צעדי אכיפה צרכנית

תיקון לקויים רוחביים בנושאים צרכניים והחזרים לקבוצת לקוחות

הפיקוח על הבנקים מאתר ליקויים רוחביים במערכת הבנקאית מתוך המידע המתקבל מתלונות לקוחות וכן מבדיקות יזומות המבוצעות באופן שוטף. במקרים בהם נמצא ליקוי רוחבי פועל הפיקוח למתן הוראות לתיקון הליקוי לרבות באמצעות דרישה כי התאגיד הבנקאי יפעל לזיכוי כספי של קבוצת לקוחות רלוונטית. ​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עיצומים כספיים בנושאים צרכניים

המפקח על הבנקים מוסמך להטיל על גופים מפוקחים עיצום כספי, בגין הפרה של הוראות שנקבעו בחוק. הפיקוח על הבנקים רואה בעיצום כספי כלי אכיפה חשוב המשמש כגורם מרתיע ואמצעי להגברת הציות להוראות צרכניות בכלל המערכת הבנקאית​

להלן עיצומים כספיים שהוטלו בחמש השנים האחרונות:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​