בנקאות פתוחה

בשנים האחרונות התפתחה בעולם רגולציה מעמיקה המסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו. בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל מתוך הכרה בחשיבותה לכלל הלקוחות והשחקנים הפיננסים, ולכן גיבש סטנדרט אחיד לבנקאות פתוחה בישראל. הסטנדרט גם מסדיר את ההגנה על המידע של הלקוח ואת ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים.
הסטנדרט הטכנולוגי מבוסס על מסגרת העבודה של NextGenPSD2, תוך ביצוע ההתאמות למערכת הפיננסית בישראל.

חקיקה, הוראות וקישורים

מצגות ומסמכים נוספים

הסברים ורקע על בנקאות פת​וחה​​

מצגת מיום 17 במארס 2019 שהועברה בכנס רגולציה בפינטק​

קול קורא לפינטקי​ם בבנקאו​ת פתוחה​​​

חקיקה והוראות

סעיף 5 בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017​​

חוזר מיום 7 באפריל 2020 בנושא יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל​​

טיוטות לדיון
קישורים לאתרים בחו"ל

​1. דוח של הBIS בנושא בנקאות פתוחה ו-Open API
https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf
​2. דירקטיבת ה- PSD2 (Payment Service Directive 2)
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366/law-details_en
3.​ ​מסמכי הסטנדרט של ה- NextGenPSD2
https://www.berlin-group.org/nextgenpsd2-downloads​
4.​ מסמך ה- RTS (Regulatory Technical Standards) של ה- EBA:
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-authentication-and-secure-communication-under-psd2/​
​5.   תקן ETSI ליישום תהליכי אבטחת המידע לעניין הסרטיפיקט האלקטרוני
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/119495/01.02.01_60/ts_119495v010201p.pdf​
 
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות​​

OpenAPI

OpenAPI

certificate authority

​certificate authority​