נהלי עבודה וכלי עבודה של הפיקוח

11/10/2018

המידע כולל מבנה ארגוני של הפיקוח ותהליכי העבודה לפיקוח על הלווים הגדולים ע"י הפונקציות השונות בפיקוח על הבנקים. בנוסף המידע כולל הסברים לבקשת הועדה על בדיקת כשירות נושאי משרה בבנקים ועל  אמצעים שנוקט הפיקוח בסנקציות  לא פורמאליות ופורמאליות.  

בנוסף, המידע מפרט כלי פיקוח אפקטיביים לטיפול בלווים ספציפיים באמצעות סיווגים והפרשות.​


נושא פירוט​
קבצים​
רקע על אופן הפעילות של הפיקוח על הבנקים 
בתחום הלווים הגדולים​​​​
המסמך כולל תיאור של המבנה הארגוני של הפיקוח על הבנקים ואת הפונקציות השונות המטפלות בתחום הלווים הגדולים בהיבטים שונים. לחץ להיכנס לקובץ אפיקי הפעילות (חלק א' של המסמך)
נוהל בדיקת כשירות נושאי משרה בבנקים  המסמך מתאר את תהליך האישור של מועמדים לתפקיד נושא משרה בתאגיד בנקאי בהתאם לסעיף 11א לפקודת הבנקאות. 
מידע פרטני בנוגע לנושאי משרה בחברות ציבוריות מפורסם באתר מאיה בקישור המצ"ב.​
לחץ להיכנס לקובץ נוהל בדיקת כשירות נושא משרה
מידע על  סנקציות מנהליות  ופליליות

לרוב, לפיקוח על הבנקים יכולת גבוהה להביא לתיקון ליקויים תוך זמן קצר, מבלי להזדקק להפעלת סנקציות הקבועות בחוק אלא תוך שימוש בסנקציות לא פורמאליות. השימוש בסנקציות לפי החוק בפועל נדרש רק לעיתים רחוקות. 
הפיקוח נוקט כאמור בצעדים רגולטורים אחרים (שאינם סנקציות פורמאליות) שמטרתם לטייב את פעילות הבנק ולמנוע צורך בפעולות אכיפה פורמאלית, ובכלל זה דרישה להחזקת הון נוסף כנגד סיכונים (קנס בהון); דרישה לסיום תפקידו של נושא משרה או אי מינויו לתפקיד ועוד.
אופן פעולה זה יעיל ומהיר ומגביר את האפקטיביות של הפיקוח על הבנקים בצמצום מהיר של סיכונים ומניעת נזקים.
המסמך מפרט את סוגי הסנקציות המנהליות  הננקטות ע"י הפיקוח.
לחץ להיכנס לקובץ סנקציות
​רשימה של מוסמכים לבצע חקירות על פי פקודת הבנקאות, מוקנית לפיקוח על הבנקים סמכות לביצוע  חקירות.  מצ"ב רשימת המוסמכים לבצע חקירות משנת 2004 ועד שנת 2006 כפי שפורסמה ברשומות. 
יודגש, כי ככל הידוע, הפיקוח על הבנקים מעולם לא ביצע חקירות, ומאז שנת 2006 לא ביקש להסמיך עובדים לכך.
הפיקוח על הבנקים משתמש באופן יומיומי בכלי ביקורת והערכה כדי לפקח על המערכת הבנקאית.  לעיתים רחוקות עולה מתוך תהליכים אלו כי נדרשת חקירה פלילית. מאחר ולפיקוח על הבנקים אין יתרון יחסי בחקירות, באותם מקרים בהם נוצר צורך לחקור, פונה הפיקוח לגורמי החקירה הפורמליים (משטרה, פרקליטות)​
לחץ להיכנס לקובץ הסמכה לערוך חקירות
פעולות הפיקוח על הבנקים בנושא פרקטיקות סיווג והפרשה של חובות בעיתיים שהובילו לצמצום האשראים הגדולים הממונפים לאורך השנים הפיקוח על הבנקים פעל בנחישות לוודא שהבנקים מכירים בסיכון הלווים הגדולים ומשקפים אותו באופן נאות בסיווגים החשבונאיים ובהפרשות להפסדי אשראי בדוחות הכספיים. פעולות אלו היו בעלות השפעה גדולה, הרבה מעבר לזווית החשבונאית: הן גרמו לבנקים לפעול אל מול הלווים ולנקוט צעדים במספר דרכים מרכזיות, לרבות:
  • הפסקת העמדת אשראי חדש ללווה,
  • חיזוק בטחונות מהלווה,
  • מימוש בטחונות וצמצום החוב.
המסמך מפרט את פעולות הפיקוח בתחום זה.​ 
לחץ להיכנס לקובץ פרקטיקות סיווג חובות
התע​רבות הפיקוח במינוי בעלי תפקידים

המסמך מפרט את פרקטיקות העבודה של הפיקוח בנוגע לאישור נושאי משרה ואת אופן מעורבותו בהזזה של נושאי משרה מתפקידם.

המסמך מדגיש את היתרונות בנקיטת צעדים בהליכים בלתי פורמאליים וכן דוגמאות לסיבות בעטיין לא  מאושר מינוי או שהפיקוח מתערב בהזזה מתפקיד.


​לחץ להיכנס לקובץ​
 
​​​​​​​