מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק ג' - הדוחות המאזניים קובץ Excel עודכן ביום
לוח ג'-1
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים (כולל סניפי חוץ לארץ) (בעבר ג'-3.1,ג'-4.1)
29/11/2021
לוח ג'-2
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, סך כל המגזרים - הפעילות בישראל (בעבר ג'-3.2,ג'-4.2)
29/11/2021
לוח ג'-3
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, המגזר הלא צמוד (בעבר ג'-5,ג'-6)
29/11/2021
לוח ג'-4
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, המגזר הצמוד למדד (בעבר ג'-7,ג'-8)
29/11/2021
לוח ג'-5
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, המגזר הצמוד למטבע חוץ (בעבר ג'-9,ג'-10)
29/11/2021
לוח ג'-6
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, מגזר מטבע חוץ, כל המטבעות - הפעילות בישראל (בעבר ג'-11.1,ג'-12.1)
29/11/2021
לוח ג'-6.1
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, מגזר מטבע חוץ, דולר - הפעילות בישראל (בעבר ג'-11.2,ג'-12.2)
29/11/2021
לוח ג'-6.2
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, מגזר מטבע חוץ, אירו - הפעילות בישראל (בעבר ג'-11.3,ג'-12.3)
29/11/2021
לוח ג'-7
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, מגזר הפריטים שאינם כספיים - הפעילות בישראל (בעבר ג'-13)
29/11/2021