הוראות ומגבלות למערכת הבנקאית

10/10/2018
המידע כולל מסמכים שונים בהם פורטו הוראות הפיקוח והשינויים שחלו בהם לאורך השנים כמענה לממצאי ביקורת והפקת לקחים. בנוסף, המידע כולל הגדרות שונות שהועברו לבקשת ועדת החקירה הפרלמנטרית.​

​נושא​ ​פירוט ​​קבצים
צעדים הסדרתיים שנקט הפיקוח על הבנקים בתחום סיכון האשראי
הפיקוח על הבנקים פעל באופן עקבי ושיטתי לעדכון ההוראות על מנת לצמצם סיכוני האשראי ולפעול לשיפור ניהול הסיכו​נים בתאגידים הבנקאיים, כך שייעשה באופן אחראי ונאות.
המסמך מפרט את עיקרי השינויים והמגבלות בהוראות הקשורות לסיכוני אשראי לאורך השנים.
 
לחץ להיכנס לקובץ צעדים הסדרתיים
הידוק המגבלות על האשראי ללווים גדולים לאורך השנים והשלכותיו על ריכוזיות האשראי​ ​המסמך מכיל סיכום של הצעדים הרוחביים העיקריים שביצע הפיקוח באמצעות הוראות לבנקים (הוראות ניהול בנקאי תקין) במטרה למנוע כשל אשראי של לווים גדולים בהיקפים משמעותיים.
​​לחץ להיכנס לקובץ לווים גדולים​
הגדרות לאפיון קבוצות לווים גדולות​ ​קבוצות לווים גדולות מהוות סיכון ל​מערכת הבנקאית, משום שכשל של לווה גדול יכול להשפיע לרעה על יציבות המערכת יותר מכשל של לווים קטנים. לכן החיל הפיקוח מגבלות על מתן אשראי ל"קבוצת לווים", הנותנות מענה לסיכון הנובע מהריכוזיות.
לאורך השנים השתנו ההגדרות של קבוצות הלווים על מנת להתאים את ההוראות כך שיחולו על הקבוצות הרלוונטיות בהתאם להתפתחויות של הקבוצות במגזר העסקי.
המסמך מפרט את התפתחות הגדרות אלו על פני זמן​.
​​לחץ להיכנס לקובץ הגדרת קבוצת לווים
עדכון הגדרת קבוצת לווים מיום 20.8.2003.
ההגדרה הורחבה כך שתכלול לווים שקיימים ביניהם קשרים מהותיים (ולא רק קשרי שליטה וערבים).​
לחץ להיכנס לחוזר מיום 20 באוגוסט 2003
עדכון הגדרת קבוצת לווים מיום 8.5.2011. נוספה הבהרה לגבי הגדרת חבות של קבוצת לווים.​ ​​לחץ להיכנס לחוזר מיום 8 במאי 2011
​המסמך מפרט השוואה בינלאומית בנוגע למגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים.
מתוך ההשוואה ניתן להקיש על הגישה השמרנית של ישראל ביחס לעולם שיושמה כבר בשנת 2003.
לחץ להיכנס לקובץ השוואה בינלאומית​
​פירוט השינויים שחלו בנהלים ובאמות מידה המחייבים את הבנקים בעת מתן אשראי הנהלים ואמות המידה על פיהם הבנקים חייבים לפעול בעת מתן אשראי מוסדרים ע"י הפיקוח על הבנקים בהוראות ניהול בנקאי תקין.
בנוסף, מפרסם הפיקוח מכתבים פיקוחיים ו"קבצי שאלות ותשובות" ובהם פרשנויות שונות להוראות הפיקוח בהתאם לשאלות שעולות מהמערכת הבנקאית.
מעבר לאמור לעיל, כל תאגיד בנקאי מגדיר לעצמו אמות מידה למתן אשראי במסגרת מסמכי המדיניות והנהלים הפנימיים שלו​.


הוראות המפקח

מכתבים וחוזרים

שאלות ותשובות​

​​​​​​​​​​​​