חופש המידע

מצורפים יומני הפגישות* של נגיד בנק ישראל החל משנת 2019, ושל המפקח על הבנקים החל ממועד כניסתו לתפקיד בשנת 2020.

פרסום יומן הפגישות מגביר את השקיפות והנגשת המידע הציבורי ע"י הבנק ועונה גם לבקשת חוק חופש המידע בנושא.

בדף זה יפורסמו​​​​ אחת לשנה יומני נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים בשנה החולפת.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​*הערות:
​​​
     ​​​​​​1. בוצעו השמטות של פגישות פרטיות של הנגיד שאינן נוגעות לתפקידו והן נרשמו כ"אישי" או כ"פרטי".
     2. מטעמי פרטיות, יכולת ניהול מדיניות אפקטיבית ו/או סודיות בנקאית בחלק מהפגישות מופיע נושא הפגישה באופן כללי.​​
     3. יומן המפקח על הבנקים לשנת 2020 מתחיל באמצע חודש מאי, מועד כניסתו לתפקיד.

דוחות הממונה על חוק חופש המידע