מידע שנתי על מערכת הבנקאות

פרק ג' - הדוחות המאזניים קובץ Excel
לוח ג'-1 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים (כולל סניפי חוץ לארץ) Open as excel
לוח ג'-2 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים, סך כל המגזרים - הפעילות בישראל Open as excel
לוח ג'-3 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים, המגזר הלא-צמוד - הפעילות בישראל Open as excel
לוח ג'-4 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים, המגזר הצמוד למדד - הפעילות בישראל Open as excel
לוח ג'-5 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים, המגזר הצמוד למטבע חוץ - הפעילות בישראל Open as excel
לוח ג'-6 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים, מגזר מטבע החוץ, כל המטבעות - הפעילות בישראל Open as excel
לוח ג'-6.1 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים, מגזר מטבע החוץ, דולר – הפעילות בישראל Open as excel
לוח ג'-6.2 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים, מגזר מטבע החוץ, אירו - הפעילות בישראל Open as excel
לוח ג'-7 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים, מגזר הפריטים שאינם כספיים - הפעילות בישראל Open as excel
לוח ג'-8 סך המאזנים המאוחדים של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות Open as excel
לוח ג'-9 המאזנים המאוחדים של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות Open as excel
לוח ג'-10 המאזנים של התאגידים הבנקאיים, על בסיס בנק, 2017-2016 Open as excel
לוח ג'-13 תמצית המאזנים המאוחדים ממוינים לפי בסיסי הצמדה: א. סך כל חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות ב. סך כל התאגידים הבנקאיים העומדים בראשן Open as excel
לוח ג'-14 הנכסים וההתחייבויות לפי מטבע ולפי תקופות פירעון: א. סך כל חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות ב. סך כל התאגידים הבנקאיים העומדים בראשן Open as excel
לוח ג'-15 הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות Open as excel
לוח ג'-16 סך המאזן של סך הקבוצות הבנקאיות Open as excel