הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים

​בטבלה המופיעה מטה רוכזו הוראות המפקח על הבנקים בנושא דיווחי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים.
 ניתן להרשם לרשימת תפוצה שבאמצעותה תוכלו לקבל התראות על עדכונים בהוראות הדיווח לפיקוח המתפרסמות בדף זה.
כל הקבצים בדף זה הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader"
להסבר נוסף ראה הוראה מס' 802
לתנאי גישה ושימוש במידע המופיע בדפים אלה.
​​​​​

לתצוגת דף הוראות הדיווח לפיקוח על-פי מספר הוראה ​​​​​​​​​​

תוכן העניינים פתח הכל
נושאהוראה מס'דברי הסברתאריך
כללי
10תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה80103/09/2019
20הנחיות כלליות80212/12/2016
30טבלאות דיווחים80303/09/2019
נתונים מאזניים וחוץ מאזניים
90דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)80916/01/2019
220מאזן (חודשי)82115/08/2019
400דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)85001/05/2010
300דוח על סיכון נזילות (חודשי ורבעוני)82715/01/2019
90.1הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני)809A16/12/2015
רווח והפסד ותוצאות עיסקיות
90דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)80916/01/2019
310עמלות בגין השירותים הבנקאיים (חצי שנתי)82822/06/2016
350רווח והפסד מצטבר (רבעוני)83216/01/2019
380מדידה והלימות הון (רבעוני)83816/01/2019
400דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)85001/05/2010
420מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני)85603/11/2014
אשראי כרטיסי אשראי וניהול סיכונים
120דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי)810c22/06/2016
130חשיפות אשראי גדולות (רבעוני)810d04/04/2019
140חשיפות אשראי (רבעוני)810e04/04/2019
440דוח על כרטיסי חיוב (רבעוני)86901/02/2018
460הלוואות לדיור (חודשי)87615/08/2019
470הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)87711/01/2015
240נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי)82203/02/2015
340חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני)83118/05/2016
185דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי)81718/11/2014
140.1דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)81128/04/2015
215דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי)82018/05/2016
375סיכון אשראי לאנשים פרטיים (רבעוני)83616/01/2019
470.1דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור87816/01/2019
עלויות ושיעורי ריבית
250דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות-מידע על ריבית82316/01/2019
330שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)83021/07/2013
470הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)87711/01/2015
240נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי)82203/02/2015
לווים ואנשים קשורים
120דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי)810c22/06/2016
130חשיפות אשראי גדולות (רבעוני)810d04/04/2019
140חשיפות אשראי (רבעוני)810e04/04/2019
170אנשים קשורים (שנתי)81519/01/2016
אמצעי שליטה וחברות מוחזקות
120דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי)810c22/06/2016
150שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני)81301/04/2005
190אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי)81828/05/2012
350רווח והפסד מצטבר (רבעוני)83216/01/2019
חשיפה מחוץ לישראל
360חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני)83301/02/2018
370חשיפה למדינות זרות (רבעוני)83402/01/2013
430שלוחות בחו"ל (רבעוני)86504/04/2019
נתונים מנהליים ותפעוליים
40בנקאות בתקשורת (חודשי-מוקפא)80401/06/2002
70פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף)80716/01/2019
80מעילות והונאות (מיידי)80801/02/2018
230מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י821 נספח ד25/01/2011
290דוח על חשיפה לסיכוני ציות (חצי שנתי)82526/01/2020
390פירוט לפי סניפים (שנתי)84601/02/2018
550שעת חירום (מיידי)88914/11/2016
390.1דיווח על אירוע סייבר (מיידי) לפרטי ההוראה יש לפנות ליחידה למידע ודיווח84809/07/2015
290.1טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי)82616/12/2015
500פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים88816/01/2019
380.1פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני)83901/02/2018
380.2מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי84003/09/2019
נספחים
570נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים89604/04/2019
580נספחים ב' וג'- מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ ומפתח העדכונים89716/01/2019