השוואת ריביות על פקדונות ועל אשראי

28/09/2022
​​
​​

הערות

1. ​פקדונות ואשראי במטבע ישראלי שאינו צמוד למדד
2.  המידע מפורסם על בסיס דיווחי הבנקים על הפיקדונות שהתקבלו והאשראי שניתן בפועל בחודש הנתונים ובאחריותם
3.  הריבית המוצגת על פקדונות היא בהנחה שהלקוח משאיר את הפיקדון לאורך כל חיי הפיקדון ולא יוצא בתחנות היציאה.​
4. משקי בית ללא בנקאות פרטית.

הבהרה משפטית

המידע המוצג נועד לצורך עריכת השוואה כללית בלבד, והוא אינו כולל את כל התנאים או הסייגים, הנלווים לשירותי הפיקדונות והאשראי שמוצעים על-ידי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים. יודגש, שעל כל לקוח לבחון את הפרטים, התנאים והסייגים הנלווים לשירות הרלוונטי בהתאם להסכם השירות שמוצע על-ידי התאגיד הבנקאי. הנתונים בדבר שיעורי הריביות שמוצגים בדף זה, נמסרו על ידי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים ומוצגים, כפי שהם נמסרו, בהתאם להוראות סעיף 16יא לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. בנוסף לתנאי השימוש באתר בנק ישראל​מובהר כי בנק ישראל אינו אחראי לשלמות הנתונים, לתוכנם או לאופן הצגתם. האחריות המלאה בקשר לנתונים חלה על התאגיד הבנקאי שמסר אותם.