מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים

המפקח על הבנקים – מבוא

חטיבת הפיקוח על הבנקים מתכבדת לפרסם זו השנה הארבעים את "מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים" (להלן השנתון). יחידת מידע ודיווח שבחטיבה אחראית לפרסומו של השנתון. החל משנת 2007 השנתון מתפרסם באתר הבנק בלבד. את ההגדרות והמונחים שבשימוש בשנתון ניתן למצוא בהוראות הדיווח לציבור, בהוראות ניהול בנקאי תקין ובהוראות הדיווח לפיקוח
מקור הנתונים המופיעים בשנתון הוא בעיקר מדיווחם של התאגידים הבנקאיים למפקח על הבנקים (ראה להלן את פירוט התאגידים הבנקאיים). 
הנתונים המופיעים בשנתון מייצגים את פעילותם של משרדי ישראל בארץ ובחו"ל. בנתונים שמקורם בדוחות השנתיים לציבור מוצגת פעילותה של מערכת הבנקאות הישראלית גם מחוץ לישראל. המידע על פעילות השלוחות בחו"ל מופיע בפרק נפרד. 
בנוסף לפרסום זה של השנתון היחידה מפרסמת באופן שוטף במהלך השנה גם את "מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים" (להלן מידע שוטף). המידע השוטף מופיע גם הוא באתר בנק ישראל, והוא מהווה המשך למידע שבשנתון. ההגדרות, מבנה הפרקים ומספרי הלוחות במידע השוטף תואמים לאלו המופיעים בשנתון.