הוראות הדיווח לציבור (עד 30.9.2015)

בטבלה מטה רוכזו הוראות הדיווח לציבור אשר חלות עד לדוח הרבעוני לציבור ליום 30.9.2015.​​

​​ 

תאריך עדכון אחרון תוכן עניינים מספר הוראה
01/04/2012 תוכן 600
28/09/2013 הצגת דוח כספי ופרסומו 610
29/08/2013 פרסום מידע שנתי באינטרנט 611
05/10/2011 דוח שנתי של תאגיד בנקאי 620
28/04/2015 דוח הדירקטוריון 630
09/04/2014 סקירת ההנהלה 640
17/06/2009 הצהרה לגבי גילוי 645
17/06/2009 דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי 650
09/04/2014 דוחות רואה החשבון המבקר 655
28/04/2015 דוח כספי שנתי - תוכן עניינים 660
03/11/2014 דוח כספי שנתי חלק א' - כללי 661-6
12/12/2012 דוח כספי שנתי חלק א1 - מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 661-22
28/04/2015 דוח כספי שנתי חלק ב' - מאזן 662-1
11/01/2015 דוח כספי שנתי חלק ג' - דוח רווח והפסד 664
25/05/2011 דוח כספי שנתי חלק ד' - דוח על השינויים בהון העצמי 666-1
05/12/2011 דוח כספי שנתי חלק ה' - דוח על תזרימי מזומנים 666-3
09/12/2012 דוח כספי שנתי חלק ו' - תמצית של דוח כספי שנתי 666-4
09/04/2014 תוספות ונספחים - תוכן עניינים 668-1
11/01/2015 תוספות ונספחים: תוספת א' - דוחות כספיים שנתיים לדוגמא 669-1
28/04/2015 תוספות ונספחים: תוספת ב' - ביאורים לדוגמה לדוחות הכספיים 669-12
11/11/2012 תוספות ונספחים: תוספת ג' - מידע על בסיס נתונים נומינליים לצרכי מס 669-69
09/12/2012 תוספות ונספחים: תוספת ד' - תמצית של דוחות כספיים לדוגמה 669-72
01/05/2012 נספחים א'- ו' 669-75-89
02/02/2014 נספח ז'- ביאור 21 עמלות תפעוליות 669-92
01/12/2012 נספח ח' 669-93
23/12/2012 נספח ט' 669-94
01/04/2011 נספח י'- תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד 669-102
01/04/2011 נספח י"א- שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 669-103
20/06/2013 נספח י"ב - הנחיות לגילוי ולחישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור 669-104
01/06/2008 נספח י"ג- הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומשך חיים ממוצע מתוקן לעניין תוספת ד' לסקירת ההנהלה 669-105
20/11/2012 נספח י"ד- מדידות שווי הוגן (סעיף 19 להוראות הדיווח לציבור בדבר דוח כספי שנתי) 669-107
01/04/2011 חלק ג'- הנחיות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 669-131
01/05/2012 נספח ט"ו ישויות בעלות זכויות משתנות (סעיף 22 להוראות הדיווח לציבור) 669-137
20/06/2013 נספח ט"ז- ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני של ניירות ערך 669-172
11/01/2015 נספח י"ז- הטבות לעובדים - חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי (סעיף 41 להוראות הדיווח לציבור בדבר דוח כספי שנתי) 669-178
02/02/2014 הוראות מעבר לשנת 2013 673
28/04/2015 הוראות מעבר לשנת 2014 674
11/01/2015 הוראות מעבר לשנת 2015 675
28/04/2015 דוח רבעוני 680-1
29/08/2013 פרסום מידע רבעוני באינטרנט 681-1
19/01/2015 הוראות שעה 690-1
09/12/2012 הוראות שעה - חברת כרטיסי אשראי 691A-1
29/08/2013 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - פרסום מידע שנתי באינטרנט 691A1-1
28/04/2015 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - דוח הדירקטוריון 691B-1
23/12/2012 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - סקירת ההנהלה 691C-1
23/06/2009 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - הצהרה לגבי גילוי 691D-1
17/06/2009 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - דוח הדירקטריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי 691E-1
28/04/2015 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - דוח כספי שנתי 691F-1
28/04/2015 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - דוח רבעוני 691G-1
29/08/2013 הוראות שעה חברת כרטיסי אשראי - פרסום מידע רבעוני באינטרנט 691G1-1
28/04/2015 הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2009 ואילך של דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 3 של באזל II 694A
15/01/2009 הוראת שעה - דרישות גילוי המבוססות על דוח הFSF 694B
21/06/2005 שונות 695
03/11/2014 הוראת שעה בדבר תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון 696
21/01/2008 הוראת שעה בדבר גילוי על מבקר פנימי 697
08/06/2008 הוראת שעה - גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 697A
31/05/2011 הוראת שעה - גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאיים קריטיים 698
28/04/2015 מפתח עדכונים 699