הריבית על משכנתאות, מקורות ושימושים במגזר הצמוד למדד

רשימת גליונות הדיווח

שיעורי הריבית על: שם הגליון​
אשראי לציבור- הלוואות שאינן מוכוונות (כולל משלימות) לשם רכישת דירת מגורים בריבית קבועה ​ 01​
אשראי לציבור- הלוואות שאינן מוכוונות (כולל משלימות) לשם רכישת דירת מגורים בריבית משתנה​ 02​
אשראי לציבור- הלוואות שאינן מוכוונות (כולל משלימות) במשכון דירת מגורים בריבית קבועה ​ 03​
אשראי לציבור- הלוואות שאינן מוכוונות (כולל משלימות) במשכון דירת מגורים בריבית משתנה ​ 04​
פיקדונות מהציבור- בריבית קבועה ​ 09​
פיקדונות מהציבור- בריבית משתנה ​ 10​
פיקדונות מבנקים- בריבית קבועה ​ 11​
פיקדונות מבנקים- בריבית משתנה​ 12​