טיוטות להערות הציבור

טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
כתובת דוא"ל למשלוח הערות / הארות :
  להערות הציבור בנושא מעבר מבנק מבנק (כללי הבנקאות וכללי סליקה אלקטרונית של שיקים) ניתן לפנות לכתובת דוא"ל tal.harel@boi.org.il

   ​​​
   תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
   ניהול בנקאי תקין
   28/01/2021 משלוח הודעות בתקשורת 14/02/2021
   17/01/2021 הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים 24/01/2021
   27/10/2020 צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני()הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א- 2020 03/11/2020
   05/03/2020 יחס מימון יציב 19/03/2020
   05/03/2020 קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס המימון היציב נטו (הוראה מספר 222) 19/03/2020
   14/03/2019 צו הבנקאות(שירות ללקוח) פיקוח על שירות טיפול בשיק דחוי(הוראת שעה), התשע"ט 2019 24/03/2019
   29/10/2018 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים) התשע"ח 2018 08/11/2018
   29/10/2018 צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי) התשע"ט- 2018 05/11/2018
   28/10/2018 ניהול מסגרות אשראי 08/11/2018
   28/10/2018 משלוח הודעות בתקשורת (דואר "ירוק") 08/11/2018
   25/10/2018 כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), תשס"ח- 2008 15/11/2018
   13/09/2018 ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 02/10/2018
   חקיקה בנקאית
   17/02/2021 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים) (תיקון) -התש"ף 2019 17/03/2021
   17/02/2021 כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב)(תיקון) -התשע"ז 2016 17/03/2021
   17/02/2021 כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים) (תיקון) התשע"ו 2016 17/03/2021
   הוראות הדיווח לציבור
   14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013