מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק ה' - הפיקדונות קובץ Excel עודכן ביום
לוח ה'-1
פיקדונות הציבור, הפעילות בישראל
20/07/2022
לוח ה'-2
פיקדונות הציבור לפי תאגידים, יחידים ומזה פרטיים (כולל סניפי חו"ל) (בעבר ה'-2.1)
20/07/2022
לוח ה'-3
הפיקדונות המאושרים למתן הלוואות והאשראי שניתן מהם -על אחריות המפקיד, המגזר הלא-צמוד והמגזר הצמוד למטבע חוץ (בעבר ה'-2)
20/07/2022
לוח ה'-4
הפיקדונות המאושרים למתן הלוואות והאשראי שניתן מהם - על אחריות המפקיד - המגזר הצמוד למדד (בעבר ה'-3)
20/07/2022
לוח ה'-5
הפיקדונות המאושרים למתן הלוואות והאשראי שניתן מהם - על אחריות המפקיד - מגזר מטבע החוץ (בעבר ה'-4)
20/07/2022
לוח ה'-6
פיקדונות הציבור, לפי גודל הפיקדון
20/01/2022
לוח ה'-8
נתונים נבחרים על פיקדונות הציבור לפי ישובים
11/08/2021