מסמכים מתורגמים הקשורים להוראות הדיווח לציבור


בגיבוש הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, הפיקוח מתבסס על מסמכי מדיניות, תקנים והנחיות שמפרסמים גופי תקינה חשבונאית וגופי פיקוח מובילים בעולם.

בדף זה מופיעים מסמכים שפורסמו על ידי גופים אלה, לאחר שתורגמו לעברית על ידי הפיקוח על הבנקים. תרגום המסמכים נועד לסייע ביישום הוראות הדיווח לציבור, ולהעמיק את הידע וההבנה בנושאים שונים הקשורים לדיווח לציבור של תאגידים בנקאיים.

 

 תרגום של כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב​

להלן תרגום של תקני חשבונאות מסוימים בארה"ב שפורסמו על ידי המוסד לתקינה חשבונאית בארה"ב (Financial Accounting Standards Board).

  

​ ​
סעיף בהוראות​ סעיף בקודיפיקציה​ נושא​ תאריך​ עדכון אחרון​
סעיף 29​ ​326 ​​מכשירים פיננסיי​ם - הפסדי אשראי​ 29.11.20​
שאלות ותשובות 29.11.20​
​סעיף 41 ​420-10 מחויבות בגין עלות יציאה או מימוש - התייחסות כוללת​​​ 26.10.14​
​710 תגמול כללי ​26.10.14
​712 תגמול - הטבות לאחר סיום העסקה שאינן בגין פרישה ​26.10.14
​715 ​תגמול - הטבות פרישה ​26.10.14​
​715-10-20 ​           חלק א' - התייחסות כוללת ​26.10.14​
​715-30 ​           חלק ב'- תכניות להטבה מוגדרת - פנסיה ​26.10.14​
​715-60 ​           חלק ג'- תכניות להטבה מוגדרת - הטבות אחרות לאחר פרישה ​26.10.14​
715-70​ ​           חלק ד' - תכניות להפקדה מוגדרת ​26.10.14​
 

 

מסמכים מתורגמים של גופי פיקוח מובילים בעולם הקשורים לדיווח לציבור
להלן תרגום של מסמכים שפורסמו על ידי גופי פיקוח מובילים בעולם הקשורים לדיווח לציבור של תאגידים בנקאיים.​


הנחיות ועדת באזל בדבר ביקורת חיצונית בתאגידים בנקאיים לעניין ועדת הביקורת ויחסיה עם רואה החשבון המבקר


​ ​​​​​​​​

​​