טיוטות להערות הציבור

טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​

תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
ניהול בנקאי תקין
19/09/2021 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) 29/09/2021
19/09/2021 מעבר מריבית ליבור 02/10/2021
18/08/2021 לקט שאלות ותשובות בנושאים שונים 25/08/2021
11/08/2021 בנקאות פתוחה (הוראה 368) 31/08/2021
09/08/2021 טיוטה הלוואות לדיור שות 19/08/2021
04/08/2021 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 18/08/2021
28/07/2021 העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון 11/08/2021
19/07/2021 ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים 02/08/2021
19/07/2021 ניהול סיכון אשראי 02/08/2021
01/06/2021 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411) 15/06/2021
18/05/2021 הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך 01/06/2021
29/04/2021 מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין 13/05/2021
03/03/2021 קשרי תאגידים בנקאיים עם נותני שירותי השוואת עלויות 17/03/2021
27/10/2020 צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני()הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א- 2020 03/11/2020
14/03/2019 צו הבנקאות(שירות ללקוח) פיקוח על שירות טיפול בשיק דחוי(הוראת שעה), התשע"ט 2019 24/03/2019
13/09/2018 ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 01/10/2018
הוראות הדיווח לציבור
22/08/2021 גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG) 05/09/2021
14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013