מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק ד' - האשראי קובץ Excel עודכן ביום
לוח ד'-1
האשראי לציבור, הפעילות בישראל
14/06/2021
לוח ד'-2
אשראי לציבור לפי תאגידים, יחידים ומזה פרטיים (כולל סניפי חו"ל)
14/06/2021
לוח ד'-3
הערבויות ואשראי התעודות (בעבר ד'-2)
14/06/2021
לוח ד'-4.1
חלוקת סיכון האשראי המאזני לפי ענפי משק בגין פעילות לווים בישראל ובחו"ל, התאגידים הבנקאיים הרגילים (על בסיס מאוחד) (בעבר ד'-3.1)
09/06/2021
לוח ד'-4.2
חלוקת סיכון האשראי החוץ מאזני לפי ענפי משק בגין פעילות לווים בישראל ובחו"ל, התאגידים הבנקאיים הרגילים (על בסיס מאוחד) (בעבר ד'-3.2)
09/06/2021
לוח ד'-4.3
יתרות החוב הבעייתי לפי ענפי המשק בגין פעילות לווים בישראל ובחו"ל, התאגידים הבנקאיים הרגילים (על בסיס מאוחד) (בעבר ח'-16.1)
09/06/2021
לוח ד'-5.1
חלוקת סיכון האשראי המאזני לפי ענפי משק בגין פעילות לווים בישראל, התאגידים הבנקאיים הרגילים (על בסיס מאוחד)
09/06/2021
לוח ד'-5.2
חלוקת סיכון האשראי החוץ מאזני לפי ענפי משק בגין פעילות לווים בישראל, התאגידים הבנקאיים הרגילים (על בסיס מאוחד)
09/06/2021
לוח ד'-5.3
יתרות החוב הבעייתי לפי ענפי המשק בגין פעילות לווים בישראל, התאגידים הבנקאיים הרגילים (על בסיס מאוחד)
09/06/2021
לוח ד'-11
סיכון האשראי המאזני לאנשים פרטיים בשעבוד כלי רכב, על בסיס בנק
09/06/2021
לוח ד'-10
יתרת האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים (לפני הפרשה להפסדי אשראי)
10/06/2021
לוח ד'-15.1
דחיית תשלומים במצב מיוחד- יתרת חוב רשומה, חובות שנמצאים בדחיית תשלומים, חובות אשר תקופת הדחייה הסתיימה וסך חובות שנדחו
16/06/2021
לוח ד'-15.2
דחיית תשלומים במצב מיוחד- מספר הלוואות, מספר הלוואות שנמצאות בדחיית תשלומים, מספר הלוואות שתקופת הדחייה הסתיימה וסך מספר הלוואות שנדחו
16/06/2021