הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הרישוי") קובע כי הנגיד ימנה ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (להלן: "הוועדה"), שאלה תפקידיה:

מינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לשם תיקון פגם: בכל תאגיד בנקאי (בין אם יש בו גרעין שליטה ובין אם אין בו גרעין שליטה), תפקיד הוועדה הוא למנות דירקטורים, בהתקיים נסיבות מסוימות הקבועות בסעיף35 א לחוק הרישוי.

הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה: בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, על הוועדה להציע לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי מועמדים לכהונת דירקטורים כקבוע בסעיף11 ד לפקודת הבנקאות, 1941. נכון למועד זה, התאגידים הבנקאיים בלא גרעין שליטה הינם בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאומי") ובנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "בנק דיסקונט").

לעניין זה, הוועדה מונה חמישה חברים: היו"ר – שופט בדימוס; שני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור; שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בבנק שהוועדה דנה בעניינו, והכל כמפורט בסעיף36 א לחוק הרישוי. חברי הוועדה הקבועים הם: שופט בית המשפט המחוזי (בדימ') מר משה גל, יו"ר הוועדה, שכהונתו החלה ביום 23 ביולי 2018; השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר מר חיים אורון, שתקופת כהונתו השנייה החלה ביום 10 בפברואר 2016; פרופ' מומי דהן, שכהונתו החלה ביום 12 בספטמבר 2018.

סעיף 13 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017, שעניינו הוראות מעבר לעניין מפעיל מערכת ממשק, קובע כי החל מתום שנה מיום תחילת החוק, כלומר החל מיום 31.1.2018, רוב הדירקטורים במפעיל מערכת ממשק, כהגדרתו בסעיף 15א לחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, ימונו בידי האסיפה הכללית וזאת בהתאם להצעת הוועדה. נכון למועד זה, הוראות אלו רלוונטיות לשירותי בנק אוטומטיים בע"מ (להלן: "שב"א").

לעניין זה, הוועדה מונה שלושה חברים: היו"ר – שופט בדימוס; שני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור. שמותיהם של שלושת חברי הוועדה הינם כמצוין לעיל.

רצוף בזה נוהל סדרי העבודה של הוועדה וכן רצוף בזה פירוט הרכביה השונים של הוועדה לעניין הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק לאומי, בנק דיסקונט ובשב"א, נכון לעת הזו.

הוועדה תפרסם מעת לעת הודעות לציבור, המזמינות מועמדים להציג את מועמדותם לכהונת דירקטור בתאגיד בנקאי ובמפעיל מערכת ממשק.​​​

   
להגשת מועמדות לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ
(הליך 2019) לחץ כאן​
מועד אחרון להגשת מועמדות: 31 בדצמבר 2018​
תאריך עדכון: 01/01/2018

​ נספחים לנוהל סדרי העבודה של הוועדה:

.