חופש המידע

מצורפים יומני הפגישות* של נגיד בנק ישראל לשנים 2019 ו-2020, ושל המפקח על הבנקים לשנת 2020.

פרסום יומן הפגישות מגביר את השקיפות והנגשת המידע הציבורי ע"י הבנק ועונה גם לבקשת חוק חופש המידע בנושא.

בדף זה יפורסמו​​​​ אחת לשנה יומני נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים בשנה החולפת.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​*הערות:
​​​
     ​​​​​​1. בוצעו השמטות של פגישות פרטיות של הנגיד שאינן נוגעות לתפקידו והן נרשמו כ"אישי" או כ"פרטי".
     2. מטעמי פרטיות, יכולת ניהול מדיניות אפקטיבית ו/או סודיות בנקאית בחלק מהפגישות מופיע נושא הפגישה באופן כללי.​​
     3. יומן המפקח על הבנקים לשנת 2020 מתחיל באמצע חודש מאי, מועד כניסתו לתפקיד.

דוחות הממונה על חוק חופש המידע