חוזרי המפקח על הבנקים

תאריך מס' חוזר נושא תחום פרק/הוראה
02/10 2725 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 823
19/09 2723 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) ניהול בנקאי תקין 411
15/08 2722 מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי (הוראה 203) ניהול בנקאי תקין 203
28/07 2721 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 878, 875, 831
26/07 2720 1. עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 3 של באזל – גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי 2 .עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 3 .עדכון הוראות מעבר לשנת 2021 הוראות הדיווח לציבור 621, 651, 690
07/07 2719 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 451
13/06 2718 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 881
13/06 2717 הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך ניהול בנקאי תקין 460, 425
13/06 2716 פישוט הסכמים ללקוח ניהול בנקאי תקין 449
13/06 2715 מחשוב ענן ניהול בנקאי תקין 362
13/06 2714 שירותי תשלום מתקדמים ניהול בנקאי תקין 427
13/06 2713 משלוח הודעות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 420
30/06 2712 תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות ניהול בנקאי תקין הלבנת הון
16/05 2711 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 889
25/05 2710 יחס כיסוי נזילות ויחס מימון יציב נטו ניהול בנקאי תקין 221 , 222
25/05 2709 עדכון הוראה 203 - מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 203
15/05 2708 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
15/05 2707 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל ניהול בנקאי תקין 368
09/05 2706 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור ניהול בנקאי תקין 411
03/05 2705 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 831
14/04 2704 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 884, 844, 826, 821
10/04 2703 דירקטוריון ומדיניות תגמול בתאגיד הבנקאי ניהול בנקאי תקין 301 301A
05/04 2702 דוחות רואה החשבון המבקר הוראות הדיווח לציבור
07/04 2701 עדכון הוראות ניהול בנקאי תקין 313 218 203
15/03 2700 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש ניהול בנקאי תקין 480
01/03 2699 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 810C, 810D, 810E, 817,831,833, 834, 836, 846, 856, 865,869
23/02 2698 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל ניהול בנקאי תקין 368
21/02 2697 מדידה והלימות הון - התאמת שווי בגין סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 208A
08/02 2696 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 802, 821, 846, 875
15/03 2695 מדידה והלימות הון – טיפול בסיכון אשראי של צד נגדי ניהול בנקאי תקין 203A
31/01 2694 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 451
18/01 2693 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
18/01 2692 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל ניהול בנקאי תקין 368
18/01 2691 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין 301
27/12 2690 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250 בהתייחס ל301, 315, 329, 439
28/12 2689 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 889S ,889C ,888 ,884 ,878 ,877 ,876 ,826 ,821 ,810E ,810D ,807
31/01 2688 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים ניהול בנקאי תקין 312
09/02 2687 עדכונים בדיווח לציבור של הסולקים הוראות הדיווח לציבור 681, 673, 675
18/01 2686 הוראות מעבר לשנת 2021 הוראות הדיווח לציבור 690-21.1-21.10
26/12 2685 הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך ניהול בנקאי תקין 460
26/12 2684 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין 313
26/12 2683 עדכון הוראות ניהול בנקאי תקין 203, 208A
13/12 2682 מדיניות תגמול בתאגיד הבנקאי ניהול בנקאי תקין 301A
26/12 2681 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין 301
25/11 2680 דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר ניהול בנקאי תקין 366
01/12 2679 הוראות הנוגעות להקצאת הון בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ניהול בנקאי תקין 203A . 208A
05/12 2678 גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG) הוראות הדיווח לציבור 620, 650, 655
26/10 2677 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411) ניהול בנקאי תקין 411
06/10 2676 שאלות ותשובות - מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין שו"ת למגבלות למתן הלוואות לדיור
30/09 2675 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
03/10 2674 ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים ניהול בנקאי תקין 314A
03/10 2673 מעבר מריבית לייבור ניהול בנקאי תקין 250A
03/10 2672 ניהול סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 311
19/08 2671 הוראת דיווח לפיקוח מס' 844 "דיווח על מעבר בין בנקים" הוראות הדיווח לפיקוח 844
19/08 2670 העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון ניהול בנקאי תקין 448
03/10 2669 מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין ניהול בנקאי תקין עדכון הוראות נב"ת
04/08 2668 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 802, 823, 878
26/07 2667 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367
26/07 2666 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250 (בהתייחס ל329, 331)
20/07 2665 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250 (בהתייחס להוראה 355)
03/08 2664 1. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי על יחס מימון יציב נטו, 2. הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס שנתי הוראות הדיווח לציבור 620, 621, 633, 651, 681
15/07 2663 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 888, 842, 809A
21/06 2662 יחס מימון יציב ניהול בנקאי תקין 222
16/06 2661 שעבוד נכסי תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין 336
21/06 2660 מיקור חוץ ניהול בנקאי תקין 359A
06/06 2659 משלוח הודעות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 420
05/04 2658 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל ניהול בנקאי תקין 368
22/03 2657 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
25/03 2656 דוח רבעוני על נתוני הלוואות לדיור הוראות הדיווח לפיקוח 878
24/03 2655 דיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד הוראות הדיווח לפיקוח 889S
03/03 2654 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 821, 823
25/02 2653 משלוח הודעות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 420
04/02 2652 ניהול אשראי צרכני ניהול בנקאי תקין 311A
31/01 2651 יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים על הלוואות לדיור הוראות הדיווח לציבור 639 , 663
02/02 2650 הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים ניהול בנקאי תקין 202, 203, 314, 329
10/01 2649 מגבלת חבות ענפית ניהול בנקאי תקין 315
10/01 2648 התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250 (בהתייחס ל311 ול 315)
27/12 2647 מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 329
28/12 2646 דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) הוראות הדיווח לפיקוח 889C
29/12 2645 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367
30/12 2644 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 848 , 880
29/12 2643 דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר ניהול בנקאי תקין 366 ,367 ,357 ,361
06/12 2642 הוראות מעבר לשנת 2020 הוראות הדיווח לציבור 690
03/12 2641 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח
30/12 2640 חיובים על פי הרשאה ניהול בנקאי תקין 439
30/12 2639 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח ניהול בנקאי תקין 432
30/12 2638 מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי ניהול בנקאי תקין 426
30/12 2637 שירותים בנקאיים לעולים חדשים ניהול בנקאי תקין 406
30/12 2636 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב ניהול בנקאי תקין 325
01/12 2635 הון פיקוחי - השפעת יישום כללי חשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים ניהול בנקאי תקין 299
29/11 2634 יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים הוראות הדיווח לציבור 651
15/11 2633 התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה )הוראת שעה( ניהול בנקאי תקין 250
15/11 2632 פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו ניהול בנקאי תקין 443
14/10 2631 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 889c 842
29/09 2630 עדכון להוראה 889C בהוראות דיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 889C
03/10 2629 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים 411
29/09 2628 עדכון הוראות ניהול בנקאי תקין 203 , 313 , 315
01/10 2627 הליכי גביית חובות ניהול בנקאי תקין 450
22/09 2626 התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250 בהתייחס ל355
16/09 2625 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
14/07 2624 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות שונות
23/06 2623 העברת פעילות וסגירת חשבון לקוח ניהול בנקאי תקין 432
30/06 2622 התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
01/06 2621 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250 (בהתייחס ל355)
20/05 2620 הוראת שעה - הקלות בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח
06/05 2619 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 355
27/04 2618 התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
31/03 2617 הוראת שעה - הקלות בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח
07/04 2616 מיקור חוץ ניהול בנקאי תקין 359A
07/04 2615 התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה 250) ניהול בנקאי תקין 250
01/04 2614 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250 (בהתייחס ל355)
07/04 2613 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל ניהול בנקאי תקין 367, 368
31/03 2612 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
19/03 2611 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין 250
12/03 2610 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור ניהול בנקאי תקין 411
12/03 2609 דיווח לציבור של תאגיד בנקאי חדש ושל תאגיד בנקאי בהקמה הוראות הדיווח לציבור 692
12/03 2608 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש ועל תאגיד בנקאי בהקמה (הוראה 480) ניהול בנקאי תקין 480
01/03 2607 מדידה והלימות הון - מבוא, תחולה וחישוב דרישות ויחס מינוף ניהול בנקאי תקין 201 218
25/02 2606 יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל ניהול בנקאי תקין 368
17/02 2605 דוחות רואה החשבון המבקר הוראות הדיווח לציבור
13/02 2604 הוראות מעבר לשנת 2019 הוראות הדיווח לציבור 690-19.1-19.29
13/02 2603 שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2019 ו- 2020 הוראות הדיווח לציבור 620, 637, 639, 651, 663
23/01 2602 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 825
12/01 2601 "כרטיסי חיוב" ו- "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" ניהול בנקאי תקין 470, 472
12/01 2600 מגבלת חבות ענפית ניהול בנקאי תקין 315
29/12 2599 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367
23/12 2598 פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין 306 , 308
15/12 2597 העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון ניהול בנקאי תקין 448
02/12 2596 מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית ניהול בנקאי תקין 203
26/10 2595 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין 313
26/10 2594 ניהול סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 311
03/09 2593 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 840
29/08 2592 דוחות לציבור של סולקים הוראות הדיווח לציבור 651, 671, 673, 680
15/08 2591 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 821,876
20/06 2590 מדידה והלימות הון - סיכון שוק ניהול בנקאי תקין 208
20/05 2589 בקרה על הנפקת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין 353
20/05 2588 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367
07/04 2587 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 810D, 810E, 865
28/02 2586 רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים ניהול בנקאי תקין 332
17/02 2585 הוראות מעבר לשנת 2018 הוראות הדיווח לציבור 690
16/01 2584 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 809, 814, 821, 823
23/12 2583 סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין 472
27/11 2582 סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין 472
13/11 2581 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין 301
13/11 2580 מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין 301A
13/11 2579 מיחשוב ענן ניהול בנקאי תקין 357, 362
13/11 2578 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367
13/11 2577 מדידה והלימות הון- הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי, מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין 203, 313
28/11 2576 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח ניהול בנקאי תקין 432
28/11 2575 פתיחת חשבון עו"ש ביתרת זכות וניהולו ניהול בנקאי תקין 422
11/03 2574 פישוט הסכמים ללקוח ניהול בנקאי תקין 449
12/06 2573 מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי ניהול בנקאי תקין 426
13/11 2572 כרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין 470
07/10 2571 מיקור חוץ ניהול בנקאי תקין 359A
06/10 2570 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 357, 462
28/11 2569 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 451
30/08 2568 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ונושאים נוספים הוראות הדיווח לציבור 620, 631, 637, 639
01/08 2567 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין 313
10/07 2566 פישוט הסכמים ללקוח ניהול בנקאי תקין 449
04/07 2565 כרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין 470
04/07 2564 יחס כיסוי הנזילות ניהול בנקאי תקין 221
04/07 2563 מדידה והלימות הון – סיכון אשראי – הגישה הסטנדרטית ניהול בנקאי תקין 203
01/07 2562 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות הוראות הדיווח לציבור 631,639, 650
02/05 2561 פיקוח על שלוחות בחו"ל ניהול בנקאי תקין 306, 306A
02/05 2560 ניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה ניהול בנקאי תקין 363
16/04 2559 מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 329
27/03 2558 פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו ניהול בנקאי תקין הוראה 422
22/03 2557 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367, 420
15/03 2556 מדידה והלימות הון הגישה הסטנדרטית סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 203
28/02 2555 מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי ניהול בנקאי תקין 202
01/02 2554 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 808, 809, 833, 878
22/01 2553 הוראות מעבר לשנת 2017 הוראות הדיווח לציבור 690
22/01 2552 כרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין הוראה 470
01/01 2551 תיקון מספר 2017-07 לקודיפיקציה של הFASB בדבר שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום ההעסקה הוראות הדיווח לציבור 639, 675, 683
23/01 2550 משלוח הודעות בתקשורת ניהול בנקאי תקין הוראה 420
08/01 2549 הליכי גביית חובות ניהול בנקאי תקין הוראה 450
02/01 2548 שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2017 ו- 2018 הוראות הדיווח לציבור 605, 620, 651, 665, 673
02/01 2547 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367
17/12 2546 מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 329
18/12 2545 ביטול חוזר מספר ח-06-1024 שבירת פיקדונות לזמן קצוב
23/10 2544 ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך ניהול בנקאי תקין 330
23/10 2543 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין 313
23/10 2542 ניהול סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 311
23/10 2541 מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 203
16/11 2540 אישור עקרוני ושמירת שיעור הריבית ניהול בנקאי תקין 451
24/09 2539 שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת ניהול בנקאי תקין 430
13/09 2538 יועצי משכנתאות ניהול בנקאי תקין 329A
26/07 2537 סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב הוראה 472
05/07 2536 מחשוב ענן ניהול בנקאי תקין 362
05/07 2535 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין 301
10/07 2534 מגבלת חבות ענפית ניהול בנקאי תקין 314, 315
10/07 2533 ניהול סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 311
09/04 2532 ניהול המשכיות עסקית ניהול בנקאי תקין 355
06/03 2531 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים 411
06/03 2530 ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים ניהול בנקאי תקין 401
06/03 2529 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367
06/03 2528 סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם ניהול בנקאי תקין
01/02 2527 הליכי גביית חובות ניהול בנקאי תקין 450
21/02 2526 גילוי על אשראי לאנשים פרטיים (ללא הלוואות לדיור) הוראות הדיווח לציבור 620, 651
12/02 2525 הוראות מעבר לשנת 2016 הוראות הדיווח לציבור 620, 637, 639, 663, 690
12/02 2524 מועד פרסום הדוח לציבור הוראות הדיווח לציבור 610, 660, 671, 680
06/03 2523 ביטול חוזר מספר ח 1607-06- פרסומת ליווי פיננסי של בנייה ניהול בנקאי תקין
09/01 2522 סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר ניהול בנקאי תקין 400
12/12 2521 דוח שנתי על פירוט לפי סניפים הוראות הדיווח לפיקוח 846
16/11 2520 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 888, 889
23/11 2519 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים 411
29/10 2518 מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 329, 300
28/09 2517 מעילות של עובדים ונושאי משרה ניהול בנקאי תקין 351
28/09 2516 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים ניהול בנקאי תקין 312
28/09 2515 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין 315
28/09 2514 מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין 301A
28/09 2513 הנגשת שירותים בנקאיים לאנשים עם מוגבלות – המשכיות עסקית ניהול בנקאי תקין 355
12/10 2512 עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב ניהול בנקאי תקין 304A
12/10 2511 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הוראות הדיווח לציבור 631, 632, 634, 636
12/09 2510 מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים ניהול בנקאי תקין 436
07/08 2509 סוגי חשבונות בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם ניהול בנקאי תקין
25/07 2508 משלוח הודעות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 420
21/07 2507 בנקאות בתקשורת ניהול בנקאי תקין 367, 357
23/06 2506 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 876
29/10 2505 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות ניהול בנקאי תקין 411
11/07 2504 פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 454
11/07 2503 הטבות לא בנקאיות ללקוחות ניהול בנקאי תקין הוראה 403
07/06 2502 דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור הוראות הדיווח לפיקוח 878
18/05 2501 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 806, 820, 821, 827, 838
22/05 2500 ארגון מחדש של חוב בעייתי הוראות הדיווח לציבור 620, 621, 631, 632, 637
01/05 2499 מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 329
02/05 2498 סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין 472
21/03 2497 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי ככלי החשבונאות המקובלים בארה"ב הוראות הדיווח לציבור 630, 631
08/03 2496 פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים הוראות הדיווח לפיקוח 839
29/02 2495 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 814, 832, 846, 865
28/02 2494 היתר לפתיחת סניפים חלקיים וניידים חקיקה בנקאית
29/02 2493 פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט ניהול בנקאי תקין 418
03/02 2492 דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכוני ציות הוראות הדיווח לפיקוח 825
03/02 2491 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח ניהול בנקאי תקין הוראה 432
03/02 2490 דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים ניהול בנקאי תקין הוראה 425
10/02 2489 הוראות מעבר לשנת 2015 הוראות הדיווח לציבור 690
19/01 2488 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 815, 810c
21/10 2487 דוח מאזן חודשי הוראות הדיווח לפיקוח 821
16/12 2486 פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים הוראות הדיווח לפיקוח 888
21/10 2485 דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים ניהול בנקאי תקין 203, 204
13/08 2484 מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין 301A
02/08 2483 טיפול בתלונות הציבור הוראות הדיווח לפיקוח 826
21/10 2482 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין 315
21/10 2481 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים הוראות הדיווח לציבור 631, 632
21/10 2480 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מסים על ההכנסה הוראות הדיווח לציבור 639
09/07 2479 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 848
09/07 2478 דוח רבעוני על סיכון אשראי לאנשים פרטיים הוראות הדיווח לפיקוח 836
02/08 2477 דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות הוראות הדיווח לציבור 656
29/06 2476 דירקטוריון ופונקצית הביקורת הפנימית ניהול בנקאי תקין 301, 307
17/06 2475 דוח על שלוחות מחוץ לישראל הוראות הדיווח לפיקוח 865
21/06 2474 שירות המסלולים ניהול בנקאי תקין הוראה 423
10/06 2473 גילוי על בעלי עניין וצדדים קשורים הוראות הדיווח לציבור 631, 635, 637, 639
21/06 2472 פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 454
21/06 2471 דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים ניהול בנקאי תקין הוראה 425
29/06 2470 כרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין 470
10/06 2469 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות הוראות הדיווח לציבור 631, 632, 634, 690
17/06 2468 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 809A, 821, 823, 827, 832
09/06 2467 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות ניהול בנקאי תקין 411
09/06 2466 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין 313
14/05 2465 דוח על סיכון ריבית (רבעוני) הוראות הדיווח לפיקוח 820
14/05 2464 אנשים קשורים הוראות הדיווח לפיקוח 815
28/04 2463 דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) הוראות הדיווח לפיקוח 811
28/04 2462 גילוי על יחס מינוף הוראות הדיווח לציבור 630, 663, 680, 691F, 691G
28/04 2461 הוראות בנושא סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 311, 323, 327
28/04 2460 יחס מינוף ניהול בנקאי תקין 218
03/06 2459 ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי ניהול בנקאי תקין 308
28/04 2458 עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי הוראות הדיווח לציבור קובץ הוראות הדיווח לציבור
16/03 2457 ניהול הגנת הסייבר ניהול בנקאי תקין
03/02 2456 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 821, 822, 825, 827
25/01 2455 מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 329
19/01 2454 הוראות הדיווח לפיקוח - 809A הוראות הדיווח לפיקוח 809A
19/01 2453 הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטים הוראות הדיווח לציבור 662
11/01 2452 דוח חודשי על הלוואות לדיור ומידע על הריבית הוראות הדיווח לפיקוח 876, 877
07/01 2451 ההון הפיקוחי - הוראות מעבר ניהול בנקאי תקין 299
05/01 2450 הוראות טלפוניות ניהול בנקאי תקין 435
05/01 2449 סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם ניהול בנקאי תקין
01/01 2448 הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח ניהול בנקאי תקין 470
11/01 2447 זכויות עובדים - שיעור היוון, מתכונת גילוי והוראות מעבר ליישום לראשונה הוראות הדיווח לציבור 630, 664, 669, 675, 680
11/01 2446 הוראות מעבר לשנת 2014 הוראות הדיווח לציבור 674
11/01 2445 אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא "הכנסה מחוזים עם לקוחות" הוראות הדיווח לציבור 661, 664
25/11 2444 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב ניהול בנקאי תקין 325
21/12 2443 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח ניהול בנקאי תקין 432, 470
30/11 2442 דוח על סיכון הנזילות (הוראה 827) הוראות הדיווח לפיקוח 827
23/11 2441 ניהול סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין 311
23/11 2440 דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים ניהול בנקאי תקין 425
18/11 2439 דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) הוראות הדיווח לפיקוח 817
03/11 2438 הוראות הדיווח לפיקוח דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור ודוח על מגזרי פעילות פיקוחיים הוראות הדיווח לפיקוח 856, 823
03/11 2437 דיווח על מגזרי פעילות הוראות הדיווח לציבור 630, 664, 669, 680, 696
20/10 2436 עמלות בגין השירותים הבנקאיים הוראות הדיווח לפיקוח 828
29/09 2435 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין התחייבויות והון הוראות הדיווח לציבור 663
29/09 2434 טיפול בתלונות הציבור ניהול בנקאי תקין 308A
28/09 2433 הוראת שעה - יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין יחס כיסוי נזילות הוראות הדיווח לציבור 630, 661, 669, 680, 694A
28/09 2432 ניהול סיכון נזילות ניהול בנקאי תקין הוראה 342
28/09 2431 יחס כיסוי הנזילות ניהול בנקאי תקין הוראה 221
28/09 2430 מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 329
23/09 2429 הוראות הדיווח לפיקוח - דוח חודשי על הלוואות לדיור- הוראה מס' 876 הוראות הדיווח לפיקוח
04/09 2428 חיובים על פי הרשאה ניהול בנקאי תקין הוראה 439
16/07 2427 פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט ניהול בנקאי תקין 418
16/07 2426 מגבלות למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין 329
15/07 2425 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים ניהול בנקאי תקין 312 , 301
06/07 2424 הטבות לא בנקאיות ללקוחות הוראה 403
28/05 2423 פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו ניהול בנקאי תקין
26/05 2422 ניהול המשכיות עסקית ניהול בנקאי תקין 355
29/05 2421 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין 301
09/04 2420 דוח חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) הוראות הדיווח לפיקוח 831
09/04 2419 סיכון אשראי לפי ענפי משק הוראות הדיווח לציבור
09/04 2418 דוחות רואה החשבון המבקר הוראות הדיווח לציבור
30/04 2417 ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 453
09/04 2416 אימוץ כלל החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים הוראות הדיווח לציבור
03/04 2415 גילוי עלות שירותים בניירות ערך ניהול בנקאי תקין 414
09/03 2414 דוח על שלוחות מחוץ לישראל הוראות הדיווח לפיקוח 865
23/02 2413 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 806, 821
23/02 2412 דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון הוראות הדיווח לפיקוח 807
21/01 2411 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 827
28/01 2410 עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב ניהול בנקאי תקין 304A
10/02 2409 עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי הוראות הדיווח לציבור 630, 674, 691B , 691F , 691G
02/02 2408 הוראות מעבר לשנת 2013 הוראות הדיווח לציבור 661, 664, 669, 674, 694A
08/01 2407 דוח על כרטיסי אשראי הוראות הדיווח לפיקוח 869
05/01 2406 עמלות בגין השירותים הבנקאיים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 828
25/12 2405 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין 301
26/11 2404 הוראת שעה- יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין תגמול הוראות הדיווח לציבור 630, 694A
19/11 2403 מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין 301A
13/11 2402 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 838
17/10 2401 עדכון הוראות מעבר בנושא מדידת הכנסות ריבית הוראות הדיווח לציבור 672
29/09 2400 דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר הוראות הדיווח לציבור 669, 680
29/09 2399 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפירעון הוראות הדיווח לציבור 663, 669
11/09 2398 הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית ניהול בנקאי תקין הוראה 421
28/09 2397 הקדמת מועד פרסום דוחות לציבור הוראות הדיווח לציבור 610, 680
26/01 2396 טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות ניהול בנקאי תקין
05/08 2395 מסירת מידע באמצעים אלקטרונים ניהול בנקאי תקין הוראות 420, 470
31/12 2394 הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית ניהול בנקאי תקין 421
30/07 2393 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 889
05/08 2392 שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים ניהול בנקאי תקין הוראה 306
05/08 2391 מאגר מידע על בטחונות ניהול בנקאי תקין הוראה 318
29/08 2390 דרישות גילוי של באזל הנוגעות להרכב ההון הוראות הדיווח לציבור 611, 674, 691A, 691F, 694A
21/07 2389 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 809, 810A, 810D, 830, 832, 876
20/06 2388 שילוב מכתבי הפיקוח על הבנקים בהוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור 630, 640, 655, 663, 668
30/05 2387 מדידה והלימות הון - מבוא, תחולה וחישוב דרישות ניהול בנקאי תקין הוראה 201
30/05 2386 מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי ניהול בנקאי תקין הוראה 202
30/05 2385 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין הוראה 315
30/05 2384 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין הוראה 313
30/05 2383 באזל III - הערכת נאותות הלימות ההון ניהול בנקאי תקין הוראה 211
30/05 2382 סיכון שוק ניהול בנקאי תקין הוראה 208
30/05 2381 איגוח ניהול בנקאי תקין הוראה 205
30/05 2380 גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי ניהול בנקאי תקין הוראה 204
30/05 2379 הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין הוראה 203
30/05 2378 ניהול סיכוני שוק ניהול בנקאי תקין הוראה 339
30/05 2377 ניהול סיכון ריבית ניהול בנקאי תקין הוראה 333
06/05 2376 פיגורים והתראה לפני נקיטת הליכים ניהול בנקאי תקין הוראה 451
30/04 2375 הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות ניהול בנקאי תקין הוראה 314
21/04 2374 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 810A,810D,810E,809,838,876
20/03 2373 רווח והפסד מצטבר - רבעוני הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 832
24/04 2372 גילוי על סיכון אשראי בדוח רבעוני הוראות הדיווח לציבור 640, 661, 669, 680
26/02 2371 רווח והפסד הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 855
17/02 2370 עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב ניהול בנקאי תקין הוראה 304A
12/02 2369 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 809, 821, 888E
06/02 2368 הוראות מעבר לשנת 2012 הוראות הדיווח לציבור הוראה 672
27/01 2367 דוח חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 831
27/01 2366 נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי) הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 822
13/01 2365 גילוי על פיקדונות הוראות הדיווח לציבור
16/01 2364 דוח על סיכון נזילות הוראות הדיווח לפיקוח 827, 896
16/01 2363 ניהול סיכון נזילות ניהול בנקאי תקין
15/01 2362 חלוקת דיבידנד על ידי התאגידים ניהול בנקאי תקין הוראה 331
01/01 2361 עדכון מתכונת פרסום הריבית הממוצעת על הלוואות לדיור במגזר השקלי הלא-צמוד
02/01 2360 חשיפה למדינות זרות הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 834
27/12 2359 ניהול סיכונים תפעוליים ניהול בנקאי תקין
27/12 2358 ניהול סיכוני שוק וריבית ניהול בנקאי תקין
27/12 2357 ניהול סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין
27/12 2356 ניהול סיכונים ניהול בנקאי תקין
31/12 2355 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין הוראה 301
23/12 2354 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים בהוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור
23/12 2353 תוספת ג'- שיעורי הכנסה והוצאה הוראות הדיווח לציבור
12/12 2352 קיזוז נכסים והתחייבויות הוראות הדיווח לציבור
09/12 2351 דוח על רווח כולל הוראות הדיווח לציבור
27/11 2350 דוח חודשי על הלוואות לדיור הוראות הדיווח לפיקוח 876
20/11 2349 מדידות שווי הוגן הוראות הדיווח לציבור
11/11 2348 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ הוראות הדיווח לציבור
18/10 2347 הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח ניהול בנקאי תקין הוראה 470
24/09 2346 שינוי תדירות של משלוח דפי פירוט ללקוח שכרטיסו בוטל או נחסם ניהול בנקאי תקין הוראה 470
30/08 2345 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 809, 815, 831, 876, 877, 887
30/07 2344 ליווי פיננסי ניהול בנקאי תקין הוראה 326
30/07 2343 מועד אימוץ נושא 310-20 בקודיפיקציה בדבר "עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות" הוראות הדיווח לציבור פרקים 671, 698B
16/07 2342 דוח רווח והפסד (שנתי) הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 855
09/07 2341 התאמת הוראת סיכון תפעולי להוראות הדיווח לציבור בעניין מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 206
29/05 2340 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 816, 818, 832, 855, 856
15/05 2339 טיפול בפוזיציות לא נזילות ניהול בנקאי תקין הוראה 209
15/05 2338 איגוח ניהול בנקאי תקין הוראה 205
15/05 2337 סיכון שוק ניהול בנקאי תקין הוראה 208
07/05 2336 העברות ושירות של נכסים פיננסיים ואיחוד של ישויות בעלות זכויות משתנות הוראות הדיווח לציבור
02/05 2335 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (הוראה 313) ניהול בנקאי תקין הוראה 313
29/04 2334 פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה ניהול בנקאי תקין הוראה 417
16/04 2333 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 810A,809
30/04 2332 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין הוראה 301
25/03 2331 עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי הוראות הדיווח לציבור פרקים 680,669,661,640,630
22/02 2330 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 803,810D,810E
14/02 2329 מטבע פעילות של שלוחות הפועלות בחו"ל הוראות הדיווח לציבור פרק 661
14/02 2328 ניהול סיכון תפעולי ניהול בנקאי תקין הוראה 350
14/02 2327 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין הוראה 313
31/01 2326 הוראות מעבר לשנת 2011 ולשנת 2012 והגדרת סיכון אשראי חוץ מאזני הוראות הדיווח לציבור פרק 671
29/12 2325 מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית הוראות הדיווח לציבור
29/12 2324 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 810B, 810D, 816, 831, 833
27/12 2323 מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (הוראות 311, 323, 470) ניהול בנקאי תקין הוראה 323
26/12 2322 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין
26/12 2321 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות ניהול בנקאי תקין הוראה 411
25/12 2320 פונקצית ביקורת פנימית ניהול בנקאי תקין הוראה 307
25/12 2319 יום עסקים בתאגידים בנקאיים ניהול בנקאי תקין הוראה 402
25/12 2318 ניהול המשכיות עסקית ניהול בנקאי תקין הוראה 355
30/11 2317 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים הוראות הדיווח לציבור פרקים 691F,680,669,664,661
15/11 2316 גילוי על השקעות בניירות ערך, תיאור עסקי התאגיד הבנקאי הוראות הדיווח לציבור פרקים 696,680,669,662,630
13/11 2315 הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח ניהול בנקאי תקין הוראה 470
13/11 2314 ציון שם הספק והצגת כרטיס בעת ביצוע העסקה בדף הפירוט החודשי ניהול בנקאי תקין הוראה 470
06/11 2313 דירקטוריון (הוראה 301) ניהול בנקאי תקין הוראה 301
30/10 2312 דוח חצי שנתי על אנשים קשורים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 815
03/10 2311 דוח על אחריות תאגידית הוראות הדיווח לציבור פרק 625
25/09 2310 פנקסי שיקים ניהול בנקאי תקין הוראה 431
20/09 2309 השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים ניהול בנקאי תקין הוראה 462
07/09 2308 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח
04/07 2307 מדידה והלימות הון - רכיבי ההון ניהול בנקאי תקין הוראה 202
03/05 2306 דוח שבועי על שיעור הריבית לדרכי תמחור פנימי הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 830
04/05 2305 מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים הוראות הדיווח לציבור
08/05 2304 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין הוראה 313
17/04 2303 קבוצת רכישה הוראות הדיווח לפיקוח
11/04 2302 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 876,815,814,810D,806
12/04 2301 ביטול הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 456 ניהול בנקאי תקין הוראה 456
29/03 2300 עדכון דרישות הגילוי של נדבך 3 של באזל II הוראות הדיווח לציבור פרק 694A
28/03 2299 הוראות מעבר לשנת 2011- אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים מסוימים הוראות הדיווח לציבור פרק 671
03/04 2298 עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב ניהול בנקאי תקין הוראה 304A
28/03 2297 דוח רואה החשבון המבקר בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי הוראות הדיווח לציבור פרקים 691F ,655
27/02 2296 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח 811, 812, 812A, 812B
23/02 2295 דיווח על מכשירים נגזרים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 814
14/02 2294 יחס הון מזערי והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק ניהול בנקאי תקין הוראה 311
01/02 2293 דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (הוראה מס' 888C (תיקון להוראה 865)) הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 865
30/01 2292 ניהול טכנולוגיית המידע ניהול בנקאי תקין הוראה 357
30/01 2291 מסירת מידע באמצעים אלקטרונים ניהול בנקאי תקין הוראה 420
25/01 2290 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח
18/01 2289 הוראות מעבר לשנים 2010 ו- 2011 הוראות הדיווח לציבור פרקים 671 ,670 ,661
12/01 2288 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות ניהול בנקאי תקין הוראה 411
29/12 2287 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין הוראה 301
20/12 2286 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 888D ,834 ,808
27/12 2285 טיפול בחובות בעייתיים ניהול בנקאי תקין הוראה 314
27/12 2284 מדידה והלימות הון- הגישה הסטנדרטית- סיכון אשראי ניהול בנקאי תקין הוראה 203
19/12 2283 נוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה 1974 ניהול בנקאי תקין הוראה 456
01/12 2282 היתר כללי לבנקים בהנפקת כרטיסי חיוב חקיקה בנקאית
31/10 2281 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 856 ,834
31/10 2280 דוח הדירקטוריון - גילוי על הוצאות ועלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע הוראות הדיווח לציבור פרקים 691B ,630
20/10 2279 חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 888B
19/10 2278 התאמת הפניות להגדרות בהוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור
19/10 2277 עדכון הפניות להגדרות בהוראות ניהול בנקאי תקין ניהול בנקאי תקין
15/09 2276 דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (דיווח לפיקוח על הבנקים הוראה 888C (תיקון להוראה 865)) הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 888C
19/08 2275 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 810D ,831 ,833 ,855 ,877
26/07 2274 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים הוראות הדיווח לציבור פרק 698B
13/07 2273 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 888A
08/07 2272 עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב ניהול בנקאי תקין הוראה 304a
30/06 2271 ריק
27/06 2270 מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 336
20/06 2269 דוח רבעוני על מדידה והלימות הון הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 838
20/06 2268 מדידה והלימות הון ניהול בנקאי תקין הוראה 201
20/05 2267 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 855 ,850 ,827,823
17/03 2266 העברת עסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין הוראה 470
17/03 2265 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח ניהול בנקאי תקין הוראה 432
10/03 2264 תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 303
07/03 2263 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 827 ,833
07/03 2262 נכסים והתחייבויות בעלי מספר מועדי פירעון חוזיים אופציונליים הוראות הדיווח לציבור פרק 663
02/03 2261 הוראות מעבר לשנת 2009 הוראות הדיווח לציבור פרקים 694A ,679
18/02 2260 מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי הוראות הדיווח לציבור פרקים 698A,671,670
18/02 2259 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב (הוראה מס' 325) ניהול בנקאי תקין הוראה 325
18/02 2259 יחס הון מזערי (הוראה מס' 311) ניהול בנקאי תקין הוראה 311
18/02 2259 הפרשה נוספת לחובות מסופקים (הוראה מס' 315) ניהול בנקאי תקין הוראה 315
09/02 2258 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 829 ,828
24/01 2257 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות ניהול בנקאי תקין הוראה 411
17/01 2256 פרסום מידע באינטרנט הוראות הדיווח לציבור פרקים 691G1 ,691A ,681 ,611
06/01 2255 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 809 ,833
05/01 2254 גילוי עלות השירות בעת מתן שירותים בניירות ערך ובמטבע חוץ חקיקה בנקאית
31/12 2253 מדידות שווי הוגן, חלופת השווי ההוגן, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים הוראות הדיווח לציבור פרק 698B
10/12 2252 הבהרה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008 חקיקה בנקאית
02/12 2251 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 807 ,821 ,831 ,865 ,896
13/10 2250 הוראת שעה-יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2009 ואילך של דרישות הגילוי של נדבך 3 של באזל II הוראות הדיווח לציבור פרקים 694A ,690 ,679
17/09 2249 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין הוראה 315
18/08 2248 גילוי נאות באמצעים אלקטרוניים חקיקה בנקאית
15/06 2247 1. הצהרה לגבי גילוי (סעיף 302 ל- Sox Act)<br>\r\n2. דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי (סעיף 404 של ה- Sox Act)<br>\r\n3. דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי\r\n\r\n הוראות הדיווח לציבור פרקים 691E ,691B ,680 ,650 ,645
16/03 2246 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין הוראה 315
16/03 2245 הגילוי על עמלות תפעוליות בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים הוראות הדיווח לציבור פרקים 691F ,669 ,664 ,655
12/01 2244 תיקון לתקנות ניירות ערך (התשס"ח) תגמול נושאי משרה בכירה הוראות הדיווח לציבור פרק 630
12/02 2243 הוראות מעבר לשנת 2008 הוראות הדיווח לציבור פרקים 678 ,679
12/02 2242 רואה החשבון המבקר עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב ניהול בנקאי תקין הוראה 304A
11/01 2241 דוח הפורום ליציבות פיננסית (FSF) גילוי על סיכונים הוראות הדיווח לציבור פרקים 694B ,690
10/12 2240 גילוי בדבר חשיפות למדינות זרות הוראות הדיווח לציבור פרקים 691G ,691C ,680 ,640
28/09 2239 בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי ניהול בנקאי תקין הוראה 309
03/09 2238 דוח רואה החשבון המבקר בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי הוראות הדיווח לציבור פרקים 691F ,655
21/07 2237 הבהרות ותיקונים בענין הרפורמה בעמלות חקיקה בנקאית
03/09 2236 גילוי עלות השירות בעת מתן שירותים בניירות ערך חקיקה בנקאית
26/06 2235 הבהרות לקראת יישום הרפורמה בעמלות חקיקה בנקאית
25/06 2234 גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית הוראות הדיווח לציבור פרקים 630 ,640 ,660 ,680 ,691
27/04 2233 תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 303
27/04 2232 הוראת שעה - גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים הוראות הדיווח לציבור פרק 697
07/04 2231 הודעות ללקוחות בדבר השינוי בהסדר העמלות חקיקה בנקאית
02/04 2230 נוסח של כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 ניהול בנקאי תקין הוראה 456
18/03 2229 דוח רבעוני של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי הוראות הדיווח לציבור פרקים 691G ,680 ,678 ,660 ,640
05/03 2228 מתכונת דוחות לציבור של חברות כרטיסי אשראי הוראות הדיווח לציבור פרקים 691 ,677 ,630
04/03 2227 הבהרות להסדר העמלות החדש חקיקה בנקאית
26/02 2226 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 819 ,831 ,855 ,865
04/02 2225 ליווי פיננסי ניהול בנקאי תקין הוראה 326
28/01 2224 לוח העמלות של בנק ונהלים בנושא עמלות ניהול בנקאי תקין הוראה 415
20/01 2223 אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי (SOX Act 404) הוראות הדיווח לציבור
15/01 2222 תיקון לתקנות ניירות ערך (התשס"ז) - גילוי על מבקר פנימי ואומדנים חשבונאיים קריטיים הוראות הדיווח לציבור פרק 698
13/01 2221 הוראות מעבר לשנת 2007 הוראות הדיווח לציבור פרקים 696 ,677
31/12 2220 מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי הוראות הדיווח לציבור פרק 698A
23/12 2219 ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה ניהול בנקאי תקין
18/12 2218 הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2007 של דרישות גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך 3 של באזל II הוראות הדיווח לציבור פרק 694A
03/12 2217 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות ניהול בנקאי תקין הוראה 411
22/11 2216 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 825 ,846 ,869
30/10 2215 הבהרות ופרשנות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור (בוטל ב 2/2013) איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
10/10 2214 ירידת ערך נכסים הוראות הדיווח לציבור פרקים 630 ,660 ,691
25/09 2213 העברת כספים במערכת זה"ב חקיקה בנקאית
25/09 2212 רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 302
19/09 2211 עסקאות תשלום מבוסס מניות הוראות הדיווח לציבור פרקים 681 ,680 ,660 ,630
27/08 2210 מניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות עם בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
25/07 2209 דוח רבעוני של חברות כרטיסי אשראי הוראות הדיווח לציבור פרק 691
25/07 2209 דיווח על יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת ג' לסקירת ההנהלה בדבר "שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד" הוראות הדיווח לציבור פרק 640
14/06 2208 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב ניהול בנקאי תקין
13/05 2207 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 896 ,816 ,814 ,812
06/05 2206 רווח למניה ? התאמת הוראות הדיווח לציבור לתקן חשבונאות מס' 21 הוראות הדיווח לציבור פרקים 691 ,680 ,660 ,640 ,630
02/05 2205 הצהרה לגבי גילוי בדוחות רבעוניים ושנתיים הוראות הדיווח לציבור פרקים 691,680,645,630
02/05 2204 תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים, דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' 1 ותיקון מס' 2), התשס"ו ? 2006 הוראות הדיווח לציבור פרקים 680,660,640,630,620
02/05 2203 חישוב תשואה להון הוראות הדיווח לציבור פרק 630
27/02 2202 עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו ניהול בנקאי תקין הוראה 461
21/02 2201 הוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור פרקים 691 ,676 ,660
15/01 2200 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 865 ,855 ,831 ,822 ,821
18/12 2199 משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים - תנאים לקבלת פטור מהצבת מכשיר בנק אוטומטי בקיר סניף בנק ניהול בנקאי תקין הוראה 442
17/12 2198 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב ניהול בנקאי תקין הוראה 325
28/11 2197 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 896 ,806
27/11 2196 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
22/11 2195 הוראות מעבר לשנת 2006 הוראות הדיווח לציבור פרקים 690 ,670
03/10 2194 דוח על נדידת אשראי הוראות הדיווח לפיקוח
18/09 2193 דוח רבעוני על לווה/קבוצת לווים - ביטול הוראות הדיווח לפיקוח
06/09 2192 הכרזות על התאחדות בלתי מותרת איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
28/08 2191 טיוטת קווים מנחים בנושא ניהול הסיכון התפעולי המלצות ועדת באזל
20/08 2190 מידע כספי בתיקי לווים (הוראת שעה) ניהול בנקאי תקין הוראה 317
20/08 2190 ביטול מצב מיוחד בעורף וביטול צו קריאה לגיוס העובדים
18/06 2189 יחס הון מזערי ניהול בנקאי תקין הוראה 311
04/06 2188 טיוטת קווים מנחים בנושא מסגרת הבקרה הפנימית בתאגידים בנקאיים המלצות ועדת באזל
29/05 2187 תיקון החוזה למתן שירותים בנקאיים בתקשורת
29/05 2186 העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות הוראות הדיווח לציבור פרקים 640 ,660 ,680
17/04 2185 דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל הוראות הדיווח לפיקוח
05/04 2184 חול המועד פסח התשס"ו
19/02 2183 חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור הוראות הדיווח לציבור פרק 660
19/02 2182 הוראת שעה בדבר תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון הוראות הדיווח לציבור פרק 696
25/01 2181 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב ניהול בנקאי תקין הוראה 325
22/01 2180 יום עסקים בתאגידים בנקאיים ניהול בנקאי תקין הוראה 402
10/01 2179 טיפול חשבונאי בתביעות תלויות הוראות הדיווח לציבור פרק 660
15/01 2178 שמירת מסמכים ניהול בנקאי תקין הוראה 419
30/12 2177 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח
26/12 2176 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב ניהול בנקאי תקין הוראה 325
05/12 2175 אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי (SOX Act 404) הוראות הדיווח לציבור
05/12 2174 מתכונת הגילוי לפי סעיף 302 של ה-SOX Act בדבר יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ובדבר שינוי בבקרה הפנימית על דיווח כספי הוראות הדיווח לציבור פרקים 630 ,645, 680
05/12 2173 הוראת שעה בדבר גילוי על מבקר פנימי בדוח דירקטוריון של תאגיד בנקאי הוראות הדיווח לציבור פרק 697
18/12 2172 משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים ניהול בנקאי תקין הוראה 442
09/10 2171 חול המועד סוכות התשס"ו
24/08 2170 הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים)-תיקון, התשס"ה-2005\r\n<br>\r\nהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית)-תיקון, התשס"ה-2005 חקיקה בנקאית
17/08 2169 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב ניהול בנקאי תקין
14/07 2168 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח ניהול בנקאי תקין הוראה 432
12/07 2167 ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה ניהול בנקאי תקין
22/06 2166 דוח חצי שנתי על אנשים קשורים הוראות הדיווח לפיקוח
09/05 2165 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח
18/04 2164 חול המועד פסח התשס"ה
10/04 2163 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח
13/03 2162 1. גילוי מינימלי בהקשר להערכת שווי\r\n<br>\r\n2. דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הוראות הדיווח לציבור פרקים 620 ,630 ,680
28/02 2161 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין הוראה 301
20/02 2160 שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור
08/02 2159 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב ניהול בנקאי תקין הוראה 325
07/02 2158 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח
01/02 2157 מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות ניהול בנקאי תקין הוראה 411
30/01 2156 כרטיסי חיוב ניהול בנקאי תקין הוראה 470
30/01 2155 המצאת מידע לחייבים חקיקה בנקאית
04/01 2154 דוח רבעוני על נדידת אשראי הוראות הדיווח לפיקוח
02/01 2153 גילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים בתוספת ו' לסקירת ההנהלה הוראות הדיווח לציבור פרקים 630 ,640 ,661 ,674
28/12 2152 ערבויות החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ ניהול בנקאי תקין
13/12 2151 מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים ניהול בנקאי תקין הוראה 311
13/12 2151 מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים ניהול בנקאי תקין הוראה 315
13/12 2151 מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים ניהול בנקאי תקין הוראה 323
13/12 2151 מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים ניהול בנקאי תקין הוראה 331
13/12 2150 מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004 הוראות הדיווח לציבור פרקים 630 ,640 ,660 ,680
09/12 2149 דוח על מעילות של עובדים ונושאי משרה הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 808
09/12 2148 מעילות של עובדים ונושאי משרה ניהול בנקאי תקין הוראה 351
02/12 2147 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין הוראה 313
02/12 2146 יחס הון מזערי ניהול בנקאי תקין הוראה 311
30/11 2145 תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 303
15/11 2144 רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 302
15/11 2143 הצהרה לגבי גילוי בדוחות רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים הוראות הדיווח לציבור פרקים 600 ,640 ,645 ,680
08/11 2142 דוח רבעוני על חשיפות אשראי הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 810E
26/10 2141 טיוטת קווים מנחים בנושא דירוג אשראי המלצות ועדת באזל
19/10 2140 חישוב עלות אפקטיבית - הבהרה חקיקה בנקאית
27/09 2139 חול המועד סוכות התשס"ה
30/08 2138 הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון (בוטל ב 2/2013) איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
16/08 2137 הבהרות בדבר הטבות ללקוחות ניהול בנקאי תקין
28/06 2136 הבהרות לנהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
27/06 2135 דוח רבעוני על הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 812A
13/06 2134 ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה ניהול בנקאי תקין הוראה 339
13/06 2134 ניהול סיכונים והקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק - הוראת שעה ניהול בנקאי תקין הוראה 341
30/05 2133 הכרזות על התאחדות בלתי מותרת איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
18/04 2132 דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 810D
30/03 2131 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 896 ,825 ,824B
29/03 2130 חול המועד פסח התשס"ד
04/03 2129 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין
18/02 2128 הוראות מעבר לשנת 2003 הוראות הדיווח לציבור פרק 673
27/01 2127 רוטציה וחופשה רציפה ניהול בנקאי תקין הוראה 360
19/01 2126 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
11/01 2125 הוראות מעבר לדיווח רבעוני בשנת 2004 בסכומים מדווחים הוראות הדיווח לציבור פרקים 693 ,690
07/01 2124 גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים הוראות הדיווח לציבור פרק 698
31/12 2123 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 895 ,865 ,855 ,816
30/11 2122 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין הוראה 301
30/11 2121 הכרזות על התאחדות בלתי מותרת איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
23/11 2120 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין הוראה 313
14/09 2119 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג -\r\n2003 חקיקה בנקאית
14/09 2118 ניהול טכנולוגיית המידע ניהול בנקאי תקין הוראה 357
10/09 2117 הכרזות על ארגוני טרור והתאחדות בלתי מותרת איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
09/09 2116 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 896
09/09 2115 זיהוי לקוחות - הנחיות משלימות (בוטל ב 2/2013) חקיקה בנקאית
26/08 2114 ניהול סיכון נזילות ניהול בנקאי תקין הוראה 342
20/08 2113 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין הוראה 313
06/08 2112 דיווח על שכר רואה החשבון המבקר הוראות הדיווח לציבור פרק 630
16/06 2111 ציות להוראות המעבר בצו איסור הלבנת הון (בוטל ב 2/2013) חקיקה בנקאית
03/06 2110 ארגון הפיקוח על הבנקים חקיקה בנקאית
07/04 2109 חול המועד פסח התשס"ג
23/03 2108 דוח שנתי על אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 818
27/02 2107 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 896 ,822 ,816
20/02 2106 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2003 חקיקה בנקאית
11/02 2105 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2002 חקיקה בנקאית
06/02 2104 הוראות מעבר לשנת 2002 הוראות הדיווח לציבור פרק 672
30/01 2103 נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם חקיקה בנקאית
30/01 2102 עמלות פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 454
23/01 2101 עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה הוראות הדיווח לציבור פרק 669
16/01 2100 הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים חקיקה בנקאית
16/01 2099 תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור פרקים 680 ,660 ,640 ,620
15/01 2098 דוח רבעוני על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 810C
22/12 2097 מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים ניהול בנקאי תקין הוראה 323
22/12 2096 ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 453
16/12 2095 מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים ניהול בנקאי תקין
15/12 2094 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין הוראה 315
12/12 2093 חשבונות קטינים ניהול בנקאי תקין הוראה 416
29/11 2092 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 895 ,865 ,855 ,821 ,814
20/11 2091 אחזור מידע על ידי לקוחות ניהול בנקאי תקין הוראה 441
18/11 2090 הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים הוראות הדיווח לציבור פרקים 669 ,663
18/11 2090 דיווח על סיכוני שוק ודרכי ניהולם הוראות הדיווח לציבור פרק 694
12/11 2089 רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 302
06/11 2088 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשס"ג - 2002 חקיקה בנקאית
31/10 2087 דוח חודשי וחצי חודשי של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו במהלך\r\nהחודש - מידע על ריבית הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 877
31/10 2086 דוח חודשי וחצי חודשי של תאגיד בנקאי על אשראי שניתן לציבור\r\nופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש ? מידע על ריבית הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 824A
28/10 2085 חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור הוראות הדיווח לציבור פרקים 680 ,660 ,640 ,630
29/09 2084 תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור פרקים 669 ,664 ,661 ,640
18/09 2083 חול המועד סוכות התשס"ג
25/08 2082 תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור פרקים 672 ,669 ,662 ,650 ,630
31/07 2081 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 896 ,877 ,825 ,819A ,808
22/07 2080 עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו ניהול בנקאי תקין הוראה 461
11/07 2079 צו הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם), התשס"ב- 2002 חקיקה בנקאית
23/06 2078 דוח חודשי על יחס הון לרכיבי סיכון הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 812B
19/06 2077 הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים חקיקה בנקאית
02/05 2076 מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים ניהול בנקאי תקין הוראה 411
19/03 2075 דוח רבעוני על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 810C
17/03 2074 ארגון הפיקוח על הבנקים חקיקה בנקאית
14/03 2073 הבהרות להוראת הדיווח לפיקוח על הבנקים\r\nמספר 869 (דיווח על כרטיסי אשראי) הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 869
12/03 2072 חול המועד פסח התשס"ב
06/03 2071 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 855 ,832 ,821A ,821 ,809
18/02 2070 חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור ? דחיית מועד תחילה הוראות הדיווח לציבור פרק 697
06/02 2069 פנקסי שיקים ניהול בנקאי תקין
06/02 2068 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין הוראה 315
06/02 2067 נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים חקיקה בנקאית
31/01 2066 מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה הוראות הדיווח לציבור
21/01 2065 דוח רבעוני על הקצאת הון בגין חשיפה לסיכוני שוק הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 812A
17/01 2064 קצין ציות ניהול בנקאי תקין הוראה 308
17/01 2063 גילוי על חובות בעייתיים בדוח הדירקטוריון הוראות הדיווח לציבור פרקים 680 ,630
16/01 2062 רכישה עצמית על-ידי תאגידים בנקאיים ניהול בנקאי תקין הוראה 332
16/01 2061 מידע כספי בתיקי לווים ניהול בנקאי תקין הוראה 317
14/01 2060 יחס הון מזערי ניהול בנקאי תקין הוראה 311
14/01 2059 דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
13/01 2058 דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 807
10/01 2057 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
08/01 2056 פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה ניהול בנקאי תקין הוראה 417
06/01 2055 פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה ניהול בנקאי תקין הוראה 417
01/01 2054 נהלים בנושא עמלות ניהול בנקאי תקין הוראה 415
25/12 2053 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 896 ,869
25/12 2052 סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון חקיקה בנקאית
23/12 2051 הוראת שעה - מעבר של תאגידים בנקאיים מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי נומינלי הוראות הדיווח לציבור פרק 693
23/12 2050 דיווח על מגזרי פעילות הוראות הדיווח לציבור פרקים 680 ,660 ,630
23/12 2050 הוראות מעבר לשנת 2001 הוראות הדיווח לציבור פרק 671
16/12 2049 פנקסי שיקים ניהול בנקאי תקין הוראה 431
11/12 2048 הוראת שעה ? פרטים בדבר תרומות התאגיד הבנקאי הוראות הדיווח לציבור פרק 698
12/11 2047 הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין הוראה 492
12/11 2046 דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
01/11 2045 מתכונת הדיווח על הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים הוראות הדיווח לציבור פרקים 669 ,662
01/11 2045 תמצית הדוח הכספי הרבעוני הוראות הדיווח לציבור פרק 680
25/10 2044 דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
20/09 2043 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 823
16/09 2042 חול המועד סוכות התשס"ב
11/09 2041 יחס הון מזערי ניהול בנקאי תקין הוראה 311
10/09 2040 הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין
29/08 2039 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
22/08 2038 דירקטוריון של תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 301
01/08 2037 נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם ניהול בנקאי תקין הוראה 454
01/08 2036 נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם חקיקה בנקאית
01/08 2035 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
01/08 2034 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 877 ,823
31/07 2033 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 896 ,846 ,832 ,831
16/07 2032 דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי ללווים העוסקים בפעילות הייטק הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 835
01/04 2031 חול המועד פסח התשס"א
31/01 2030 תיקון וביטול רישומים ע"י חברות כרטיסי אשראי ניהול בנקאי תקין הוראה 471
31/01 2029 נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים חקיקה בנקאית
31/01 2028 חלוקת דיבידנד על-ידי תאגידים בנקאיים ניהול בנקאי תקין הוראה 331
30/01 2027 תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור פרקים 680 ,660 ,640
24/01 2026 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים),\r\nהתשס"א - 2001 איסור הלבנת הון ונכסי טרוריסטים
23/01 2025 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 895 ,865 ,855 ,830 ,809
18/01 2024 רשימת התאגידים הבנקאיים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 896
10/01 2023 פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון ניהול בנקאי תקין הוראה 322
10/01 2022 רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 302
10/01 2021 דירקטוריון של תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 301
07/01 2020 הוראות הבנקאות (שירות ללקוח)\r\n(מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992 חקיקה בנקאית
01/01 2019 דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי על בסיס מאוחד עם תמצית דוחות\r\nשל התאגיד הבנקאי בלבד (לא מאוחד) בביאור לדוחות הכספיים הוראות הדיווח לציבור פרק 694
01/01 2018 חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור הוראות הדיווח לציבור פרק 697
06/12 2017 שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים בחו"ל ניהול בנקאי תקין הוראה 306
06/12 2016 דוח רבעוני על הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 812A
28/11 2015 תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור פרקים 690 ,680 ,670 ,660 ,640
26/11 2014 יחס הון מזערי ניהול בנקאי תקין הוראה 311
26/11 2013 חשבונות קטינים ניהול בנקאי תקין הוראה 416
10/10 2012 חול המועד סוכות התשס"א
20/09 2011 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 812A ,812 ,811 ,806 ,804
14/09 2010 ארגון הפיקוח על הבנקים חקיקה בנקאית
04/09 2009 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
02/08 2008 הוראות הדיווח לפיקוח הוראות הדיווח לפיקוח
31/07 2007 דוח חודשי של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן לציבור\r\nופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש - מידע על ריבית הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 877
27/07 2006 דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 821A
17/07 2005 רשימת התאגידים הבנקאיים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 896
05/07 2004 מתכונת הגילוי בדבר השפעת עסקאות אחרות במכשירים פיננסיים נגזרים\r\nעל שיעורי ההכנסה וההוצאה ? תוספת ג' בסקירת ההנהלה הוראות הדיווח לציבור פרקים 680 ,640
05/07 2003 דיווח על תשלומים והתחייבויות לתשלומים לנושאי המשרה הבכירים בתאגיד בנקאי הוראות הדיווח לציבור פרק 630
05/07 2002 דיווח במיליוני ש"ח הוראות הדיווח לציבור
15/06 2001 רכישה עצמית של מניות על-ידי תאגיד בנקאי
10/04 2000 חול המועד פסח התש"ס
19/03 1999 צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 חקיקה בנקאית
28/02 1998 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
08/02 1997 הוראת שעה - דוח על היערכות מערכות מחשוב לשנת 2000 הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 804
07/02 1996 תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור פרקים 680 ,679 ,660 ,650 ,620
31/01 1995 גילוי בדבר היערכות לקראת שנת 2000 הוראות הדיווח לציבור
31/01 1995 מתן אפשרות לדיווח במיליוני ש"ח הוראות הדיווח לציבור
19/01 1994 עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה הוראות הדיווח לציבור פרק 669
18/01 1993 רשימת התאגידים הבנקאיים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 896
17/01 1992 חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור הוראות הדיווח לציבור פרק 697
13/01 1991 חיובים על-פי הרשאה ניהול בנקאי תקין הוראה 439
13/01 1990 דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם הוראות הדיווח לציבור פרק 694
13/01 1989 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 855 ,832 ,823 ,816 ,814
29/12 1988 דוח על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט"ח הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 810A
15/12 1987 הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק ניהול בנקאי תקין הוראה 341
15/12 1986 יחס הון מזערי ניהול בנקאי תקין הוראה 311
15/11 1985 מפרטי ביקורת לניהול אשראי ניהול בנקאי תקין הוראה 316
14/11 1984 תיקונים שונים להוראות הדיווח לציבור הוראות הדיווח לציבור פרקים 680 ,679 ,660 ,640
31/10 1983 דוח על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט"ח הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 810A
07/09 1982 רשימת התאגידים הבנקאיים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 896
06/09 1981 חול המועד סוכות התש"ס
14/07 1980 ניהול סיכונים ניהול בנקאי תקין הוראה 339
14/07 1979 דוח על הפרשה נוספת הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 809
06/07 1978 חיובים על פי הרשאה ניהול בנקאי תקין הוראה 439
01/06 1977 היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב חקיקה בנקאית
01/06 1976 היתר למתן אשראי במקומות עבודה באמצעות מעביד חקיקה בנקאית
31/05 1975 דוח על הפרשה נוספת הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 809
31/05 1974 דוח על אומדן השפעת שינויים תאורטיים בשערי החליפין\r\nעל תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד בנקאי הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 810B
28/04 1973 ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים - הוראת שעה
28/04 1972 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין הוראה 315
27/04 1971 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 876 ,823 ,821 ,814 ,812
17/03 1970 חול המועד פסח התשנ"ט
17/03 1969 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 895 ,869 ,865 ,855
10/03 1968 יחס הון מזערי ניהול בנקאי תקין הוראה 311
09/03 1967 חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) ניהול בנקאי תקין
28/02 1966 ארגון הפיקוח על הבנקים
14/03 1965 מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים ניהול בנקאי תקין הוראה 323
21/02 1964 פקדונות ללא תנועות - הגדלת סכומים
01/02 1963 גילוי בדבר היערכות לקראת שנת 2000 הוראות הדיווח לציבור פרק 693
25/01 1962 עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה הוראות הדיווח לציבור פרק 669
25/01 1962 גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הוראות הדיווח לציבור פרקים 669 ,663
31/12 1961 השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים ניהול בנקאי תקין הוראה 462
31/12 1960 פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון ניהול בנקאי תקין הוראה 322
30/12 1959 הוראות הדיווח לציבור ? הוראות מעבר לשנת 1998 הוראות הדיווח לציבור פרקים 692 ,678
29/12 1958 דוח חצי שנתי על אנשים קשורים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 815
15/12 1956 הבהרה של ה- IFAC על פרקטיקה בביקורת בהתייחס לנושא שנת 2000
19/11 1955 דוח חודשי על סיכון האשראי הכולל לענף הבנייה ולנדל"ן - הוראת שעה הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 806
18/11 1954 דוח על כרטיסי אשראי הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 869
26/11 1953 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ניהול בנקאי תקין הוראה 313
15/11 1952 דיווח על הטבה לעובדים בהנפקה הוראות הדיווח לציבור פרק 644
15/11 1951 המעבר למטבע היורו הוראות הדיווח לציבור פרק 692
15/11 1950 דוח על יחס הון מזערי הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 812
02/11 1948 הוראות הדיווח לפיקוח -דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 807
10/09 1947 1. פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון \r\n2. השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי חוקים ניהול בנקאי תקין
06/09 1946 רשימת התאגידים הבנקאיים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 896
31/08 1944 דוח על הון הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 811
31/08 1943 חישוב ריבית בפקדון פדיום (פח"ק) ניהול בנקאי תקין הוראה 440
25/08 1942 דוח רבעוני על בנקאות בתקשורת הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 834
13/08 1941 דוח רבעוני של בנק לקידום עסקים על השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 870
04/08 1940 דוח שנתי על מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 819
30/07 1939 מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים ניהול בנקאי תקין הוראה 323
28/07 1938 דוח חצי שנתי על אנשים קשורים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 815
21/07 1937 מפרטי ביקורת לניהול אשראי ניהול בנקאי תקין הוראה 316
21/07 1936 בקרת אשראי ניהול בנקאי תקין הוראה 319
21/07 1935 חשבונאי ראשי ניהול בנקאי תקין הוראה 305
16/07 1934 חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 7) חקיקה בנקאית
30/06 1933 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים ניהול בנקאי תקין הוראה 312
28/06 1932 השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים ניהול בנקאי תקין הוראה 462
28/06 1931 עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו ניהול בנקאי תקין הוראה 461
30/06 1930 פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון ניהול בנקאי תקין הוראה 322
22/06 1929 דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 831
21/06 1928 דירקטוריון ניהול בנקאי תקין הוראה 301
21/06 1928 רואה חשבון של תאגיד בנקאי ניהול בנקאי תקין הוראה 302
24/06 1927 שנת 2000 - הערכות המערכת הבנקאית
01/06 1926 מתן שירותים ללקוחות מחוץ לסניפים - הרחבת ההיתר חקיקה בנקאית
01/06 1925 פקדונות ללא תנועה חקיקה בנקאית
25/05 1924 זיהוי לקוחות וניהול רישומים ניהול בנקאי תקין הוראה 411
20/05 1923 חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) ניהול בנקאי תקין הוראה 324
07/05 1922 טיפול בחובות בעייתיים ניהול בנקאי תקין הוראה 314
04/05 1921 מהדורה חדשה - דברי הסבר הוראות הדיווח לפיקוח
26/04 1920 ( 1) עסקאות צמודות מדד - מדידה ודיווח בדוח כספי של תאגיד בנקאי\r\n2) גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הוראות הדיווח לציבור פרקים 696 ,691
26/04 1919 הפרשה נוספת לחובות מסופקים ניהול בנקאי תקין הוראה 315
26/04 1918 טיפול בחובות בעייתיים ניהול בנקאי תקין הוראה 314
26/04 1917 יחס הון מזערי ניהול בנקאי תקין הוראה 311
22/04 1916 דוח רבעוני על לווה / קבוצת לווים הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 810
21/04 1915 יום שבתון - ה' באייר התשנ"ח - 1.5.98
05/04 1914 חול המועד פסח התשנ"ח
25/03 1913 דיווח על שלוחות מחוץ לישראל הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 865
10/03 1912 התאמות הדרושות בגין הדיווחים על מכשירים פיננסיים. הוראות הדיווח לפיקוח הוראות 895 ,885 ,855 ,832
25/02 1911 דוח רבעוני של תאגיד בנקאי הוראות הדיווח לציבור פרק 680
23/02 1910 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
26/01 1909 נהלים למתן הלוואות לדיור ניהול בנקאי תקין הוראה 451
26/01 1908 הוראת שעה - דוח על היערכות מערכות המחשוב לשנת הוראות הדיווח לפיקוח הוראה 804
26/01 1907 גילוי בדבר ההערכות לקראת שנת הוראות הדיווח לציבור פרקים 692 ,691
26/01 1906 שנת 2000 - הערכות המערכת הבנקאית
20/01 1905 עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה הוראות הדיווח לציבור פרק 669
20/01 1904 הטיפול החשבונאי בניירות ערך הוראות הדיווח לציבור פרקים 677 ,676