הסדרת מערכות התשלומים והסליקה במשק

מערכות התשלומים והסליקה הן חלק חיוני של התשתית הכלכלית והפיננסית במשקים מודרניים, ותפקודן היעיל תורם להתפתחותם וליציבותם הפיננסית. סעיף 4(5) לחוק קובע כי אחד התפקידים של בנק ישראל הוא "להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק, במטרה להבטיח את יעילותן ויציבותן". בנק ישראל פועל לקידום הבטיחות, האמינות והיעילות של מערכות התשלומים והסליקה ונוקט אמצעים להפחתת הסיכונים הכרוכים בסליקה. במסגרת זו הוביל בנק ישראל בשנים האחרונות רפורמה מקיפה במערכות התשלומים והסליקה בארץ כדי לעמוד בתקנים בין-לאומיים שקבע הבנק להסדרי סליקה בין-לאומיים (BIS - Bank for International Settlements).  

 
גולת הכותרת של רפורמה זו היא הקמת מערכת לסליקה תוך-יומית בזמן אמת (מערכת RTGS - Real Time Gross Settlement), המכונה בישראל מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת). מערכת זו הושקה ביולי 2007, ומנוהלת על ידי תחום מערכות תשלומים וסליקה.
עם הפעלת המערכת החדשה השלימה המערכת הפיננסית בישראל מהלך חשוב, המציב אותה בשורה אחת עם המדינות המפותחות בעולם.
מהלך זה גם איפשר את צירופו של מטבע השקל לסליקה בבנק (Continues Link Settlement) CLS , וזאת תוך הפחתה משמעותית של סיכון הסליקה הכרוך בעסקות המרה של השקל למטבעות זרים המשתתפים בסליקה ב-CLS.
 
התפקידים העיקריים של תחום מערכות התשלומים והסליקה:  

  • קביעת מדיניות בתחום מערכות התשלומים והסליקה, ובכלל זה: ייזום רפורמות ושינויים במערכות התשלומים והסליקה ובאמצעי התשלום והתאמת מערך התשלומים והסליקה לסטנדרטים בין-לאומיים מקובלים, איסוף וניהול מידע על מערכות התשלומים בישראל לצורך השוואה בין-לאומית, ניהול קשר שוטף עם גורמים בין-לאומיים ובנקים מרכזיים אחרים בכל הקשור לשינויים ומגמות בעולם בתחום זה, קביעת עקרונות וסטנדרטים להמשכיות העסקית של מערכות התשלומים וכן הסברה והדרכה לגורמים השונים. מתוקף תפקידו של בנק ישראל כמפעיל מערכת זה"ב, נדרש בנק ישראל לקבוע ולעדכן מעת לעת את הכללים לפעילותה של המערכת. כללים אלו הם חלק מההסכם שבין בנק ישראל לבנקים המסחריים ולמערכות התשלומים המשתתפות במערכת זה"ב.  
  • פיקוח על מערכות התשלומים והסליקה כדי לוודא את יציבותן ובטיחותן, ובכלל זה: פיקוח על מערכות תשלומים אשר הוכרזו כמבוקרות בהתאם למוגדר בחוק התשלומים והסליקה התשס"ח, 2008, פיקוח על בנק CLS בשיתוף עם הבנקים המרכזיים הנוספים שהמטבעות של מדינותיהם נסלקים ב- CLS, קביעת עקרונות הפיקוח והתקנת התקנות השונות לכל מסלקה, איסוף מידע לצורך החלטה על מערכת תשלומים כמערכת מבוקרת, כתיבת דוחות ביקורת תקופתיים ושנתיים והשתתפות בפורומים בין-לאומיים העוסקים בפיקוח על מערכות התשלומים.  
  • תפעול מסלקות - בנק ישראל מפעיל את מערכת זה"ב ואת מסלקת הצקים, במסגרת זו הוא אחראי בעיקר לפעילויות הבאות: ביצוע מעקב שוטף אחר הפעילות במערכות והמשתמשים בהן לשם זיהוי מראש של כשלים; התמודדות עם מקרי כשל תפעולי, טכני או עסקי של מערכות או של אחד המשתתפים בסליקה; מתן תמיכה טלפונית שוטפת למשתתפים (הבנקים המסחריים, בנק הדואר, המסלקות האחרות) ומעקב ובקרה על ביצוע סליקת השקל על ידי ה-CLS במערכת זה"ב.  
  • ניהול אמצעי התקשורת - פעילויות של מערכות שבאחריות תחום מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל דורשות קישורים אלקטרוניים למוסדות פיננסיים בארץ ובחו"ל. קישוריות זו מבוצעת באמצעות ממשקי תקשורת שונים ויישומים מתאימים, בין היתר, שבא, כספת ומערכת לשיגור ולקבלה מאובטחים של מסרים אלקטרוניים ייעודיים בין מוסדות פיננסיים בעולם, המנוהלת ע"י הארגון הבין-לאומי SWIFT. באחריות התחום ניהול אמצעי התקשורת מול משתתפי מערכת זה"ב, מתן שרותי התקשורת לפונקציות אחרות באגף, לרבות מתן פתרונות לבעיות שאינן טכניות ואפיון פתרונות תקשורת חדשים.