הוראות הדיווח לציבור החל מ-31.12.18

​בטבלה מטה רוכזו הוראות הדיווח לציבור אשר חלות על הדוח לציבור החל מיום 31.12.18​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון אחרון תוכן עניינים מספר הוראה
29/08/2019 תוכן עניינים 600
28/04/2015 הצגת דוח כספי שנתי ופרסומו 605
18/01/2018 דוח שנתי של תאגיד בנקאי 610
28/04/2015 דברי יו"ר הדירקטוריון 615
13/02/2020 דוח הדירקטוריון וההנהלה 620
13/02/2020 נספחים לדוח הדירקטוריון וההנהלה 621
28/04/2015 הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר 625
12/10/2016 דוח כספי שנתי - תוכן עניינים 630
13/02/2020 דוח כספי שנתי - חלק א' - כללי 631-1-164
30/08/2018 דוח כספי שנתי - חלק א1 - מכשירים נגזרים ופעיליות גידור 631-165-167
30/08/2018 דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים 632
30/08/2018 דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - התחייביויות והון עצמי 633
30/08/2018 דוח כספי שנתי - חלק ג' דוח רווח והפסד 634
01/07/2018 דוח כספי שנתי - חלק ג'1 - דוח על הרווח הכולל 635
30/08/2018 דוח כספי שנתי- חלקים ד' וה'- דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי מזומנים 636
22/05/2016 נספחים לדוח כספי שנתי - תוכן עניינים 637-1
28/04/2015 נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי 637-108-128
12/02/2017 נספח י"ב – הנחיות לגילוי ולחישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור 637-129-137
28/04/2015 נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן 637-138-139
13/02/2020 נספח י"ד – מדידות שווי הוגן 637-140-171
30/08/2018 נספח ט' – דוגמאות לאופן היישום של ההוראות בדבר מכשירים נגזרים 637-16-90
28/04/2015 נספח ט"ו – ישויות בעלות זכויות משתנות 637-172-206
28/04/2015 נספח ט"ז – ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני של ניירות ערך 637-207-212
10/02/2016 נספח י"ז – הטבות לעובדים – חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי 637-213-221
12/02/2017 נספח י"ח - בעלי עניין וצדדים קשורים (סעיף 80 להוראות הדיווח לציבור) 637-222-224
22/05/2016 נספח י"ט– קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי 637-225-226
22/05/2016 נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן 637-2-7
28/04/2015 נספח ז' – ביאור 4 – עמלות 637-8
28/04/2015 נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד 637-91-107
30/08/2018 נספח ח' – מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים (חלק א'1) 637-9-15
28/04/2015 תוכן עניינים של מתכונות לדוגמה לדוח השנתי 638
30/08/2018 תוספת ד' - תמצית של דוחות כספייים לדוגמה 639-102-105
30/08/2018 תוספת א' - דוחות כספיים שנתיים לדוגמה 639-1-8
13/02/2020 תוספת ב' - ביאורים לדוגמה לדוחות הכספיים 639-9-97
18/01/2018 ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם 640
01/07/2018 מידע שנתי המפורסם באינטרנט 650
13/02/2020 דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים 651
29/08/2019 מידע פיקוחי נוסף 652
02/08/2015 דוח אחריות תאגידית 655
29/08/2019 דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות 656
13/02/2020 דוח רבעוני של תאגיד בנקאי 660
29/08/2019 דוח שנתי של חברת כרטיסי האשראי 671
29/08/2019 דוח רבעוני של חברת כרטיסי אשראי 680
01/07/2018 הוראות מעבר לשנת 2017 690-17.1-17.29
18/02/2019 הוראות מעבר לשנת 2018 690-18.1-18.30
13/02/2020 הוראות מעבר לשנת 2019 690-19.1-19.29
06/12/2020 הוראות מעבר לשנת 2020 690-20.1-20.15
12/03/2020 דיווח לציבור של תאגיד בנקאי חדש ושל תאגיד בנקאי בהקמה 692
28/04/2015 הוראות שעה ושונות 695
10/06/2015 מפתח עדכונים 699
13/02/2020 מפתח עדכונים מעמוד 699-119 והלאה 699-119
13/02/2020 הוראות דיווח לציבור - קובץ מאוחד מ600 עד 699 699-600