מבנה הפ​​יקוח על הבנק​ים


תפקידו העיקרי של הפיקוח על הבנקים הינו שמירה על יציבותה וחוסנה של המערכת הבנקאית מתוך מטרה להגן על טובת הציבור. בהתאם לכך פועל הפיקוח כדי לחזק את הממשל התאגידי בבנקים ואת ניהול הסיכונים והלימות ההון שלהם. פעילות זו מתבצעת באופן שוטף, ותוך יישום עקרונות הליבה לפיקוח בנקאי תקין שוועדת באזל מגבשת ומעת לעת מעדכנת.
בנוסף לכך חותר הפיקוח להגביר את התחרות והיעילות במערכת הבנקאית ולשמור על ההוגנות ביחסים בין הבנקים ללקוחותיהם. פעילות זו מתבצעת באמצעות התוויה ואכיפה של החקיקה וההוראות בתחום היחסים בין הבנק ללקוח, וכן באמצעות בירור של פניות הציבור. מכלול פעולותיו של הפיקוח על הבנקים נועד להבטיח את הנכסים הפיננסיים של הציבור, את רציפות השירותים הבנקאיים הניתנים לו ואת הוגנות מחיריהם, וכן הוא נועד לבסס את אמון הציבור במערכת הבנקאית. 
 
 
המפקח על הבנקים: יאיר אבידן

עוזר המפקח: ארז גדי 

א. האגף למדיניות והסדרה (מנהלת: ריקי אליאס)

האגף מגבש הוראות להסדרת המדיניות הפיקוחית, מסדיר את הפעילות הבנקאית ומנסח את כללי המדידה, הגילוי והדיווח, וזאת תוך ניתוח של ההתפתחות בסיכונים ובפעילות הבנקאית. פעילות זו מתבצעת באמצעות שלוש יחידות:

​ (1)יחידת ההסדרה (מנהל: עידו יד-שלום)

היחידה אחראית להסדרת הפעילות הבנקאית באמצעות גיבוש ועדכון הוראות הניהול הבנקאי התקין ומתן פרשנות מקצועית להוראות אלה, וכן בדרך של קידום חקיקה. פעולות אלו נועדו להוביל את התאגידים הבנקאיים לניהול זהיר ותקין, להסדיר את פעילות הדירקטוריון והנהלת הבנק ולחזק את מערכי ניהול הסיכונים והבקרות הפנימיות. היחידה אחראית גם על:

-        פרסום הוראות בדבר היערכות המערכת הבנקאית לחירום ועל הפעולות הנדרשות בשעת חירום

-        הסדרת תחום מניעת הלבנת הון ואיסור מימון טרור.

(2) היחידה למידע ולדיווח (מנהלת: נועה גרנות)

היחידה אחראית לדיווחי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים. היחידה קולטת את הדיווחים, מטייבת ומעבדת אותם, והופכת אותם למידע זמין המשרת את מטרות הפיקוח. בנוסף היחידה אחראית על פרסום מידע לציבור אודות המערכת הבנקאית באתר האינטרנט של בנק ישראל.

(3) היחידה הכלכלית (מנהלת: ד"ר זיו נאור)

היחידה אחראית על ניתוח הסיכונים הנשקפים ליציבות המערכת כתוצאה מפעילות הבנקים, מהתפתחות סיכוני אשראי, נזילות, ועוד. בנוסף, היחידה בונה כלים לניתוח מצבה של המערכת הבנקאית והסיכונים הנשקפים לה (מבחני קיצון וכלים אחרים), מסייעת בגיבוש מדיניות הפיקוח ומפרסמת סקירות תקופתיות, בכללן הסקירה השנתית על מערכת הבנקאות.​​

 

ב. ה​אגף להערכה מוסדית (מנהלת: רויטל קיסר-סטויה)

האגף אמון על המעקב השוטף אחר התאגידים הבנקאיים ועל הערכת פרופיל הסיכון של התאגידים הבנקאיים והמערכת הבנקאית בכללותה, לרבות תאגידי עזר, חברות בנות בנקאיות וסניפים בחו"ל.


יחידות ההערכה המוסדית (מנהלים: איריס אהרון, עינת דיוקמן, טל ליסטר, מרדכי סידי, איציק אבנר)

כל אחת מהיחידות באגף הערכה מוסדית אחראית על המעקב השוטף והערכת הסיכונים הכוללת של קבוצה בנקאית/ תאגיד עצמאי שתחת אחריותן. התהליכים מבוצעים בשיטת "פיקוח ממוקד-סיכון" וכוללים ניטור ובחינה שוטפת של מאפייני וביצועי הליכי ופונקציות הממשל התאגידי, רמת הסיכונים ואיכות ניהולם. תהליכים אלו, מאפשרים לקבוע סדרי פעולה המפחיתים את ההסתברות להתפתחויות שליליות וחריגות בפעילות הבנקים ובסיכוניהם. בנוסף, היחידות בוחנות את נאותות יעדי ההון של התאגידים הבנקאיים והתאמתם לפרופיל הסיכון הכולל, אמונות על שמירת דיאלוג שוטף מול הבנקים (point of contact), מטפלות בפניות של התאגידים הבנקאיים שבתחום אחריות האגף ומוודאות שהם עומדים בדרישות המפקח.​


 

ג. אגף הביקורת (מנהל: אור סופר)

האגף מנהל הליכי ביקורת וסקירה בתאגידים בנקאיים במטרה לזהות ולהעריך את הסיכונים השונים הגלומים בפעילויות השונות ואת העמידה בדינים והוראות, לבחון את תפקוד מערכי הניהול, הבקרה והממשל התאגידי, ולהביא לתיקון ליקויים וחולשות. בנוסף, כמומחי סיכון בתחומים השונים, יחידות האגף נותנות מענה לסוגיות מקצועיות שוטפות, פועלות לאיתור ולטיפול במגמות והתפתחויות של סיכונים מרמת התאגיד הבודד עד לרמה המערכתית, ותומכות בהערכת מצבם ויציבותם של התאגידים הבנקאיים. אגף הביקורת מורכב מחמש יחידות ביקורת שאחריותן מחולקת על פי סוגי הסיכונים העיקריים ומהיחידה לדיווח כספי.​


(1) היחידה לביקורת סיכוני אשראי (מנהלת: ורד יפת)

תפקידיה העיקריים הם זיהוי והערכה של הסיכונים הגלומים במתן האשראי הן ברמת העסקה הבודדת והן ברמת ניהול סיכוני האשראי בכללם. בין השאר היחידה בודקת את מדיניות האשראי ואופן הטמעתה, את תהליכי אישור האשראי ותפעולו, את בקרת התהליכים האלה, את תהליכי איתור החובות הבעייתיים וסיווגם ואת הציות להוראות המפקח על הבנקים.
 

(2) היחידה לביקורת סיכוני שוק ונזילות (מנהל: משה שרעבי)

תפקידיה העיקריים הם זיהוי של סיכוני השוק והנזילות והערכת איכותם של תהליכי הניהול והבקרה של סיכונים אלו. היחידה עורכת ביקורות בתחומים הבאים: ניהול סיכוני השוק (סיכוני ריבית, בסיס ההצמדה), ניהול תיקי ניירות ערך, ניהול סיכון הנזילות, ניהול הסיכונים הנובעים מפעילות בנגזרים בחדרי העסקאות, וניהול הסיכונים הנובעים מפעילויות של לקוחות הבנק בשוקי ההון. הביקורות כוללות בחינה של מדיניות ניהול הסיכונים הרלוונטית, הטמעתה בתהליכי ניהול, מעקב ובקרה, הערכת מודלים המשמשים לאמידת הסיכונים, היבטים שונים של ממשל תאגידי, ועוד.
 

(3) היחידה לביקורת סיכוני ציות (מנהלת: קרן בנגלס שנער)

תפקידיה המרכזיים הם בחינת הציות של התאגידים הבנקאיים להוראות הנוגעות למניעת הלבנת הון ומימון טרור ולהוראות ציות נוספות. בתהליכי הביקורת על בסיס גישה מבוססת סיכון היחידה אחראית לבדוק את נאותות המדיניות, את הטמעתה ואת האפקטיביות של מנגנוני הבקרה, לרבות קצין הציות וביקורת הפנים.
 

(4) היחידה לביקורת סיכוני ממשל תאגידי ובקרה (מנהלת: סוניה בוגוסלבסקי)

תפקידיה המרכזיים הם זיהוי של נקודות תורפה בגופים המנהלים את התאגידים הבנקאיים, ובכלל זה הביקורת הפנימית. במסגרת הביקורת היחידה בוחנת את האפקטיביות והיעילות של הדירקטוריון, ההנהלה הבכירה, מערך ניהול הסיכונים, הביקורת הפנימית וקצין הציות.
 

(5) היחידה לדיווח כספי (מנהל: עידו גליל)

 היחידה אחראית להסדרת כללי המדידה, הגילוי והדיווח לציבור של התאגידים הבנקאיים,  ועורכת סקירות וביקורות כדי לבחון את נאותות הציות של התאגידים הבנקאיים לכללים אלה. בנוסף היחידה אחראית לקביעת הסטנדרטים להתנהגות מקצועית ולעריכת ביקורות על ידי רואי החשבון המבקרים תאגידים בנקאיים.
 

ד. אגף בנק-לקוח (מנהלת: עודדה פרץ)

האגף פועל לקידום ההוגנות ביחסים בין התאגידים הבנקאיים לבין לקוחותיהם ולהגנה על זכויות הצרכן הבנקאי; אוכף את החקיקה וההוראות בתחום בנק-לקוח; יוזם צעדים לקידום התחרות במערכת הבנקאית; ומגביר את המודעות של הציבור לזכויותיו הצרכניות בתחום הבנקאות. כדי להשיג יעדים אלה פועל האגף באמצעות שתי יחידות ומדור: 
 

(1) היחידה לפניות הציבור (מנהלת: עינב הכט עמיר)

היחידה מבררת תלונות של לקוחות על התאגידים הבנקאיים ומכריעה במחלוקות המובאות בפניה. המידע המצטבר מהתלונות גם מסייע לאתר ליקויים בתאגידים הבנקאיים ולתקנם. כמו כן היחידה מספקת מידע על בנקאות וצרכנות ומשיבה לשאלות הציבור בנושאים אלה.
 

(2) יחידת ההסדרה (בנק-לקוח) (מנהלת: גרניט אופק)

היחידה מטפלת בחקיקה ובהוראות הניהול הבנקאי התקין בתחום הצרכנות הבנקאית. כמו כן היא מנהלת מעקב אחר הציות להוראות המפקח על הבנקים, ליתר הוראות הדין בתחום בנק-לקוח ולהוראות צרכניות. בנוסף פועלת היחידה כדי להבטיח יישום ואכיפה של הוראות החוק בנושא עמלות, לרבות הוראות הנוגעות להגברת השקיפות של מחירי השירותים הבנקאיים והיכולת להשוות ביניהם. כמו כן עוסקת היחידה בהסברה צרכנית ללקוחות כדי להגביר את מודעותם לזכויותיהם ולצמצם את פערי הידע בנושאים בנקאיים.
 

(3) המדור לטיפול בתחום הגבלת חשבונות ולקוחות (מנהל: גדעון מאור שביט)

המדור מרכז את המידע המתקבל מהבנקים לגבי הגבלת לקוחות והגבלת חשבונות בנק, בכלל זה המידע על הגבלות מיוחדות המוטלות מטעם ההוצאה לפועל, מטעם כונס הנכסים הרשמי ומטעם בתי הדין הרבניים (מסרבי גט) המדור מטפל בבירורים הקשורים לחשבונות וללקוחות מוגבלים, וכן בפניות הציבור בנושא זה.

 

ה. אגף טכנולוגיה וחדשנות (מנהל: דניאל חחיאשוילי)

האגף מקדם אימוץ טכנולוגיות מתקדמת במערכת הבנקאית בישראל. עיקר עבודת האגף היא בהסרת חסמים להכנסת טכנולוגיות מתקדמות, בעידוד הבנקים ליישר קו עם סטנדרטים מקובלים בעולם, בקידום מערכת התשלומים הבנקאית בישראל. כמו כן, עוסק האגף בהסדרה רגולטורית של היבטים טכנולוגיים ובביצוע ביקורות בתחומים אלו. פעילות זו מתבצעת באמצעות שתי יחידות:

(1) יחידת החדשנות בטכנולוגיה פיננסית (מנהלת: אילנית מדמוני)

היחידה פועלת לקידום אימוץ הטכנולוגיות המתקדמות במערכת הבנקאית ובתחום אמצעי התשלום. כמו כן היחידה מטפלת בכל הנוגע לסולקים- ליווי בקשות רישיון סליקה, הסדרת הרגולציה ופיקוח שוטף על הסולקים ועוד.

(2) יחידת ביקורת והסדרת טכנולוגיית המידע (מנהלת: לימור גרובגלס)

היחידה אחראית על הסדרה רגולטורית של היבטי מחשוב וטכנולוגיה וביצוע ביקורת בתחומים אלו.

(3) יחידת הסייבר- יס"פ (מנהלת: איה גל-עד)

תפקידה המרכזי של היס"פ הוא חיזוק העמידות של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בפני תקיפות סייבר. פעילות היחידה כוללות קיום קשר שוטף עם התאגידים הבנקאיים - בין היתר, באמצעות פורום מקצועי בין-בנקאי להגנת הסייבר; קבלת דיווחים על אירועי סייבר; עריכת תרגילי סייבר; וקיום קשר שוטף, פעיל עם רשות הסייבר הלאומית בעיקר בנושא מרכז הסייבר הפיננסי.​ ​
 
נוסף על חמשת אגפי הפיקוח פועלות בפיקוח על הבנקים ארבע יחידות עצמאיות:

  • יועצת למפקחת על הבנקים (יועצת: מרב שמש)  

ייעוץ וסיוע למפקחת על הבנקים בנושאים מקצועיים שונים ואחריות על הקשרים הבין- לאומיים.

​היחידה לקשרים בין-לאומיים (מנהל: פנחס כ"ץ)

היחידה מנהלת קשר שוטף עם רשויות הפיקוח בעולם, במסגרת שיתוף הפעולה בין מארחים לאורחים (home-host) המתחייב מההסכמים הפורמליים שנחתמו עם רשויות אלה ובהתאם להמלצות של ועדת באזל. נוסף על כך היחידה סוקרת ומנתחת התפתחויות שיש להן השלכות על מערכת הבנקאות הישראלית, וכן מקיימת קשרים עם חברות דירוג, גופים בין-לאומיים, בנקים זרים ואחרים. זאת במטרה להגביר את השקיפות לקהילה הפיננסית הגלובלית, להקטין את הסיכון למערכת הבנקאות הישראלית ולקדם את מדיניות הפיקוח.  ​

 
  • יחידת מטה, אסטרטגיה ופרויקטים מיוחדים (מנהלת: טל הראל מתתיהו)

יחידת המטה בפיקוח על הבנקים מהווה גורם מתכלל ומייצג של פעילות הפיקוח. תחומי האחריות העיקריים של המטה כוללים, בין היתר, קידום החינוך הפיננסי וההסברה, פיתוח קשרי חוץ, קידום פרויקטים חוצי ארגון, תיאום תכניות העבודה ובקרה על ביצוען, פיתוח תשתיות מידע והנגשתן לעובדי הפיקוח, תכנון תקציב חטיבתי וטיפוח המשאב האנושי, לרבות באמצעות תכנון ויישום של תכניות הדרכה בארץ ובחו"ל.
 
  • יחידת הרישוי ובנקים חדשים (מנהלת: סימה שפיצר, ממלאת מקום: מרב שמש)

היחידה מטפלת בבקשות המצריכות, על פי חוק, היתר או רישיון מנגידת בנק ישראל או מהמפקחת על הבנקים. פעילות היחידה כוללת, בין היתר, בחינת בקשות להקמת בנקים וסולקים חדשים, בדיקת מבקשי היתר להחזקת אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים וסולקים או לשליטה בהם, בחינת התאמה וכשירות לתפקיד (fit & proper) של נושאי משרה בתאגידים בנקאיים, היתרי סניפים, רישיון לפעילות של בנקים זרים בישראל, הסכמת הנגידה לשימוש במילה "בנק" (בעיקר עבור נציגות בנקים זרים) ועוד.​​

  
למבנה הפיקוח על הבנקים​

 
[1] Supervisory Review & Evaluation Process​
 ​ ​
​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​