הקמה וניהול של מאגר נתוני אשראי ופיקוח ואסדרה של מערך השיתוף בנתוני אשראי

​בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, קיבל בנק ישראל את הסמכויות הרגולטוריות להקים מערכת לשיתוף בנתוני אשראי.הניסיון בעולם מעיד שמדינות רבות מקיימות ומתחזקות מערכות לשיתוף בנתוני אשראי במטרה לתמוך בשוק אשראי תחרותי וכך לקדם את טובת הפרט ואת טובת המשק בכללותו. מערכת לשיתוף בנתוני אשראי יכולה לתרום להרחבת מקורות האשראי, להגברת זמינותם למשקי הבית, לעידוד השיפור בתנאי האשראי, לצמצום אי-השוויון במשק, לניהול מיטבי של סיכונים מערכתיים ויציבותיים, ואף להפחתת השיעורים של חדלות פירעון.
בשנת 2018 יקים בנק ישראל מאגר לשיתוף בנתוני אשראי, בהתאם לדרישות החוק, יעניק רישיונות ללשכות האשראי שצפויות להתחיל לפעול לקראת סוף השנה, יפקח על לשכות האשראי שיקבלו גישה למידע ועל מקורות המידע והמשתמשים שיתחברו למאגר או ללשכות, יסיים את מהלך האסדרה המרכזי של המערכת לשיתוף בנתוני אשראי, ויתחיל במהלך הסברה וחינוך פיננסי במטרה לעזור לציבור להפיק מהמערכת את מרב התועלת. במקביל יבסס הבנק את פעילותן של הפונקציות הארגוניות שהוקמו על פי חוק נתוני אשראי.