מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק י"ד - הלוואות לדיור קובץ Excel עודכן ביום
לוחות י"ד-1
הלוואות למטרת מגורים - ביצועים
לוח י"ד-1.1
ביצועים לפי שיעור המימון (LTV)
23/11/2022
לוח י"ד-1.2
ביצועים לפי מגזרי הצמדה וחלוקה בין ריבית קבועה ומשתנה
23/11/2022
לוח י"ד-1.3
ביצועים לפי שווי הנכס הנרכש
23/11/2022
לוח י"ד-1.4
ביצועים לפי שיעור החזר מהכנסה
23/11/2022
לוח י"ד-2
הלוואות בבטחון דירת מגורים - ביצועים, ביצועים לפי שיעור המימון (LTV) ומיחזורים
23/11/2022
לוח י"ד-3
הלוואות לדיור - אשראי שמוחזר (בתוך הבנק)
23/11/2022
לוחות י"ד-4
הלוואות למטרת מגורים - יתרות
לוח י"ד-4.1
יתרות הלוואות למטרת מגורים לפי בסיסי הצמדה (מאזני וחוץ מאזני)
23/11/2022
לוח י"ד-4.2
יתרות הלוואות למטרת מגורים לפי גודל האשראי של הלווה
23/11/2022
לוח י"ד-5
הלוואות בבטחון דירת מגורים - יתרות, יתרות הלוואות (מאזני וחוץ מאזני)
23/11/2022
לוח י"ד-6
הלוואות למטרת מגורים לפי מידת גביה (שאינן באחריות התאגיד הבנקאי), יתרות הלוואות וביצועים בחודש
23/11/2022
לוח י"ד-11
הלוואות שניתנו למטרת מגורים - לפי מגזרי הצמדה (בעבר ז-6)
13/11/2022
לוח י"ד-11.1
מט"י צמוד מדד -מידע על הריבית (בעבר ז-6.1)
13/11/2022
לוח י"ד-11.2
מט"י לא צמוד -מידע על הריבית (בעבר ז-6.2)
13/11/2022
לוח י"ד-11.3
מט"ח וצמוד מט"ח -מידע על הריבית (בעבר ז-6.3/4)
13/11/2022
לוח י"ד-12
הלוואות שניתנו בביטחון דירת מגורים (שלא למטרת מגורים) - לפי מגזרי הצמדה (בעבר ז-7)
13/11/2022
לוח י"ד-12.1
מט"י צמוד מדד -מידע על הריבית (בעבר ז-7.1)
13/11/2022
לוח י"ד-12.2
מט"י לא צמוד -מידע על הריבית (בעבר ז-7.2)
13/11/2022
לוח י"ד-12.3
מט"ח וצמוד מט"ח -מידע על הריבית (בעבר ז-7.3/4)
13/11/2022
לוחות י"ד-13
שיעור הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי תקופות לפירעון, שיעור המימון (LTV) ושיעור החזר מהכנסה
לוח י"ד-13.1
מגזר צמוד מדד - שיעור הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי תקופות לפירעון, שיעור המימון (LTV) ושיעור החזר מהכנסה
13/11/2022
לוח י"ד-13.2
מגזר לא צמוד - שיעור הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי תקופות לפירעון, שיעור המימון (LTV) ושיעור החזר מהכנסה
13/11/2022
לוח י"ד-14
הלוואות בולט ובלון שניתנו לשם רכישת דירת מגורים
14/08/2022