חקיקה בנקאית

  • קובץ חקיקה בנקאית מרכז את החקיקה הבנקאית, חוזרים, נהלים ודברי הסבר שאינם מופיעים בקבצים אחרים של המפקח על הבנקים. קובץ זה מיועד לעובדי מערכת הבנקאות ולאחרים המעוניינים במידע הכלול בקובץ זה. במידת הצורך יכלול הקובץ גם טיוטות והצעות לתיקונים, וזאת למידע כללי וקבלת הערות.
  • להסבר נוסף ראה מבוא.
  • כל הקבצים בדף זה הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader"
    לתנאי גישה ושימוש במידע המופיע בדפים אלה הקש כאן .
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
מבואתוכן הענייניםפקודת הבנקאות 1941צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג - 1983הסמכה לערוך חקירות לפי פקודת הבנקאות, 1941כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג - 1992 - בוטל ביום 14.10.2012הוראות הבנקאות (הצגת דוח שנתי ופרסומו), התשנ"ב - 1991צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 - דברי הסברהשקעת פקדונות ללא תנועה - דברי הסברצו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב - 2002הסמכה לפי צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב - 1981 - קביעת הרבית הממוצעתחוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ"ג - 1993חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), התשנ"ו - 1996חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 - פרשנות לסעיף 14צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז - 1997רשימת מנפיקים בעלי היקף פעילות רחב - בהתאם לסעיפים 36יג(ד) ו- 8(ב) לחוק הבנקאות (רישוי)כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק), התשע"ח 2018קביעת עיסוק מותר לבנק למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981הלוואות לרכישת זכויות מגורים בבתי אבותאישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנקים למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981הערכות בנקים למשכנתאות לשינויים בהוראות לגבי פקדונות כספייםאישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנק למימון השקעות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981מתן אשראי ע"י בנק למימון השקעותתאגיד עזר העוסק בקבלת כספים בפקדוןנוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים - כללי (חוזר המפקח)נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאייםמתכונת היתרים לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981היתר כללי לבנקים להעתקת סניף בישראל לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981היתר כללי לבנקים למשכנתאות לפתיחת סניפים ארעיים לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גלוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב - 1992חישוב עלות אפקטיבית - הבהרההוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א - 1990הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992 - פרשנותפרסומת - ליווי פיננסי של בניהגילוי נאות של שיעורי עמלותכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ"ה - 1995כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו - 1986כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינוי במקרה אחר), התשע"ג-2012צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות מסלול בסיסי),התשע"ד-2014צו הבנקאות (שירות ללקוח)(סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב),התשע"ה-2015צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות),התשע"ה-2015צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015תיקון לצו - צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו-2016צו הבנקאות - פיקוח על עמלות – תיקוןהודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאימענה למכתבי היחידה לפניות הציבורסירוב בלתי סביר לפתיחת חשבוןתחולת חוק הערבות על מי שממשכן נכס לטובת צד שלישיהמצאת מידע לחייביםצו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון), התשע"ג-2012כללי הבנקאות (שירות ללקוח) עמלת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור- תשע"ב 2012כללי הבנקאות (שרות ללקוח) העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים - התשפ - 2019כללי סליקת שיקים (שמירת שיקים) - התשע"ו 2016חוק סליקת שיקים - תשע"ו 2016כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז 2017חוק שירותי תשלום התשע"ט 2019תקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986שיקים ללא כיסוי - דברי הסברחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב - 1981כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב - 1992תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום), התשמ"ב - 1982תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ג- 2012תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד-2014תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה-2014חוזרי המפקחחוק הריבית, התשי"ז 1957חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), התש"ל 1970חוק הערבות, התשכ"ז 1967תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), התשל"ה 1975תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(ערבות בנקאית), התשע"א-2010חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 (סעיף 9- עיסוק בתאגיד בנקאי)הודעה בדבר קביעת הון עצמי מרביחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000חוק איסור מימון טרור, תשס"ה 2005צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש) תשס"ז 2006רשימת התאגידים הבנקאייםגביית חובות באמצעות עורכי דין חיצונייםמתן שירותים של בנק באמצעות סניפי רשות הדואר - השירות הבנקאיהעברת מידע על לקוחות לגוף אחרטופס תנאים כלליים לניהול חשבונותהיערכות להמשך פעילות התאגיד הבנקאי במצבי חירום שוניםחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992הבהרות בדבר הטבות ללקוחות
תוכן העניינים פתח הכל
כללי
אב
פקודת בנקאות
103104105106107
פקדונות ללא תנועה
110111112
צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם)
116117118
חוק הבנקאות (רישוי)
124125127128128A130
תחומי עיסוק של תאגידים בנקאיים
132133134135136137138
סינוף
140141142144145146147
חוק הבנקאות (שירות ללקוח)
150151152153154155156157158159159A159C159D159E159F159G159G1159H159I160161162163164165166167168169170
אמצעי תשלום
173174
שיקים ללא כיסוי
177178179180181182182a182b182c183
ריבית
184184a184b
חקיקה צרכנית נוספת
184c184d184e184f
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
185186
הלבנת הון
187187A188189
שונות
192193194195196197199200