תהליכי ביקורת על לווים גדולים

מאחר שע"פ חוק לא ניתן לפרסם לציבור מידע על לווים פרטניים, והיות שדיוני הוועדה פתוחים לציבור הרחב, המידע כולל הסבר על תהליכי העבודה וכלי העבודה של הביקורת בפיקוח על הבנקים ללא פירוט לווים ובנקים ספציפיים.
בנוסף, במטרה לסייע לוועדה לבצע חקירה אפקטיבית, נמסר לוועדה מסמך משמעותי ובו ריכוז ממצאים שנאספו ותוכללו מכל דוחות הביקורת שבוצעו בנושא לווים גדולים לאורך השנים, לצד פעולות הפיקוח שהובילו לתיקונן.

נושא פירוט קבצים
חריגות מהוראות ניהול בנקאי תקין בדוחות ביקורת של הפיקוח על הבנקים​​ המסמך מפרט מידע סטטיסטי על ממצאי דוחות ביקורת לאורך השנים, לרבות חריגות מהוראות ניהול בנקאי תקין.
הפיקוח מפעיל כלים פיקוחיים מתאימים ואפקטיביים לטיפול בממצאי הביקורת ובחריגות, ובמבחן התוצאה אמצעים אלו הובילו לצמצום הסיכון.​
קישור לקובץ "מידע סטטיסטי על ממצאי דוח ביקורת"​

רשימת דוחות ביקורת בנושא "אשראי ללווים גדולים"

 

 ​

המסמך מפרט את רשימת דוחות הביקורת שהופצו למערכת הבנקאית החל משנת 2003 בקשר ללווים הגדולים.

 לחץ להיכנס לקובץ רשימת דוחות ביקורת

דוגמאות לדרישות ביקורת בנוגע ללווים גדולים

המסמך מפרט דוגמאות לצעדים קונקרטיים שנדרשו במסגרת הליכי ביקורת בנוגע ללווים גדולים, והובילו בסופו של דבר להקטנת החשיפות ולצמצום הסיכון לבנקים.

  לחץ להיכנס לקובץ דוגמאות לדרישות ביקורת

​מקורות מידע לביקורת אשראי על לווה ספציפי  המסמך מפרט רשימה של מקורות המידע המשמשים את הפיקוח על הבנקים לביצוע ביקורות אשראי. נדגיש כי השימוש בהם מבוצע בהתאם לשיקול דעת ולכן לא בכל המקורות נעשה שימוש בכל ביקורת. לחץ להיכנס לקובץ מקורות מידע לביצוע ביקורת​

דוגמה למפרט ביקורת של הפיקוח על הבנקים לבדיקת לווה גדול.

מפרט ביקורת משמש את צוותי הביקורת ככלי מנחה לניהול הביקורת בבנק. המסמך שופך אור על שיטות העבודה של הפיקוח על הבנקים בעת ביצוע ביקורות בתחום זה.

  לחץ להיכנס לקובץ דוגמה למפרט ביקורת אשראי

ממצאים  מדוחות ביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים לאורך השנים בנושא לווים גדולים ופעולות שביצע הפיקוח על הבנקים לתיקון הממצאים וצמצום הסיכון.

 

הפיקוח ביצע ביקורות רבות לאורך השנים בתחום הלווים הגדולים
ממצאי הביקורת לאורך השנים העלו חולשות בתהליכי החיתום של חלק מהאשראי בחברות החזקה. 
התערבות הפיקוח הובילה:
  • לצמצום חשיפה ללווה הנבדק (כך שההפסדים בפועל היו קטנים יותר)
  • לשינוי מדיניות ונהלים בבנקים מסוימים (כדי למנוע הישנות מקרים בעתיד)
  • לשינוי הסדרה והוראות הפיקוח לכלל המערכת (כדי למנוע הישנות מקרים בעתיד)​  
ללא התערבות הפיקוח במקרים הפרטניים - ההפסדים בעת התממשות סיכוני האשראי היו גבוהים משמעותית. 
המסמך מתאר את הממצאים העיקריים של הביקורת, וכמובן אינו חושף מידע שלא ניתן לפרסמו לפי חוק.

 לחץ להיכנס לקובץ סוגי ממצאים שעלו ופעולות 

​הפיקוח​
​(סוגי הממצאים מפורטים בחלק ב' של המסמך)


​​​​​​​​​​​​​​​