רישוי ומתודולוגיה פיקוחית

רישוי והחזקה בתאגיד בנקאי

להלן מסמכים בנושא רישוי תאגיד בנקאי ומבנה ההחזקה בו:  

רישוי סולק

להלן מסמכים בנושא רישוי סולק:

 קריטריונים ותנאים כלליים לשולט ומחזיק אמצעי שליטה במבקש רישיון סליקה
        (תאריך עדכון: 31.12.2013)

 טיוטה להערות הציבור - קריטריונים ותנאים כלליים לשולט ומחזיק אמצעי שליטה בסולק
        (תאריך עדכון: 17.11.2015)

 תהליך קבלת רשיון סול
     (תאריך עדכון: 31.12.2013)

        (תאריך עדכון: 17.11.2015)
 

רישוי אגודה בנקאית


להלן מסמכים המפרטים את המתודולוגיה המיושמת על ידי חטיבת הפיקוח על הבנקים, במהלך עבודתה: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​