טיוטות להערות הציבור

טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות

בראש כל טיוטה המפורסמת להלן ניתן לראות כתובת מייל למשלוח​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​להערות או לתגובות.

תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
ניהול בנקאי תקין
30/11/2022 שירותי תשלום מתקדמים 11/12/2022
24/11/2022 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 15/12/2022
14/11/2022 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 21/11/2022
07/11/2022 עיסוק בנכסים קריפטוגרפים פיננסיים 21/11/2022
07/11/2022 ניהול סיכונים (הוראת נב"ת 310) 21/11/2022
25/10/2022 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (נב"ת 312) 08/11/2022
25/10/2022 קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת נב"ת בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים )מס' 312) 08/11/2022
02/10/2022 דירקטוריון 23/10/2022
17/08/2022 ניהול סיכון אשראי (הוראה 311) 31/08/2022
13/01/2022 עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 471 "תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי" 27/01/2022
18/08/2021 לקט שאלות ותשובות בנושאים שונים 25/08/2021
חקיקה בנקאית
02/06/2022 צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), תשפ"ב-2022 16/06/2022
הוראות הדיווח לציבור
15/11/2022 גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG) 29/11/2022
14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013