חופש המידע

מצורף יומן הפגישות* של נגיד בנק ישראל בשנת 2019.

פרסום יומן הפגישות מגביר את השקיפות והנגשת המידע הציבורי ע"י הבנק ועונה גם לבקשת חוק חופש המידע בנושא.

בדף זה יפורסם אחת לשנה יומן נגיד בנק ישראל בשנה החולפת.

יומן הנגיד​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*ביומן בוצעו מספר שינויים כמפורט להלן:

א.      בוצעו השמטות של פגישות פרטיות של הנגיד שאינן נוגעות לתפקידו והן נרשמו כ"אישי" או כ"פרטי".

ב.      מטעמי פרטיות, יכולת ניהול מדיניות אפקטיבית ו/או סודיות בנקאית בחלק מהפגישות מופיע נושא הפגישה באופן כללי.

דוחות הממונה על חוק חופש המידע