא הודעת הגבלה.
מתי נשלחת הודעה על הגבלה?
הודעת בנק על הגבלה תישלח לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שבו סורב השיק האחרון שגרם להגבלה. ההגבלה תתחיל חמישה עשר יום לאחר משלוח ההודעה.
למי יישלחו ההתראה והודעת ההגבלה?
הודעת ההתראה וההודעה על הגבלה יישלחו לכל אחד מבעלי החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.
מי מודיע על הגבלה רגילה ועל הגבלה בנסיבות מחמירות?
כאמור לעיל, התאגיד הבנקאי מודיע על התקיים התנאים שבחוק להטלת הגבלה רגילה, ואילו המפקח על הבנקים מודיע על התקיים התנאים שבחוק להטלת הגבלה בנסיבות מחמירות.

ספירת השיקים להגבלת החשבון
מהו שיק מסורב?
שיק מסורב הוא שיק שהוצג לפירעון בתאריך הנקוב עליו, או אחרי תאריך זה, והבנק סירב לפרוע אותו מפני שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון. הבנק יחזיר שיק כזה מהסיבה "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ) וימנה אותו במניין השיקים ללא כיסוי בחשבון.
מהו מניין השיקים המסורבים בחשבון?
הבנק מונה עשרה שיקים שחזרו בחשבון מהסיבה "אין כיסוי מספיק" במהלך שנה עד להגבלת החשבון. מכאן המושג "מניין השיקים המסורבים", המבטא את מצבו של הלקוח מבחינת מספר השיקים שחזרו בחשבונו ונספרים להגבלה.
האם שיק שהוצג בדלפק הסניף והבנק סירב לפרוע אותו ייספר במניין השיקים ללא כיסוי?
לעיתים האוחז בשיק מבקש לפרוע אותו בדלפק סניף הבנק שעליו הוא נמשך. שיק שהוצג בדלפק הבנק וסורב, מסומן על ידי הבנק במילים "בעת ההצגה אין כיסוי מספיק" ונמנה במניין השיקים המסורבים בחשבון.
האם שיק שניתנה לגביו הוראת ביטול נמנה במניין השיקים ללא כיסוי?
הבנק שבו מתנהל חשבונו של מושך השיק (הבנק המשלם) חייב לבדוק אם יש בחשבון יתרה מספקת לתשלום השיק גם אם הלקוח נתן הוראה לבטלו. המשמעות היא שגם שיק שבוטל ייספר במניין השיקים ללא כיסוי - אם בחשבון לא הייתה יתרה מספקת לתשלומו, והבנק לא היה מכבד את השיק גם אלמלא ניתנה הוראת הביטול.
במקרה כזה - שבו אין כיסוי מספיק בחשבון במועד הצגת השיק לפירעון, ומושך השיק ביטל אותו (למשל אם, לטענתו, הוא לא קיבל תמורה בעדו) - הבנק יחזיר את השיק בציון שתי סיבות: "אין כיסוי מספיק" ו"ניתנה הוראת ביטול".
האם שיק שחזר מסיבה נוספת, שאינה הוראת ביטול, נמנה במניין השיקים ללא כיסוי?
רוב סיבות ההחזרה המנויות בכללי המסלקה הן סיבות שאינן קשורות לשאלה אם הייתה בחשבון יתרה מספקת - "החשבון נסגר"; "חתימת המושך אינה תקינה"; "אין התאמה בין הסכומים"; "חסר היסב"; "ההיסב אינו בסדר" ועוד. סיבות אלה אינן פוטרות את הבנק הנמשך מלבדוק אם יש לשיק כיסוי אם לאו. אם מתברר בבדיקה שלשיק אין כיסוי, והבנק מחליט שלא לשלם אותו גם מסיבה נוספת, יחזיר הבנק את השיק מסיבת "אין כיסוי מספיק" ויציין גם את הסיבה הנוספת. לדוגמה: במקרה שאין כיסוי מספיק בחשבון במועד הצגת השיק לפירעון, וגם חתימת המושך אינה דומה לדוגמת חתימתו בבנק, יחזיר הבנק את השיק מסיבת "אין כיסוי מספיק" וגם מהסיבה "חתימת המושך אינה תקינה".
מהן הסיבות אשר בהתקיימן אין מונים את השיק במניין השיקים ללא כיסוי?
להלן רשימה של סיבות יוצאות דופן, אשר בהתקיימן אין השיק נספר כשיק שסורב, גם אם בעת הצגתו לפירעון לא הייתה בחשבון יתרה מספקת בחשבון:
"המושך נפטר"; -  
"טופס השיק בוטל"; -  
"משוך על בנק אחר"; -  
"משוך על סניף אחר"; -  
"חסרה חתימת המושך"; -  
"עבר זמנו"; -  
"הוצג לפני זמנו"; -  
"חסרה/ות חתימה/ות בצד התיקון". -  
כאשר שיק מוחזר מהסיבות האמורות, אין מתקיים ההגיון המשפטי להגדרתו כמסורב, שכן במקרים האמורים מושך השיק לא היה צריך, או לא היה יכול, להיערך ולהשאיר בחשבונו יתרה מספקת לתשלום השיק. מדובר בעיקר במקרים שבהם מי שנחזה כאילו משך את השיק לא משך אותו כלל , או שהשיק לא היה צריך להיות מוצג בחשבונו מלכתחילה - במועד שהוצג או בכלל.
מתי ניתן להחזיר שיק מהסיבה "טופס השיק בוטל" בלבד?
כאשר בעל חשבון מודיע לבנק בהודעה חתומה על אובדנם או גניבתם של טופסי שיקים ריקים, ושיק שנכתב על טופס כזה מוצג לפירעון, הוא לא ייספר במניין השיקים שסורבו בחשבון. השיק יחזור מהסיבה "טופס השיק בוטל". במקרה כזה יבקש הבנק מהלקוח להציג, כראיה, אישור על הגשת תלונה במשטרה, או אף החלטת בית משפט.
כיצד נמנים השיקים בחשבון משותף?
בחשבון משותף נמנים השיקים עבור שני השותפים בחשבון, גם אם רק אחד מהם חתם על השיקים שחזרו. בנסיבות שבהן, בהתאם לזכויות החתימה בחשבון, צריכים שני השותפים לחתום על השיק, ורק אחד מהשותפים חתם, יחזיר הבנק את השיק מהסיבה "חתימת המושך אינה תקינה", ואם אין יתרה בחשבון - גם מסיבת "אין כיסוי מספיק", שתביא לספירתו במניין השיקים שסורבו.
מה דינו של שיק שהוצג לפירעון לאחר הגבלת החשבון?
שיקים שסורבו בתקופת ההמתנה של 15 הימים, שבין סירוב השיק האחרון שגרם להגבלה לבין תחילת ההגבלה, ייספרו במניין השיקים שסורבו בחשבון. Ÿ  
שיקים שהוצגו מיום תחילת ההגבלה ואילך יוחזרו מהסיבה "חשבון מוגבל", ואין הם בגדר שיקים שסורבו. Ÿ  
מה קורה כאשר מוטל עיקול על החשבון?
במצב שבו הבנק מחזיר את השיק אך ורק מפני שהחשבון מעוקל, ואלמלא העיקול הוא היה מכבד אותו, יחזיר הבנק את השיק מסיבת "החשבון מעוקל", ובמקרה זה השיק לא ייספר כשיק מסורב. הכלל האמור תקף במשך 60 ימים מהיום שבו הבנק קיבל את הודעת העיקול. אם אין בחשבון יתרה מספקת לתשלום השיק, שלא בגלל העיקול, יחזיר הבנק את השיק משתי הסיבות - "החשבון מעוקל" ו"אין כיסוי מספיק".
מה דינו של שיק שחזר מסיבת "אין כיסוי מספיק" יותר מפעם אחת?
שיק ייספר במניין השיקים שסורבו רק פעם אחת - גם אם הוצג בחשבון מספר פעמים, והבנק החזירו בכל פעם מהסיבה "אין כיסוי מספיק". שיק כזה הוא שטר שחולל לפי פקודת השטרות ולמעשה אין להציגו שוב.
האם ניתן לחזור ולהציג שיק שהוחזר מהסיבה "נתקבלה הוראת ביטול"?
על פי כללי המסלקה אין לחזור ולהציג שיק שחזר מהסיבה "נתקבלה הוראת ביטול". לפיכך שיק שהוחזר מסיבה זו והוצג לפירעון פעם נוספת יוחזר אך ורק מסיבת הביטול, גם אם בהצגה הנוספת לא היה לו כיסוי.
על סמך איזו יתרה יחליט הבנק אם להחזיר שיק מהסיבה "אין כיסוי מספיק"?
היתרה הקובעת בעת החלטת הבנק אם להחזיר את השיק מחוסר כיסוי היא היתרה לסוף יום העסקים שבו השיק הוצג בחשבון המוטב, הוא האדם שקיבל את השיק. לרוב השיק מגיע פיזית לבנק של המשלם יום לאחר הצגתו בחשבון המוטב. לכן הפקדת מזומן ביום שבו רואה המושך (משלם השיק) את השיק בחשבונו היא הפקדה מאוחרת, והבנק אינו מחויב להסתמך עליה, אך הוא רשאי לעשות כן.
מתי הופך הזיכוי בגין הפקדת שיק לסופי, וניתן למשוך את סכומו מהחשבון באמצעות שיק או בדרך אחרת?
ככלל, הזיכוי בגין שיק שהופקד בחשבון נחשב לזיכוי זמני, והוא הופך לסופי כעבור שלושה ימי עסקים נוספים על יום הפקדתו. אם הבנק הנמשך (הבנק המשלם) מחליט להחזיר את השיק - משום שניתנה הוראת ביטול, בגלל העדר כיסוי, או מכל סיבה אחרת - יחויב חשבונו של המוטב בסכום השיק, וסכום זה לא יעמוד לרשותו. לפיכך הבנק נוהג שלא לכלול שיקים המופקדים בחשבון בחישוב היתרה הקובעת לכיסוי שיקים הנמשכים מהחשבון כל עוד לא חלפו שלושה ימי עסקים נוספים על יום ההפקדה.
המלצה: כדי שהיתרה הנוצרת בעקבות הפקדת שיקים תשמש לפירעון תשלומים שונים שנגבים מהחשבון (למשל שיקים הנמשכים עליו), יש להפקיד את השיקים לפחות ארבעה ימי עסקים לפני מועד החיוב הצפוי של החשבון בתשלומים האמורים.

הליך הסרת הגבלה
הליך הסרת הגבלה נעשה באמצעות ערעור לבית משפט השלום על פי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי. לקוח מוגבל או לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות רשאים לבקש מבית משפט שלום שיבטל הבאת שיק במניין השיקים המסורבים; זאת בהתקיים אחת מאלה:
הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות. 1.  
הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שניים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן לפרעו במשך שישים הימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול. 2.  
ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק - משום שהייתה יתרה מספקת בחשבון, או מכוח הסכם אתו. 3.  
נבצר מלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק. 4.  
הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום" כאמור בסעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי, ובין המועד שבו נמשך השיק למועד שבו הוא הוצג לפירעון הייתה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק. 5.  
ערעור לפי סעיף 10 לחוק עוסק בטענה של המערער כי יש לגרוע שיק מסוים או מספר שיקים ממניין השיקים שסורבו בחשבונו;בית המשפט אינו מתבקש להחליט אם ההגבלה עצמה תקפה או בטלה, שכן אין בית המשפט מוסמך לבטל הגבלה, אלא רק לגרוע שיקים מן המניין שהביא להגבלה.
מהם סדרי הדין בהגשת ערעור על הגבלת החשבון?
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981 קובעות את סדרי הדין כדלהלן:
מקום השיפוט
ערעור לפי סעיף 10 לחוק יוגש לבית המשפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא סניף הבנק שעליו נמשך השיק נושא הערעור (להלן - סניף הבנק), ושהוא הקרוב ביותר לסניף הבנק.
בקשת ערעור
הערעור יוגש בכתב לפי טופס הקבוע בתקנות אלו (להלן - הבקשה).
הבקשה תכלול הרצאה מפורטת של כל העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם מסתמך המבקש.
המשיב
המשיב לבקשה יהיה הבנק שעליו נמשכו השיקים שסורבו, וכמענו יצוין מען סניף הבנק.
צירופים לבקשה
לבקשה יצורפו:
תצהיר מפורט לאימות כל העובדות המשמשות יסוד לבקשה. Ÿ  
העתק של מסמך או של כל ראיה אחרת שעליהם מסתמך המבקש. Ÿ  
העתק מפנייתו של המבקש או של שותף אחר לחשבון אל המשיב בבקשה לבטל את הבאת השיק נושא הבקשה במניין השיקים שסורבו, ותשובת המשיב לפנייה. Ÿ  
העתק מהודעה לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות - אם השיק נושא הבקשה נמשך על חשבון משותף. Ÿ  
מועד הגשת הבקשה
על לקוח מוגבל להגיש את בקשת הערעור בתוך עשרים ימים מיום ההמצאה (היינו: המועד בו המכתב היה מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר) של הודעת הבנק. Ÿ  
לקוח מוגבל חמור יגיש את בקשת הערעור בתוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעת הבנק על היותו לקוח מוגבל או בתוך עשרה ימים מיום המצאת הודעת המפקח על היותו מוגבל בנסיבות מחמירות - לפי המאוחר שבהם. Ÿ  
מה השלכותיו של צו בית המשפט לסעד זמני של עיכוב הגבלת החשבון?
משנתן בית המשפט צו המונע את תחילת ההגבלה, חלות ההוראות הבאות:
בתקופת העיכוב הלקוח לא יהיה רשאי לפתוח חשבון שיקים, ובנק לא יפתח לו חשבון כזה. 1.  
בתקופת העיכוב הלקוח יהיה רשאי לפעול בחשבונו ואף למשוך עליו שיקים. 2.  
שיקים המסורבים בתקופת העיכוב יימנו במניין השיקים המסורבים בספירה חדשה, המתחילה מהיום שבו ניתן צו העיכוב. אם יתקיימו תנאים להגבלה כאמור בחוק, יוגבל החשבון פעם נוספת כמתחייב. 3.  
מה דינה של טעות שעשה בנק בהגבלת חשבון?
החוק קובע כי אם הבנק עשה טעות בהגבלת החשבון עליו להודיע על כך לבנק ישראל, וההגבלה תתבטל.
מה דינה של טעות של צד ג' שהפקיד שיק שהוא לא היה אמור להפקידו?
החוק דן רק בטעות שעשה הבנק בהטלת ההגבלה, ולא בטעות של בעל החשבון או צד ג'.
טעויות מסוג זה עלולות לקרות כאשר בעל החשבון ביטל את השיק ושילם לאוחז השיק באמצעי חלופי, תוך שהוא מסכים עם האוחז בשיק כי הוא לא יפקיד את השיק בחשבון, וחרף ההסכמה מציג אותו צד ג' את השיק בשעה שלא הייתה בחשבון יתרה מספקת. במקרה זה השיק יימנה במניין השיקים המסורבים בחשבון. אין החוק מתיר לבנק להכיר בטעות שעשה צד ג', ולכן לא ניתן לגרוע את השיק ממניין השיקים המסורבים בחשבון. העילה שיש למושך היא רק נגד אותו צד ג'.

סיום הגבלת חשבון והשלכות ההגבלה על פעילות הלקוח
האם בסיום ההגבלה יכול הלקוח לפעול בבנק כבעבר?
עם סיום ההגבלה רשאי הלקוח לפעול בחשבונו כפי שפעל לפני שהוגבל. משמעות הדבר היא שאין מניעה חוקית למשיכת שיקים ולפתיחת חשבון שיקים. עם זאת יש לזכור כי הנפקת שיקים ומתן אשראי אינם נמנים עם השירותים שהבנק חייב לתת ללקוח, והעניין נתון לשיקול דעתו העיסקי של הבנק. העובדה שהלקוח הוגבל עלולה להשפיע על החלטת הבנק בעניינים אלה.
במשך איזו תקופה נשמר המידע על הגבלת החשבון בבנק?
הבנקים, שקיבלו את המידע על ההגבלה מכוח חובת בנק ישראל להפיצו בין כל הבנקים, אינם רשאים לשמור מידע זה או להשתמש בו לאחר חלוף תקופה של 3 שנים ממועד סיומה של תקופת ההגבלה. הבנק שהגביל את הלקוח רשאי לשמור את המידע ללא הגבלת זמן.

פירעון שיק שחזר ללא כיסוי
למי עליי לפנות אם אני מחזיק בשיק שחזר ללא כיסוי?
אוחז בשיק, שחזר מהסיבה "אין כיסוי מספיק", רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר (שיק), ו/או להגיש תביעה אזרחית נגד המושך.
אילו פרטי זיהוי יימסרו לאוחז בשיק שלא נפרע?
על הבנק שעליו נמשכו השיקים למסור לאוחז בשיק שלא נפרע, מכל סיבה שהיא, את הפרטים הבאים:
השם, מספר הזהות והמען הרשום של בעל החשבון. (1)  
השם, מספר הזהות והמען הרשום של מיופה כוח או מורשה חתימה שחתמו בפועל על השיק, אם הבנק סבור כי הוא יכול לזהות את החותם. (2)  

מידע ונתונים על שיקים חוזרים וחשבונות מוגבלים

ס"כ החשבונות
המוגבלים
ס"כ הלקוחות
המוגבלים
מוגבלים מיוחדים מוגבלים חמורים מוגבלים רגילים השנה
168,722 97,481 24,435 32,198 40,848 2003
175,540 98,605 29,746 32,448 36,411 2004
176,770 99,760 33,456 31,230 35,071 2005
161,013 87,936 35,989 26,446 25,501 2006
172,123 98,998 38,750 25,515 34,733 2007
190,651 108,855 41,679 29,234 37,942 2008
194,553 110,408 44,226 27,989 38,193 2009
מהנתונים עולה כי החזרת שיקים היא תופעה שעדיין קיימת במשק הישראלי, וזאת אף על פי שחוק שיקים ללא כיסוי קיים כבר מ-1981. תופעה זו משפיעה לא רק על הלקוח שקיבל את השיק לידיו, אלא פוגעת במערך התשלומים במשק כולו; מכאן חומרתה והנסיון למנעה.

חקיקה והוראות
להלן החוקים וההוראות העיקריים המסדירים את נושא שיקים ללא כיסוי:
חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981
תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981
כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב-1992
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב-1992
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב-1992 - פרשנות