הוראות הדיווח לציבור לשנת 2012

​בטבלה המופיעה מטה רוכזו הוראות המפקח על הבנקים בנושא דיווחי התאגידים הבנקאיים לציבור לשנת 2012.

כל הקבצים בדף זה הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader"​​​​​​​​.

להוראות הדיווח לציבור לשנה הנוכחית - הקישו כאן

​ ​​

תאריך עדכון אחרון תוכן עניינים מספר הוראה
01/04/2012 תוכן 600
01/08/1994 הצגת דוח כספי ופרסומו 610
03/10/2011 פרסום מידע שנתי באינטרנט 611
05/10/2011 דוח שנתי של תאגיד בנקאי 620
27/03/2012 דוח הדירקטוריון 630
27/03/2012 סקירת ההנהלה 640
17/06/2009 הצהרה לגבי גילוי 645
17/06/2009 דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי 650
04/04/2011 דוחות רואה החשבון המבקר 655
20/05/2012 דוח כספי שנתי - תוכן עניינים 660
20/05/2012 דוח כספי שנתי חלק א' - כללי 661-6
09/01/2012 דוח כספי שנתי חלק א1 - מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 661-22
02/04/2012 דוח כספי שנתי חלק ב' - מאזן 662-1
10/01/2012 דוח כספי שנתי חלק ג' - דוח רווח והפסד 664
25/05/2011 דוח כספי שנתי חלק ד' - דוח על השינויים בהון העצמי 666-1
05/12/2011 דוח כספי שנתי חלק ה' - דוח על תזרימי מזומנים 666-3
20/06/2005 דוח כספי שנתי חלק ו' - תמצית של דוח כספי שנתי 666-4
20/05/2012 תוספות ונספחים - תוכן עניינים 668-1
02/04/2012 תוספות ונספחים: תוספת א' - דוחות כספיים שנתיים לדוגמא 669-1
11/11/2012 תוספות ונספחים: תוספת ב' - ביאורים לדוגמא לדוחות הכספיים 669-12
11/11/2012 תוספות ונספחים: תוספת ג' - מידע על בסיס נתונים נומינליים לצרכי מס 669-69
11/11/2012 תוספות ונספחים: תוספת ד' - תמצית של דוחות כספיים לדוגמא 669-72
07/05/2012 נספח א'- טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כעסקאות אשראי 669-75
21/05/2012 (תוספות ונספחים: נספחים (נוסחאות, חישובים ויישום נגזרים וגידור 669-76
14/02/2012 הוראות מעבר לשנת 2012 670
25/01/2011 הוראות מעבר לשנת 2010 670-1
01/08/2012 הוראות מעבר לשנת 2011 671-1
21/05/2012 דוח רבעוני 680-1
20/01/2010 פרסום מידע רבעוני באינטרנט 681-1
02/04/2012 הוראות שעה 690-1
20/01/2010 הוראות שעה - חברת כרטיסי אשראי 691A-1
20/01/2010 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - פרסום מידע שנתי באינטרנט 691A1-1
12/01/2012 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - דוח הדירקטוריון 691B-1
12/01/2012 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - סקירת ההנהלה 691C-1
23/06/2009 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - הצהרה לגבי גילוי 691D-1
17/06/2009 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - דוח הדירקטריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי 691E-1
12/01/2012 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - דוח כספי שנתי 691F-1
12/01/2012 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - דוח רבעוני 691G-1
20/01/2010 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - פרסום מידע רבעוני באינטרנט 691G1-1
04/04/2011 הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2009 ואילך של דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של באזל II 694A
15/01/2009 FSF- הוראת שעה - דרישות גילוי המבוססות על דוח ה 694B
21/06/2005 שונות 695
23/11/2011 הוראת שעה בדבר תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון 696
21/01/2008 הוראת שעה בדבר גילוי על מבקר פנימי 697
08/06/2008 הוראת שעה - גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 697A
31/05/2011 הוראת שעה - גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאיים קריטיים 698
31/05/2011 מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 698A
25/07/2012 מדידת הכנסות ריבית 698B
11/11/2012 גילוי על סיכון אשראי בדוח רבעוני 698C
11/11/2012 מפתח עדכונים 699