הוראות הדיווח לציבור החלות על דוחות לציבור עד לדוח הרבעוני לציבור ליום 30.9.18

14/01/2018
בטבלה מטה רוכזו הוראות הדיווח לציבור​ החלות על דוחות לציבור עד לדוח הרבעוני לציבור ליום 30.9.2018.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון אחרון תוכן עניינים מספר הוראה
28/04/2015 תוכן עניינים 600
01/01/2018 הצגת דוח כספי שנתי ופרסומו 605
01/01/2018 דוח שנתי של תאגיד בנקאי 610
28/04/2015 דברי יו"ר הדירקטוריון 615
01/01/2018 דוח הדירקטוריון וההנהלה 620
01/01/2018 בדוחות השנתיים של תאגיד בנקאי החל משנת 2017 יחול גם האמור בסעיף 16(ג) בעמודים אלה 620-14-15
22/05/2016 נספחים לדוח הדירקטוריון וההנהלה 621
28/04/2015 הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר 625
12/10/2016 דוח כספי שנתי - תוכן עניינים 630
12/10/2016 דוח כספי שנתי - חלק א' - כללי 631-1-164
28/04/2015 דוח כספי שנתי - חלק א1 - מכשירים נגזרים ופעיליות גידור 631-165-227
01/01/2018 דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים 632
12/10/2016 דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - התחייביויות והון עצמי 633
12/10/2016 דוח כספי שנתי - חלק ג' דוח רווח והפסד 634
10/06/2015 דוח כספי שנתי - חלק ג'1 - דוח על הרווח הכולל 635
01/01/2018 דוח כספי שנתי - חלקים ד' ו- ה' - דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי מזומנים 636-1-4
22/05/2016 נספחים לדוח כספי שנתי - תוכן עניינים 637-1
28/04/2015 נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי 637-108-128
12/02/2017 נספח י"ב – הנחיות לגילוי ולחישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור 637-129-137
28/04/2015 נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן 637-138-139
28/04/2015 נספח י"ד – מדידות שווי הוגן 637-140-171
28/04/2015 נספח ט' – דוגמאות לאופן היישום של ההוראות בדבר מכשירים נגזרים 637-16-90
28/04/2015 נספח ט"ו – ישויות בעלות זכויות משתנות 637-172-206
28/04/2015 נספח ט"ז – ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני של ניירות ערך 637-207-212
10/02/2016 נספח י"ז – הטבות לעובדים – חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי 637-213-221
12/02/2017 נספח י"ח - בעלי עניין וצדדים קשורים (סעיף 80 להוראות הדיווח לציבור) 637-222-224
22/05/2016 נספח י"ט– קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי 637-225-226
13/05/2015 נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן 637-2-7
28/04/2015 נספח ז' – ביאור 4 – עמלות 637-8
28/04/2015 נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד 637-91-107
28/04/2015 נספח ח' – מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים (חלק א'1) 637-9-15
28/04/2015 תוכן עניינים של מתכונות לדוגמה לדוח השנתי 638
28/04/2015 תוספת ד' - תמצית של דוחות כספייים לדוגמה 639-102-105
28/04/2015 תוספת א' - דוחות כספיים שנתיים לדוגמה 639-1-8
01/01/2018 תוספת ב' - ביאורים לדוגמה לדוחות הכספיים 639-9-97
01/01/2018 ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם 640
01/01/2018 מידע שנתי המפורסם באינטרנט 650
14/02/2017 דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים 651
28/04/2015 מידע פיקוחי נוסף 652
02/08/2015 דוח אחריות תאגידית 655
02/08/2015 דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות 656
01/01/2018 דוח רבעוני של תאגיד בנקאי 660
01/01/2018 בדוחות הרבעוניים לציבור בשנת 2018 יחול גם האמור בסעיף קטן ט' בעמוד זה. 661-3
01/01/2018 דוח שנתי של חברת כרטיסי האשראי 671
01/01/2018 בדוחות השנתיים של חברת כרטיסי אשראי החל משנת 2017 יחול גם האמור בסעיף ג'(ב) בעמוד זה 673-13
01/01/2018 דוח רבעוני של חברת כרטיסי אשראי 680
10/02/2016 הוראות מעבר לשנת 2015 690
12/02/2017 הוראות מעבר לשנת 2016 690-16.1-16.30
28/04/2015 הוראות שעה ושונות 695
21/10/2015 מפתח עדכונים 699
20/02/2017 מפתח עדכונים מעמוד 699-119 והלאה 699-119