חקיקה והוראות המפקח על הבנקים

מערכת הבנקאות ממלאת תפקיד מרכזי בכל מדינה; הציבור מפקיד בבנקים את עיקר חסכונותיו
הכספיים, וכספים אלו משמשים את הבנקים, בין היתר, למתן האשראי הדרוש לעסקים ולמשקי הבית. חשבונות הציבור המתנהלים בבנקים משמשים לביצוע חלק ניכר מהתשלומים במשק, וגם הפעילות במטבע חוץ מתבצעת בעיקר באמצעות הבנקים. הצורך להסדיר את מערכת הבנקאות ולפקח על הבנקים נגזר מתפקידיה החיוניים של מערכת זו, ומההכרה כי יש להגן על כספי הציבור וכי כשל במערכת עלול לפגוע קשות בתפקודו של המשק ובאזרחים שהפקידו את כספם בבנקים.

תפקידי הפיקוח על הבנקים
  • פיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים – מניעת סיכונים עודפים ליציבותם והגנה על כספי המפקידים;
  • הבטחת הניהול התקין של התאגידים הבנקאיים;
  • שמירת ההגינות ביחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם.
 
על פעילות הבנקים חלים חקיקה ו​​​​​כללים והגבלות בתחומי הניהול התקין ובקרת הסיכונים – כללים באשר למבנה הדירקטוריון ולדרך פעולתו, דרישת הון הולם בהתחשב בהיקף נכסי הסיכון של הבנק, הגבלת סכום ההלוואה המרבי שניתן לתת ללווה יחיד ולגורמים הקשורים לבנק ועוד.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​