טיוטות להערות הציבור

טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות

בראש כל טיוטה המפורסמת להלן ניתן לראות כתובת מייל למשלוח​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​להערות או לתגובות.

תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
ניהול בנקאי תקין
13/06/2022 נהלים למתן הלוואות לדיור 27/06/2022
18/05/2022 מכירת הלוואות לדיור ושיתופי פעולה להעמדת הלוואות לדיור 01/06/2022
24/03/2022 שירותי תשלום מתקדמים 24/04/2022
08/02/2022 תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות 22/02/2022
13/01/2022 עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 471 "תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי" 27/01/2022
18/08/2021 לקט שאלות ותשובות בנושאים שונים 25/08/2021
חקיקה בנקאית
12/06/2022 צו שירות מידע פיננסי -היקף פעילות קטן לעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל (התשפ"ב-2022) 26/06/2022
02/06/2022 צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), תשפ"ב-2022 16/06/2022
הוראות הדיווח לציבור
22/06/2022 1 . עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 3 של באזל – גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי 2 . עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 3 .עדכון הוראות מעבר לשנת 2021 29/06/2022
14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013