נתונים עיקריים על פעילות הבנקים ליום 31.12.2015 לכל בנק - מבוא

כללי

 1. במתכונת דיווח זו מופיע ריכוז הנתונים העיקריים על התאגידים הבנקאיים על מנת לאפשר סקירה מהירה של הרווחיות, היתרות המאזניות, היחסים הפיננסיים ומגמות ההתפתחות העיקריות בתחומים אלו בתקופה הנסקרת. 
  מקבץ נתונים זה הוא עיבוד הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים ואין לראות בו כתחליף לקריאה יסודית של הדוחות. ייתכנו נתונים/אירועים מהותיים בפעילות התאגיד הבנקאי, שלא יבואו לביטוי במתכונת זו.   
 2. כל הנתונים מפורסמים בדוחות הכספיים במפורש או ניתנים לגזירה באמצעות חישוב פשוט.
 3. ההגדרות המופיעות במבוא מתייחסות למושגים הקשורים לעיבודים שנערכו ספציפית לדוח זה והמונחים מתייחסים למונחים מהוראות הדיווח לציבור הרלוונטיים לחוברת זו. רישום המונחים המופיעים בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים נועד להקל על המשתמש, והמינוח הקובע הוא המופיע בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים. ההגדרות והמונחים ערוכים לפי סדר הופעתם תחת ראשי הפרקים המרכיבים את הדוח.
   
  הגדרות (עיבודים שנערכו לצורך הדוח)
 4. סך המערכת
  4.1   סך המערכת לבנקים מוגדר כסכום נתוני התאגידים הבנקאיים הבאים:
  - בנק לאומי לישראל בע"מ
  - בנק דיסקונט לישראל בע"מ
  - בנק הפועלים לישראל בע"מ
  - בנק אגוד לישראל בע"מ
  - בנק מזרחי טפחות בע"מ
  - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
  - בנק ירושלים בע"מ
  - בנק דקסיה ישראל בע"מ
  4.2   הנתונים של הבנקים שאינם כלולים ברשימה בסעיף 4.1 לעיל לא יסוכמו לצורך חישוב סך המערכת מפני שבנק האם שלהם מוצג על בסיס מאוחד, ועל כן הם נכללים בסיכום באופן עקיף.

  מונחים (הוראות הדיווח לציבור)
 5. יתרות ושיעורי תשואה של פריטים כספיים
  5.1   עודף הנכסים הכספיים על ההתחייבויות הכספיות
  מציג עודף (חוסר) נכסים על התחייבויות ביום המאזן בכל אחד ממגזרי ההצמדה, ללא השפעת העסקאות העתידיות והאופציות הכספיות. כאשר ההתחייבויות עולות על הנכסים במגזר הצמדה ספציפי מוצג ההפרש במינוס.    
  5.2   שיעור ההכנסה (ההוצאה) על נכסים/התחייבויות
  היתרות המשמשות לחישוב שיעור ההכנסה (ההוצאה) הן היתרות הממוצעות על בסיס יתרות הפתיחה החודשיות על הנכסים/ההתחייבויות שבגינם נכללו הכנסות (הוצאות) המימון. במגזר המטבע הישראלי הלא-צמוד היתרה הממוצעת מחושבת על בסיס היתרות היומיות.     
  5.3   משך חיים ממוצע אפקטיבי
  קירוב לשינוי באחוזים במחיר של מכשיר פיננסי הנמדד בשווי ההוגן, כתוצאה משינוי קטן בשיעור התשואה הפנימי.    
  5.4   שיעור תשואה פנימי
  שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן הכלול בגינו.    
 6. האשראי לציבור וסיכוני האשראי
  6.1   סך סיכון האשראי המאזני
  אשראי לציבור בתוספת השווי ההוגן של מכשירים נגזרים ובתוספת אגרות חוב.    
  6.2   סך סיכון האשראי החוץ-מאזני
  ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות ועסקאות עתידיות כפי שחושבו לצורך המגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313).    
  6.3   סך סיכון האשראי הכולל
  סיכום סיכון האשראי המאזני וסיכון האשראי החוץ- מאזני.    
 7. אשראי לציבור פגום וסיכון אשראי בעייתי
  7.1   אשראי לציבור פגום
  אשראי לציבור יסווג כחוב פגום כאשר, בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים, צפוי שתאגיד בנקאי לא יוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב. לפירוט נוסף ראה סעיף 29א וסעיף 30 להוראות הדיווח לציבור דוח כספי שנתי.    
  7.2   סיכון אשראי בעייתי
  סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת .    
 8. מידע על מכשירים נגזרים
  שווי הוגן ברוטו חיובי
  הסכום הכולל של השווי ההוגן של חוזים שחייב לבנק הצד הנגדי לו, לאחר קיזוזים. סכום זה מייצג את ההפסד המרבי של הבנק, אם לכל הצדדים הנגדיים לחוזיו יהיה כשל וכשאין לבנק כל משכנתה של הצד הנגדי.    
 9. סינוף וכוח אדם
  9.1   מספר המשרות
  כלל העובדים על בסיס משרה מלאה, ששכרם דווח כמשכורות והוצאות נלוות. כולל שעות נוספות כשמשולמות לפי דיווח ספציפי.    
  9.2   סניפים
  הנתון מתייחס למספר סניפי הבנק. ללא דלפקים .    
  9.3   סניפים בחו"ל
  כולל סוכנויות; לא כולל נציגויות.     
    
 10. יחסים פיננסיים עיקריים
  10.1   נכסי סיכון
  נכסי הבנק המשוקללים בהתאם לרמת הסיכון הכלולה בהם, בהתאם להוראות "באזל III" כפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 203).    
  10.2   הון כולל
  הון המוגדר לפי יכולתו לספוג הפסדים תחת הנחת העסק החי או בהעדרה (שונה מההון החשבונאי) (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 202).    
  10.3   הון עצמי רובד 1
  חלק מההון הכולל, בעל יכולת טובה יותר לספיגת הפסדים (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 202).    
  10.4   התשואה להון
  רווח נקי בניכוי דיבידנד למניות בכורה שלא נרשם כהוצאה ברווח והפסד והוכרז בתקופת הדיווח בלבד מחולק בהון עצמי ממוצע (הון עצמי הכולל התאמות שונות).