המבנה הארגוני של בנק ישראל

המועצה המינהלית*
יו"ר, פרופ' יהושע (שוקי) שמר
הנגיד
פרופ' אמיר ירון
הוועדה המוניטרית**
יו"ר, פרופ אמיר ירון
המשנה לנגיד
המנכ"ל
מר חזי כאלו
ביקורת פנים
מר שי רוזנשטוק
המחלקה המשפטית
עו"ד טידה שמיר
הדוברות
מר יואב סופר
הממונה על הגנת הפרטיות
מר יוני מירון
מחלקת ניהול כספי הקרן לאזרחי ישראל
מערכת לשיתוף בנתוני אשראי
האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים
ד"ר אוהד בר-אפרת
מחלקת המטבע
ד"ר אילן שטיינר
החשבות, ומערכות תשלומים וסליקה
גב' עירית מנדלסון
החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
גב' פנינה קרן
החטיבה לטכנולוגיית המידע
מר אבנר זיו
חטיבת המחקר
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
הפיקוח על הבנקים
ד"ר חדוה בר
חטיבת השווקים
מר אנדרו אביר
החטיבה למידע וסטטיסטיקה
ד"ר אייל רוזן
כפיפות לנגידכפיפות למנכ"לכפיפות למשנה לנגידפונקציות בהקמה