מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק ז' - המחירים קובץ Excel עודכן ביום
לוח ז'-1
העלות האפקטיבית הממוצעת על אשראי ופיקדונות הציבור במטבע ישראלי לא צמוד (אחוזים, על בסיס שנתי)
22/08/2021
לוח ז'-10
העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד הניתן לציבור
לוח ז'-2
אשראי לזמן קצוב שניתן במהלך החודש לפי מגזר פעילות - מגזר לא צמוד
21/11/2021
לוח ז'-5
פיקדונות לזמן קצוב שנתקבלו במהלך החודש לפי מגזרי פעילות - מגזר לא צמוד
21/11/2021