אודות הפיקוח על הבנקים

12/02/2020

 

מערכת הבנקאות ממלאת תפקיד מרכזי בכל משק מודרני, בידיה מפקיד הציבור את עיקר חסכונותיו הכספיים, וכספים אלו משמשים את הבנקים, בין היתר, למתן האשראי הדרוש לעסקים ולמשקי בית.
חשבונות העו"ש המתנהלים בבנק משמשים לביצוע חלק ניכר מהתשלומים במשק, וגם הפעילות במטבע חוץ מתבצעת בעיקר באמצעות הבנקים.
תפקידיה החיוניים של מערכת הבנקאות וההכרה שכשל במערכת זו יפגע קשות בתפקודו של המשק מחייבים לקיים מערכת פיקוח על הבנקים, כאמור בסעיף 4(7) לחוק, על בנק ישראל "לקיים את הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות". ואלה תפקידיה:

  • פיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים מהיבט ההגנה על כספי המפקידים.
  • שמירה על הניהול התקין של התאגידים הבנקאיים
  • שמירת ההגינות ביחסים העסקיים שבין הבנקים ללקוחותיהם.


 

המפקח על הבנקים מתמנה בידי נגיד בנק ישראל. לצדו פועלות שתי ועדות:

  • ועדת הריש​יונות, המייעצת לנגיד ולמפקח בנושאים הקשורים למתן היתרים להקמת תאגיד בנקאי, לרכישת אמצעי שליטה בתאגיד כזה ולרישוי סניפים בנקאיים, וכן לנקיטת אמצעים מסוימים, המפורטים בחוק, לשם שמירת יציבותו של בנק שבפעולתו נתגלו פגמים.
  • הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות (להלן – הוועדה המייעצת) הוקמה מכוח סעיף 6(1) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן – פקודת הבנקאות), הקובע כי הנגיד רשאי למנות ועדה מייעצת לייעץ אותו בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. 
בהתאם להוראות פקודת הבנקאות,  קביעת הרכב הוועדה המייעצת היא בסמכות הנגיד, ואולם אחד מחבריה ימונה בידי שר האוצר. בנוסף, לצורך העניינים הקבועים בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, הטעונים התייעצות בוועדה המייעצת, הוועדה תִּמְנֶה חבר נוסף שימנה שר האוצר, כנציג הלקוחות. 
בוועדה חברים נציגי שבע הקבוצות הבנקאיות, נציגים שמונו על-ידי שר האוצר מכוח חוק, רגולטורים מקבילים למפקח על הבנקים, ואישים נוספים שמינתה נגידת בנק ישראל, ביניהם אישים בעלי ניסיון וראייה רחבה במגזר הפיננסי והעסקי.​ בין תפקידי הוועדה המייעצת, לייעץ למפקח על הבנקים לעניין הוראות ניהול בנקאי תקין שמוציא המפקח. 

​    להלן רשימת חברי הוועדה המייעצת:

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים (יו"ר הוועדה)
אורי לוין, מנכ"ל בנק דיסקונט 
איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים
משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות
דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים
זאב נהרי, יו"ר בנק ירושלים
גל בר דעה, מנכ"ל הבנק הדיגיטלי הראשון בע"מ
חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי
ד"ר משה ברקת, המפקח על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון
סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי
ענת גואטה, יו"ר הרשות לניירות ערך
יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר[1]
נציג הציבור - נדב שמש[2]

   להלן רשימת חברי ועדת הרישיונות: 

פרופ' עלי בוקשפן- יו"ר ועדת רישיונות

פרופ' רות פלאטו-שנער

חגית נאמן

ענת גואטה, יו"ר הרשות לניירות ערך

שאול ברונפלד


[1] מינויים לפי סעיף 6(3) לפקודת הבנקאות, על ידי שר האוצר.

[2] מינויים לפי סעיף 1 (הגדרות) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), על ידי שר האוצר כנציג הלקוחות.


תפקידיו וסמכויותיו של הפיקוח על הבנקים עוגנו בכמה מסגרות חוק  "פקודת הבנקאות 1941" פקודה מנדטורית, שתוקנה ועודכנה במשך השנים; 

"חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981" 

"חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981"

"חוק שקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981"​


את תפקידיו ממלא הפיקוח על הבנקים באמצעות מיגוון רחב של כלים:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​
​​​​
​​

הליכי רישוי, ובפרט היתרים מאת הנגיד,  נדרשים מתאגיד המבקש להיות תאגיד בנקאי וממי שמבקש להחזיק 5% או יותר מהמניות של תאגיד בנקאי. ההיתרים ניתנים לאחר בדיקה מקיפה שעורך הפיקוח על הבנקים ולאחר היוועצות בוועדת הרישיונות. הליכי הרישוי נועדו להבטיח את כושר הפעולה של הבנק, ולמנוע מגורמים בלתי מתאימים - הן מבחינת חוסנם הכלכלי והן מבחינת יושרם - לעסוק בבנקאות, או להיות בעלים או בעלי השפעה מהותית בתאגיד הבנקאי.​

עם הנורמות וההגבלות שנקבעו לפעילות הבנקים בתחום הניהול התקין ובתחום בקרת הסיכונים נמנים כללים באשר למבנה הדירקטוריון של תאגיד בנקאי ולדרך פעולתו, דרישת הון מזערי הולם בהתחשב בהיקף נכסי הסיכון של הבנק, הגבלת סכום ההלוואה המרבי שניתן לתת ללווה יחיד (ולגורמים הקשורים לבנק (הבעלים והמנהלים ועוד.​

הפיקוח על הבנקים מבצע פעולות ביקורת, סקירה והערכת סיכונים בבנקים, במטרה להעריך את היציבות של הבנקים השונים, לזהות את הסיכונים השונים הגלומים בפעילותם, ולבחון את עמידתם בדינים והוראות, ואת תפקוד מערכי הניהול, הבקרה והממשל התאגידי בהם. על יסוד ממצאי בדיקותיו פועל הפיקוח על הבנקים לתיקון ליקויים וחולשות, ובמקרים חמורים אף מטיל סנקציות על הבנק ועל מנהליו.​ 

פיקוח של הלקוחות ושל גורמי שוק ההון השונים על הבנקים ועל פעולותיהם הוא רכיב חשוב במערך הפיקוח על הבנקים. בנק ישראל פועל לחיזוק פיקוח זה בעיקר באמצעות הרחבת החובות המוטלות על הבנקים לספק מידע נאות על מצבם העסקי, על פעולותיהם בשירות הלקוחות ועל מחיריהן, הנחיות הפיקוח על הבנקים באשר למתכונת הדוחות הכספיים שעל הבנקים לפרסם כוללות את המידע הדרוש לניתוח התפתחותו של הבנק, רווחיותו והסיכונים המאפיינים את מאזנו. מתכונת זו היא מהמתקדמות בעולם. הפיקוח על הבנקים הרחיב במידה ניכרת את הוראותיו באשר לפירוט המידע שהבנקים חייבים למסור ללקוחותיהם על הריביות שהם גובים ומשלמים והעמלות תמורת שירותיהם, וכן הוראות בתחום סדרי ההתקשרות החוזית בינם ללקוחותיהם.​

לקוח הסבור כי בנק נהג עמו שלא כשורה יכול לפנות בתלונה ליחידה לפניות הציבור. היחידה מבררת את התלונה, ומודיעה לפונה ולבנק את תוצאות הבירור. אם נמצא כי התלונה מוצדקת, על הבנק לתקן את המעוות.​

פרסום סקירות תקופתיות המתארות ומנתחות את ההתפתחויות במערכת הבנקאות.​

הבנקים מוסרים לבנק ישראל נתונים שוטפים; אלה נאגרים ומנותחים בחטיבה ומשמשים את יחידותיה השונות במילוי תפקידיהן. ​