איסור הלבנת הון ומימון טרור

איסור הלבנת הון - חקיקה

​חוק איסור הלבנת הון תש"ס 2000 ​

צו איסור הלבנת הון התשס"א 2001​

איסור מימון טרור - חקיקה

חוק מאבק בטרור​

תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש 2006)​

איסור מימון טרור הכרזה על ארגון טרור זר 2008​​

קישור לאתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור​

חוזרי המפקח על הבנקים

חוזר 2712 בנושא תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות​ - מיום 30/06/22​

חוזר 2706 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור -  הוראה 411 מיום 09/05/22​

חוזר 2677 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור- הוראה 411 מיום 24/10/21

חוזר 2629 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור - הוראה 411 מיום 4/10/20​

חוזר 2610 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור - הוראה 411 מיום 12/03/20​

חוזר 2531 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור - הוראה 411 מיום 6/3/17​

חוזר 2506 דוח על חשיפה לסיכוני  ציות (חצי שנתי) - הוראה 825 מיום 22/6/15​​

חוזר 2505 מניעת הלבנת הון ומימון טרטר וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 30/10/16​

חוזר 2321 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות​ - הוראה 411 מיום 26/12/11

חוזר 2288 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 12/01/11

חוזר 2257 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 24/01/10

חוזר 2217 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 3/12/07

חוזר 2157 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 1/02/05

חוזר 2076 בנושא מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים​ - הוראה 411 מיום 2/05/02​

מכתבי הפיקוח על הבנקים

סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות  סנקציות לאומיות  של מדינות זרות​

פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות בעלי רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מיום 23/05/21

פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג נותני שירותים פיננסיים מוסדרים ורכזי הצעה​ מיום 15/4/18​​

הגדרת בעל שליטה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000" (החוק")​ מיום 20/07/17

היערכות לניהול סיכוני ציות ​נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור מיום 23/11/16​

ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל מיום 26/1/16​

ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות (cross-border) מיום  16/3/15​

מניעת הלבנת הון - פעילות מול "מאגד" מיום 5/8/13​

סיכונים הכרוכים בביצוע העברות כספים בהן מעורבים חשבונות בנק המופיעים באתרי אינטרנט המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית מיום 29/01/12

מדינות שאינן מיישמות בצורה נאותה את המלצות ה FATF מיום 22/03/11

הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו אה"ה לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית. תוספת אשרה לדוגמה מיום 6/03/11

הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו אה"ה לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית. תוספת אשרה לדוגמה מיום 15/08/10​

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411  מיום 3/05/10​

הבהרות בנושא ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי בביצוע עסקאות לא חוקיות -בעסקה במסמך חסר, בה לא הוצג כרטיס אשראי, ברשת האינטרנט​ מיום 9/06/09

הודעה לפי סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א 2011 מיום 25/09/07​

הוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור - גרסאות קודמות

גרסה 20 מיום 26/10/21​ דברי הסבר בחוזר 2677

גרסה מס' 18 מיום 4/10/20 ​דברי הסבר בחוזר 2629

גרסה מס' 17 מיום 12/03/20​ דברי הסבר בחוזר 2610

גרסה מס' 16 מיום  6/3/17 דברי הסבר בחוזר 2531​

גרסה מס' 15 מיום 23/11/16 דברי הסבר בחוזר 2519

גרסה מס' 14 מיום 30/10/16 דברי הסבר בחוזר 2505

גרסה מס' 13 מיום 9/6/15​ דברי הסבר בחוזר 2467

גרסה  מס' 12 מיום 26/12/11 דברי הסבר בחוזר 2321

גרסה מס' 11 מיום 12/1/11 דברי הסבר בחוזר 2288

גרסה מס' 10 מיום 24/01/10 דברי הסבר בחוזר 2257

גרסה מס' 9  מיום 3/12/07 דברי הסבר בחוזר 2217

גרסה מס' 8 מיום 1/2/05 דברי הסבר בחוזר 2157

גרסה מס' 7 מיום 2/5/02 ​דברי הסבר בחוזר 2076​

שאלות ותשובות בנושא אה"ה
הערכת סיכונים לאומית

הערכת הסיכונים הלאומית המעודכנת מיום 24/11/21

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pirsumim/Pages/RiskManagement.aspx​


ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון פורסמו (בנובמבר 2017) ע"י הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הערכת הסיכונים הלאומית נועדה לסייע למגזר הציבורי והפרטי לזהות את סיכוני הלבנת ההון במדינה, להבין את הסיכון הפוטנציאלי של תופעות אלה למערכת הפיננסית ולביטחון הלאומי, להכיר את הפעולות הנדרשות להתמודדות עמן ולשמש בסיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. ההערכה בוצעה בהתאם להמלצות ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force), המתווה סטנדרטים בינלאומיים על פיהם נדרשות מדינות לזהות ולהעריך את הסיכונים הפרטניים והייחודיים שלהן להלבנת הון ומימון טרור.

הערכת הסיכונים כוללת את הערכת הסיכונים של המערכת הבנקאית.

להלן הלינקים למיקום הקבצים באתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור:​

נוסח פומבי של הערכת סיכונים לאומית - 2017​

נוסח פומבי של הערכת סיכוני הלבנת הון - המערכת הפיננסית - 2017

שונות

עמדת המפקח על הבנקים בתיק ע"א 3497/13​

פסק דין של בית המשפט העליון בתיק ע"א 3497/13​​


קישור לעמדות באתר משרד המשפטים:

https://www.gov.il/he/Departments/General/attorney-general-of-israel-1​

מספר הליך

הצדדים

תחום

השאלה המשפטית

ה"פ 32389-02-17

קלירשיפט נ' בנק לאומי

נותן שירות בנכס פיננסי

האם רשימת התנאים שהציב בנק לאומי לישראל בע"מ (המשיב) לקלירשיפט ישראל בע"מ (המבקשת), אשר אך ורק בכפוף לביצועם ללא יוצא מן הכלל, המבקשת תוכל להמשיך ולנהל את חשבונה אצל המשיב, היא סבירה בנסיבות העניין?

ת"א 38297/06/18

מוחמד עואד נ' בנק לאומי

נותן שירותים פיננסיים

האם בנק יכול לסרב לפתוח חשבון בנק לנותן שירותים פיננסיים/שירותי מטבע שאינו תאגיד אם אינו מעסיק קצין ציות, או בשל כך שמחזור הפעילות השנתי שלו הוא פחות מחמישה מיליון ש"ח, או שיש לו הון עצמי של פחות משניים וחצי מיליון ש"ח, או בשל כך שאין לו וותק בתחום השירותים הפיננסיים/ שירותי מטבע של פחות מחמש שנים?

ת"א 51757-08-18

 

רועי ערב נ' בנק מרכנתיל

נכסים וירטואליים

מה הוא משטר הפיקוח שיש להחיל בנוגע לנכסים ווירטואליים, והאם סירובו של בנק להעניק ללקוח שירותים הקשורים למסחר בנכסים וירטואליים בכלל, וביטקוין בפרט, הוא סירוב סביר?

הודעות לעיתונות

ועדת העיצומים