מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק י"ג - הון ונכסי סיכון קובץ Excel עודכן ביום
לוח י"ג-2
נכסי סיכון (RWA) ויחס הון לנכסי סיכון, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-3
בסיס ההון, סך כל הקבוצות הבנקאיות
31/08/2021
לוח י"ג-4
חובות של ריבונויות, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-5
חובות של סקטור ציבורי, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-6
חובות של תאגידים בנקאיים, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-7
חובות של תאגידים, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-8
חובות של בביטחון נדל"ן מסחרי, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-9
חשיפות קמעונאיות ליחידים, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-10
הלוואות לעסקים קטנים, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-11
משכנתאות לדיור, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-12
איגוח, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021
לוח י"ג-13
נכסים אחרים, סך כל הקבוצות הבנקאיות (על בסיס מאוחד)
31/08/2021