טיוטות להערות הציבור

טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
כתובת דוא"ל למשלוח הערות / הארות :
  להערות הציבור בנושא מעבר מבנק מבנק (כללי הבנקאות וכללי סליקה אלקטרונית של שיקים) ניתן לפנות לכתובת דוא"ל tal.harel@boi.org.il

   ​​​
   תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
   ניהול בנקאי תקין
   06/05/2021 מיקור חוץ 13/05/2021
   03/05/2021 עדכון לקובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 17/05/2021
   03/05/2021 קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 בחברות כרטיסי אשראי 17/05/2021
   29/04/2021 יחס מימון יציב נטו 13/05/2021
   29/04/2021 מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין 13/05/2021
   29/04/2021 שעבוד נכסי תאגיד בנקאי 13/05/2021
   29/04/2021 קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס המימון היציב נטו (הוראה 222) 13/05/2021
   27/10/2020 צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני()הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א- 2020 03/11/2020
   14/03/2019 צו הבנקאות(שירות ללקוח) פיקוח על שירות טיפול בשיק דחוי(הוראת שעה), התשע"ט 2019 24/03/2019
   13/09/2018 ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 01/10/2018
   חקיקה בנקאית
   03/03/2021 קשרי תאגידים בנקאיים עם נותני שירותי השוואת עלויות 17/03/2021
   17/02/2021 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים) (תיקון) -התש"ף 2019 17/03/2021
   17/02/2021 כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב)(תיקון) -התשע"ז 2016 17/03/2021
   17/02/2021 כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים) (תיקון) התשע"ו 2016 17/03/2021
   הוראות הדיווח לציבור
   29/04/2021 1 . יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל – גילוי על יחס מימון יציב נטו 2 . הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס שנתי 13/05/2021
   14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013