טיוטות לדיון

​טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. ​​​​​​​​​​

תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
ניהול בנקאי תקין
02/07/2020 הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 07/07/2020
02/06/2020 התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 07/06/2020
05/03/2020 קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס המימון היציב נטו (הוראה מספר 222) 19/03/2020
10/02/2020 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 24/02/2020
04/02/2020 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 18/02/2020
14/03/2019 צו הבנקאות(שירות ללקוח) פיקוח על שירות טיפול בשיק דחוי(הוראת שעה), התשע"ט 2019 24/03/2019
24/12/2018 כרטיסי חיוב 31/12/2018
29/10/2018 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים) התשע"ח 2018 08/11/2018
29/10/2018 צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי) התשע"ט- 2018 05/11/2018
28/10/2018 ניהול מסגרות אשראי 08/11/2018
28/10/2018 משלוח הודעות בתקשורת (דואר "ירוק") 08/11/2018
25/10/2018 כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), תשס"ח- 2008 15/11/2018
13/09/2018 ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 02/10/2018
13/09/2018 ניהול סיכון אשראי 27/09/2018
16/07/2018 רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים 30/07/2018
18/05/2015 תיקון סעיפי תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין החלות על חברות כרטיסי אשראי 28/05/2015
10/09/2014 טיוטת מכתב פיקוחי בנושא מחשוב ענן 21/09/2014
29/07/2014 תיקון סעיף 9א' לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א –1981 07/08/2014
26/03/2014 תיקון סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) 09/04/2014
26/03/2014 עמלות - שירות המסלולים 09/04/2014
08/07/2013 תיקונים בחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א 1981 בנושאים: 1. מתן הסמכה למפקח על הבנקים לפרסם שיעורי ריבית בפועל של מוצרי אשראי ופקדונות שכיחים, 2. תיקון הגדרת "לקוח" 18/07/2013
29/05/2013 מתווה לשינוי מבני בביקורת החיצונית של גופים פיננסיים- טיוטה להערות הציבור 25/07/2013
08/05/2013 מתן רישיונות סליקה - טיוטה להערות הציבור 05/06/2013
04/04/2013 תיקוני חקיקה בנושא "חשבונות ללא תנועה" 18/04/2013
31/12/2012 טיוטת קובץ שאלות ותשובות בנושא נכסי סיכון 14/01/2013
21/11/2012 טיוטת הוראה 305- מנהל דיווח חשבונאי ראשי 20/12/2012
20/08/2008 עסקאות רכש חוזר של תאגידים בנקאיים
22/11/2007 פעילויות איגוח נכסים 01/12/2007
יחס מימון יציב 19/03/2020
הוראות הדיווח לציבור
04/07/2019 קובץ שו"ת בנושא יישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים 04/08/2019
02/07/2019 יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים 14/07/2019
15/07/2015 תיקון מס' 2014-11 לקודיפיקציה של הFASB לגבי עסקאות רכש חוזר לפדיון ועסקאות רכש במימון 23/07/2015
26/03/2014 גילוי על מספר המשרות וההוצאות לפי רמות משכורת שנתיות 08/04/2014
14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013