טיוטות להערות הציבור

טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות

בראש כל טיוטה המפורסמת להלן ניתן לראות כתובת מייל למשלוח​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​להערות או לתגובות.

תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
ניהול בנקאי תקין
24/01/2022 :התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש (הוראה 480) 07/02/2022
24/01/2022 עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 451 "נהלים למתן הלוואות לדיור" - תוספת 6 להוראה 29/01/2022
13/01/2022 עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 471 "תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי" 27/01/2022
05/01/2022 עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 451" נהלים למתן הלוואות לדיור" 24/01/2022
21/11/2021 קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת נב"ת בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (מס' 312) 05/12/2021
21/11/2021 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 05/12/2021
18/08/2021 לקט שאלות ותשובות בנושאים שונים 25/08/2021
11/08/2021 בנקאות פתוחה (הוראה 368) 31/08/2021
09/08/2021 טיוטה הלוואות לדיור שות 19/08/2021
28/07/2021 העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון 11/08/2021
27/10/2020 צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני()הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א- 2020 03/11/2020
14/03/2019 צו הבנקאות(שירות ללקוח) פיקוח על שירות טיפול בשיק דחוי(הוראת שעה), התשע"ט 2019 24/03/2019
13/09/2018 ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 01/10/2018
הוראות הדיווח לציבור
12/10/2021 עדכונים בדיווח לציבור של הסולקים 26/10/2021
14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013