המבנה הארגוני של בנק ישראל

המועצה המינהלית*
יו"ר, פרופ' יהושע (שוקי) שמר
הנגיד
פרופ' אמיר ירון
הוועדה המוניטרית**
יו"ר, פרופ אמיר ירון
המשנה לנגיד
מר אנדרו אביר
המנכ"ל
גב' שולמית גרי
ביקורת פנים
מר שי רוזנשטוק
המחלקה המשפטית
עו"ד טידה שמיר
ראש מטה הנגיד
מר גולן בניטה
הממונה על הגנת הפרטיות
מר יוני מירון
מחלקת תקשורת והסברה
גב' נורית פלתר-איתן
מערכת לשיתוף בנתוני אשראי
מר אייל חדד
האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים
ד"ר אוהד בר-אפרת
מחלקת המטבע
החשבות, ומערכות תשלומים וסליקה
החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
החטיבה לטכנולוגיית המידע
חטיבת המחקר
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
הפיקוח על הבנקים
מר יאיר אבידן
חטיבת השווקים
החטיבה למידע וסטטיסטיקה
ד"ר אייל רוזן
כפיפות לנגידכפיפות למנכ"לכפיפות למשנה לנגידפונקציות בהקמה