טיוטות לדיון

​טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. ​​​​​​​​​​

תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
ניהול בנקאי תקין
04/12/2019 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 18/12/2019
03/12/2019 בנקאות בתקשורת 17/12/2019
27/11/2019 "כרטיסי חיוב" ו- "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב " 12/12/2019
20/11/2019 פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי 04/12/2019
20/11/2019 קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 308 04/12/2019
18/11/2019 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על בנק חדש 22/12/2019
02/06/2019 העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון 17/06/2019
16/04/2019 בקרה על הנפקת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי 30/04/2019
14/03/2019 צו הבנקאות(שירות ללקוח) פיקוח על שירות טיפול בשיק דחוי(הוראת שעה), התשע"ט 2019 24/03/2019
12/02/2019 פישוט הסכמים ללקוח 26/02/2019
24/12/2018 כרטיסי חיוב 31/12/2018
29/10/2018 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים) התשע"ח 2018 08/11/2018
29/10/2018 צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי) התשע"ט- 2018 05/11/2018
28/10/2018 ניהול מסגרות אשראי 08/11/2018
28/10/2018 משלוח הודעות בתקשורת (דואר "ירוק") 08/11/2018
25/10/2018 כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), תשס"ח- 2008 15/11/2018
13/09/2018 ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 02/10/2018
13/09/2018 ניהול סיכון אשראי 27/09/2018
16/07/2018 רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים 30/07/2018
18/05/2015 תיקון סעיפי תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין החלות על חברות כרטיסי אשראי 28/05/2015
10/09/2014 טיוטת מכתב פיקוחי בנושא מחשוב ענן 21/09/2014
29/07/2014 תיקון סעיף 9א' לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א –1981 07/08/2014
26/03/2014 תיקון סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) 09/04/2014
26/03/2014 עמלות - שירות המסלולים 09/04/2014
08/07/2013 תיקונים בחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א 1981 בנושאים: 1. מתן הסמכה למפקח על הבנקים לפרסם שיעורי ריבית בפועל של מוצרי אשראי ופקדונות שכיחים, 2. תיקון הגדרת "לקוח" 18/07/2013
29/05/2013 מתווה לשינוי מבני בביקורת החיצונית של גופים פיננסיים- טיוטה להערות הציבור 25/07/2013
08/05/2013 מתן רישיונות סליקה - טיוטה להערות הציבור 05/06/2013
04/04/2013 תיקוני חקיקה בנושא "חשבונות ללא תנועה" 18/04/2013
31/12/2012 טיוטת קובץ שאלות ותשובות בנושא נכסי סיכון 14/01/2013
21/11/2012 טיוטת הוראה 305- מנהל דיווח חשבונאי ראשי 20/12/2012
20/08/2008 עסקאות רכש חוזר של תאגידים בנקאיים
22/11/2007 פעילויות איגוח נכסים 01/12/2007
הוראות הדיווח לציבור
18/11/2019 דיווח לציבור של תאגיד בנקאי חדש 02/12/2019
04/07/2019 קובץ שו"ת בנושא יישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים 04/08/2019
15/07/2015 תיקון מס' 2014-11 לקודיפיקציה של הFASB לגבי עסקאות רכש חוזר לפדיון ועסקאות רכש במימון 23/07/2015
26/03/2014 גילוי על מספר המשרות וההוצאות לפי רמות משכורת שנתיות 08/04/2014
14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013