העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד

אשראי שניתן על ידי 7 הבנקים הגדולים

(אשראי לא צמוד שניתן לציבור על ידי משרדי התאגידים הבנקאיים בישראל)

חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג - 1993 ,המסדיר את מתן האשראי בשוק החוץ בנקאי קובע בין השאר, כי העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה, תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד שנותנים הבנקים לציבור.
לצורך זה נקבע בחוק, כי בנק ישראל יפרסם מדי חודש את העלות הכוללת הממוצעת של האשראי לציבור.
לפי סעיף 5 (א) לחוק, העלות הכוללת הממוצעת של האשראי לציבור, מחושבת כממוצע משוקלל של עלות האשראי בחח"ד ושל עלות האשראי לזמן קצוב במגזר הלא-צמוד במטבע ישראלי. עד חודש מרץ 2013 הנתונים חושבו על בסיס אשראי נטו (בניכוי הפרשה להפסדי אשראי). נתונים אלו כללו את נתוני שבעת הבנקים הגדולים בלבד. החל מאפריל 2013 הנתונים מחושבים על בסיס אשראי ברוטו (לפני הפרשה להפסדי אשראי) וכוללים את סך כל  התאגידים הבנקאיים. העלות מחושבת במונחים אפקטיביים שנתיים וכוללת הכנסות  מריבית.
בנק ישראל אינו אחראי לטעויות בהצגת המידע. לצרכים משפטיים, אך ורק הנתונים שפורסמו בילקוט הפרסומים הם הנתונים התקפים.

עלות האשראי הלא צמוד בקובץ XML​​​

שנה חודש שעור שנתי (אחוזים) פורסם בילקוט הפרסומים
מספר עמוד
1993 ינואר 17.70% 0 0
1993 פברואר 18.46% 0 0\r
1993 מרץ 18.86% 0 0\r
1993 אפריל 18.73% 0 0\r
1993 מאי 18.49% 0 0\r
1993 יוני 18.45% 0 0\r
1993 יולי 17.63% 0 0\r
1993 אוגוסט 16.09% 4171 983\r
1993 ספטמבר 15.45% 4178 1383\r
1993 אוקטובר 15.18% 4185 1853\r
1993 נובמבר 15.05% 4193 2349\r
1993 דצמבר 15.40% 4203 2790\r
1994 ינואר 16.00% 4207 2922\r
1994 פברואר 16.25% 4215 3446\r
1994 מרץ 16.07% 4223 3809\r