בנקאות פתוחה

בשנים האחרונות התפתחה בעולם רגולציה מעמיקה המסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו. בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל מתוך הכרה בחשיבותה לכלל הלקוחות והשחקנים הפיננסים, ולכן גיבש סטנדרט אחיד לבנקאות פתוחה בישראל. הסטנדרט גם מסדיר את ההגנה על המידע של הלקוח ואת ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים.
הסטנדרט הטכנולוגי מבוסס על מסגרת העבודה של NextGenPSD2, תוך ביצוע ההתאמות למערכת הפיננסית בישראל.

חקיקה, הוראות וקישורים

מצגות ומסמכים נוספים

לוחות זמנים מעודכנים​

הסברים ורקע על בנקאות פת​וחה​​

מצגת מיום 17 במארס 2019 שהועברה בכנס רגולציה בפינטק​

קול קורא לפינטקי​ם בבנקאו​ת פתוחה​​​

הצטרפות לקוח לשירותי בנקאות פתוחה​

חקיקה והוראות

גרסה 1.0.8 לתקן על בנקאות הפתוחה​​

חוזר מיום 05.04.2021 בנושא  יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל

סעיף 5 בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017​​

תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"ף-2020​​

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 368 בנושא יישום תקן של בנקאות פתוחה מיום 24.2.2020​

דברי הסבר להוראה מיום 24 בפברואר 2020 (חוזר 2606) -  שינויים בסעיפי המבנה והתחילה בחוזר זה מפורטים בחוזרים נוספים המובאים להלן​

דברי הסבר מיום 7 באפריל 2020 בנושא יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל​​ (חוזר 2613)​

נספח הנחיות להוראה 368  Interoperability Framework - Implementation Guidelines V1.3.4 BOI V1.0.6  NextGenPSD2 Access to Account ​​

Implementer Options sheet – IL – פירוט היישום בישראל ואפשרויות היישום הפרטני בכל מקור מידע לגבי סעיפי הספציפיקציה השונים.​

קובץ yaml למפתחים, גרסה v1.0.6.

חקיקה והוראות - גרסאות קודמות

Boi v.1.0.5 yaml.txt

Boi v.1.0.5.1 yaml.txt​​

קובץ PDF​

קישורים לאתרים בחו"ל

​1. דוח של הBIS בנושא בנקאות פתוחה ו-Open API
https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf
​2. דירקטיבת ה- PSD2 (Payment Service Directive 2)
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366/law-details_en
3.​ ​מסמכי הסטנדרט של ה- NextGenPSD2
https://www.berlin-group.org/nextgenpsd2-downloads​
4.​ מסמך ה- RTS (Regulatory Technical Standards) של ה- EBA:
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-authentication-and-secure-communication-under-psd2/​
​5.   תקן ETSI ליישום תהליכי אבטחת המידע לעניין הסרטיפיקט האלקטרוני
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/119495/01.02.01_60/ts_119495v010201p.pdf​
 
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות​​

certificate authority

​certificate authority​

מקורות מידע וצרכני מידע המפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים

קישורים לפורטל המפתחים​

טבלת צרכני המידע המפוקחים על ידי בנק ישראל​

טבלת צרכני המידע המפוקחים ע"י בנק ישראל - סביבת ה טסט (SANDBOX)​​