מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק ה' - הפיקדונות קובץ Excel עודכן ביום
לוח ה'-1
פיקדונות הציבור, הפעילות בישראל
14/06/2021
לוח ה'-2
פיקדונות הציבור לפי תאגידים, יחידים ומזה פרטיים (כולל סניפי חו"ל) (בעבר ה'-2.1)
14/06/2021
לוח ה'-3
הפיקדונות המאושרים למתן הלוואות והאשראי שניתן מהם -על אחריות המפקיד, המגזר הלא-צמוד והמגזר הצמוד למטבע חוץ (בעבר ה'-2)
14/06/2021
לוח ה'-4
הפיקדונות המאושרים למתן הלוואות והאשראי שניתן מהם - על אחריות המפקיד - המגזר הצמוד למדד (בעבר ה'-3)
14/06/2021
לוח ה'-5
הפיקדונות המאושרים למתן הלוואות והאשראי שניתן מהם - על אחריות המפקיד - מגזר מטבע החוץ (בעבר ה'-4)
14/06/2021
לוח ה'-6
פיקדונות הציבור, לפי גודל הפיקדון
27/05/2021