המבנה הארגוני של בנק ישראל

המועצה המינהלית*
יו"ר, פרופ' יהושע (שוקי) שמר
הנגיד
פרופ' אמיר ירון
הוועדה המוניטרית**
יו"ר, פרופ אמיר ירון
המשנה לנגיד
מר אנדרו אביר
המנכ"ל
מר חזי כאלו
ביקורת פנים
מר שי רוזנשטוק
המחלקה המשפטית
עו"ד טידה שמיר
דובר הבנק (בפועל)
מר אורי ברזני
הממונה על הגנת הפרטיות
מר יוני מירון
מערכת לשיתוף בנתוני אשראי
מר אייל חדד
מחלקת ניהול כספי הקרן לאזרחי ישראל
האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים
ד"ר אוהד בר-אפרת
מחלקת המטבע
החשבות, ומערכות תשלומים וסליקה
החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
גב' פנינה קרן
החטיבה לטכנולוגיית המידע
מר אבנר זיו
חטיבת המחקר
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
הפיקוח על הבנקים
מר יאיר אבידן
חטיבת השווקים
החטיבה למידע וסטטיסטיקה
ד"ר אייל רוזן
כפיפות לנגידכפיפות למנכ"לכפיפות למשנה לנגידפונקציות בהקמה