טיוטות לדיון

​טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. ​​​​​​​​​​

תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
ניהול בנקאי תקין
25/11/2020 דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 09/12/2020
25/11/2020 קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 367 09/12/2020
25/11/2020 בנקאות בתקשורת 09/12/2020
25/11/2020 ניהול אשראי צרכני 09/12/2020
19/11/2020 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 26/11/2020
19/11/2020 חיובים על פי הרשאה 26/11/2020
19/11/2020 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 26/11/2020
19/11/2020 מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 26/11/2020
19/11/2020 שירותים בנקאיים לעולים חדשים 26/11/2020
15/11/2020 הון פיקוחי – השפעת יישום כללי חשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים 22/11/2020
27/10/2020 צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני()הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א- 2020 03/11/2020
05/03/2020 יחס מימון יציב 19/03/2020
05/03/2020 קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס המימון היציב נטו (הוראה מספר 222) 19/03/2020
14/03/2019 צו הבנקאות(שירות ללקוח) פיקוח על שירות טיפול בשיק דחוי(הוראת שעה), התשע"ט 2019 24/03/2019
29/10/2018 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים) התשע"ח 2018 08/11/2018
29/10/2018 צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי) התשע"ט- 2018 05/11/2018
28/10/2018 ניהול מסגרות אשראי 08/11/2018
28/10/2018 משלוח הודעות בתקשורת (דואר "ירוק") 08/11/2018
25/10/2018 כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), תשס"ח- 2008 15/11/2018
13/09/2018 ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 02/10/2018
הוראות הדיווח לציבור
15/11/2020 יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים 22/11/2020
15/11/2020 קובץ שאלות ותשובות בנושא יישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים 22/11/2020
14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013