מקור הנתונים ודרך הצגתם

א. מקור הנתונים

 
במהלך השנה התאגידים הבנקאיים מדווחים ליחידת מידע ודיווח שבפיקוח על הבנקים על פעילותם השוטפת. מקורם העיקרי של הנתונים המופיעים בשנתון הוא בדיווחים אלו.
מקור הנתונים המאזניים על מערכת הבנקאות בישראל הוא מהמאזן החודשי, אלא אם כן צוין אחרת. 
הנתונים שנלקחו מהדוח השנתי לציבור הם מהדוח האחרון שפורסם, אלא אם כן נאמר אחרת. 
המידע הפרטני של התאגידים הבנקאיים המופיע בלוחות מבוסס על נתוני הדוחות לציבור.
מקור הנתונים על מדדי מחירים הוא מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ב. דרך הצגתם של הנתונים
 1. הנתונים מוצגים במונחי מטבע ישראלי (דהיינו בשקלים חדשים), אלא אם כן צוין אחרת בגוף הלוח.
 2. נתוני סך המערכת הם סיכום הנתונים של התאגידים הבנקאיים על בסיס בנק ולא על בסיס מאוחד.
 3. בנתוני התאגיד הבנקאי על בסיס בנק שמקורם בדוחות השנתיים לציבור או בדוח רווח והפסד ובדוח על שלוחות חו"ל כלולים גם נתונים על סניפי חו"ל.
 4. החל משנת 2008 בנתוני סך המערכת מחושבים גם נתוני הבנקים למשכנתאות.
  עד לשנה זו נתוני סך המערכת התבססו על נתוני התאגידים הבנקאיים הרגילים ולא כללו את נתוני הבנקים למשכנתאות שלא מוזגו בבנקי האם.
 5. הנתונים מוצגים בלוחות אקסל, כפי שמצוין בכותרת לכל לוח, כדלהלן:
  (א)  נתונים מדווחים: בהתאם לתקני חשבונאות מס' 12 ו- 17 הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים החל מיום 1 בינואר 2004. לפיכך הנתונים החל משנת 2004 מוצגים בסכומים מדווחים.
  (ב)  נתונים נומינליים: (לדוגמה: נתוני השלוחות הבנקאיות בחו"ל, במונחי דולרים של ארה"ב נומינלי).
 6. תדירות הנתונים:
  נתונים שנתיים לחמש השנים האחרונות; ונתונים חודשיים או רבעוניים - לשנתיים האחרונות.    
 7. בחלק מהלוחות נוסף על הנתונים מוצגים העיבודים האלה:
  א.  שיעורי השינוי באחוזים;
  ב.  ההתפלגות באחוזים.

​ ​