עיצומים כספיים בנושאים צרכניים

המפקח על הבנקים מוסמך להטיל על גופים מפוקחים עיצום כספי, בגין הפרה של הוראות שנקבעו בחוק. הפיקוח על הבנקים רואה בעיצום כספי כלי אכיפה חשוב המשמש כגורם מרתיע ואמצעי להגברת הציות להוראות צרכניות בכלל המערכת הבנקאית​

להלן עיצומים כספיים שהוטלו בחמש השנים האחרונות:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​