ריבית ממוצעת על משכנתאות - מגזר שקלי לא-צמוד

​מנתוני מרץ 2013 החל פירסום שיעורי הריבית הממוצעים על הלוואות לדיור במיגזר השיקלי הלא-צמוד - לפי תקופות לפרעון.
שיעור הריבית מתפרסם בתכיפות חודשית, והוא מחושב כריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי) המחושבת כממוצע משוקלל של הריבית על ההלוואות החדשות, המשלימות והלא משלימות, שנתנו התאגידים הבנקאיים במהלך החודש - בריבית קבועה ובריבית משתנה - לשם רכישת דירת מגורים, או במשכון דירת מגורים.

בשיעור הריבית, המוצג בטבלה המצורפת, יש להשתמש לצורך חישוב עמלת פירעון מוקדם על הלוואות שייפרעו החל ממועד תוקף הריבית עד למועד הפרסום הבא.

התקופה לפירעון "עד שנה" כוללת גם את התקופה לפירעון של הלוואות אשר בהן מועד שינוי הריבית אינו ידוע מראש.

הערה: לגבי הנתונים שעד 28.2.2013 פורסם השיעור הממוצע הכללי של הריבית הקבועה בלבד (ללא הריבית המשתנה).

לנתוני הריבית על המשכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד

​ ​