ביקורות חיצוניות על עבודת הפיקוח על הבנקים

14/10/2018

עבודת הפיקוח על הבנקים מבוקרת ע"י גורמים חיצוניים ע"פ חוק. המידע כולל ביקורות חיצוניות שנערכו על עבודת הפיקוח על הבנקים בנושא הלווים הגדולים ע"י מבקר המדינה, וכן דוח על אפקטיביות שיטות העבודה והמתודולוגיות של הפיקוח על הבנקים שנערך על ידי מומחים מטעם קרן המטבע העולמית. נציין כי מאחר ולא מדובר בבדיקות פומביות (על אף שהדוח הוא פומבי) הפיקוח העמיד לרשות המבקרים לצורך ביצוע עבודתם את כל המידע שברשותו ע"פ חוק, לרבות דוחות ביקורת ומידע פרטני על בנקים ולווים ספציפיים.​נ​ושא ​פ​ירוט ​קבצים
בדיקה חיצונית מקצועית  מטעם קרן המטבע העולמית בנוגע לעבודת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל​ הבדיקה בוצעה בשנת 2016 ע"י צוות מומחים בינלאומי מטעם קרן המטבע הבין לאומית (IMFׂ).

הבדיקה בחנה את אפקטיביות עבודת הפיקוח על הבנקים בכל התחומים וכללה המלצות ליישום.​

להלן קי​שור לקובץ​
דוח מבקר המדינה מס ' 64א בנושא : "הפיקוח על ריכוזיות אשראי והשקעות בקבוצות עסקיות" הדוח של מבקר המדינה בחן בפיקוח על הבנקים ובאגף שוק ההון שבמשרד האוצר את פעולות ההסדרה והפיקוח בנוגע לתאגידים בנקאיים הנותנים אשראי לקבוצות עסקיות גדולות, ובנוגע לגופים מוסדיים המשקיעים בקבוצות כאלה. 
בין הנושאים שנבדקו: הטיפול בריכוזיות האשראי לפי גדול לווה במערכת הבנקאית ובריכוזיות האשראי וההשקעות לפי גדול לווה במערכת הפיננסית (שוק ההון ומערכת הבנקאות). כמו כן נבדק הטיפול במינוף הגבוה של קבוצות הלווים הגדולות, לרבות האשראי הניתן לרכישת אמצעי שליטה.
הביקורת של מבקר המדינה בוצעה בשנת 2012 ופורסמה לציבור בשנת 2013.
בנק ישראל נקט בצעדים רבים להידוק המגבלות עוד טרם הדוח של מבקר המדינה. והוסיף לנקוט בצעדים רבים נוספים גם אחריו.​
להלן קישור לקובץ​​​​​​
  ​​​​​​​