הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים

​בטבלה המופיעה מטה רוכזו הוראות המפקח על הבנקים בנושא דיווחי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים.
 ניתן להרשם לרשימת תפוצה שבאמצעותה תוכלו לקבל התראות על עדכונים בהוראות הדיווח לפיקוח המתפרסמות בדף זה.
כל הקבצים בדף זה הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader"
להסבר נוסף ראה הוראה מס' 802
לתנאי גישה ושימוש במידע המופיע בדפים אלה.
​​​​​

לתצוגת דף הוראות הדיווח לפיקוח על-פי מספר הוראה ​​​​​​​​​​

תוכן העניינים פתח הכל
נושאהוראה מס'דברי הסברתאריך
כללי
10תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה80128/07/2022
20הנחיות כלליות80208/02/2022
30טבלאות דיווחים80313/06/2022
נתונים מאזניים וחוץ מאזניים
90דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)80914/07/2020
220מאזן (חודשי)82114/04/2022
400דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)85001/05/2010
300דוח על סיכון נזילות (חודשי ורבעוני)82715/01/2019
90.1הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני)809A15/07/2021
רווח והפסד ותוצאות עיסקיות
90דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)80914/07/2020
310עמלות בגין השירותים הבנקאיים (חצי שנתי)82822/06/2016
350רווח והפסד מצטבר (רבעוני)83216/01/2019
380מדידה והלימות הון (רבעוני)83816/01/2019
400דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)85001/05/2010
420מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני)85601/03/2022
אשראי כרטיסי אשראי וניהול סיכונים
120דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות 810C01/03/2022
130דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות 810D01/03/2022
140דוח רבעוני על חשיפות אשראי 810E01/03/2022
440דוח על כרטיסי חיוב 86901/03/2022
460הלוואות לדיור (חודשי)87628/12/2021
470הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)87728/12/2021
240נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי)82203/02/2015
340חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני)83103/05/2022
185דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי)81701/03/2022
140.1דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)81128/04/2015
215דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי)82018/05/2016
375סיכון אשראי לאנשים פרטיים (רבעוני)83601/01/2019
470.1דוח רבעוני על נתוני הלוואות לדיור87828/12/2021
450אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות דיור (חודשי) 87508/02/2022
עלויות ושיעורי ריבית
250דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות-מידע על ריבית82304/08/2021
330שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)83021/07/2013
470הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)87728/12/2021
240נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי)82203/02/2015
לווים ואנשים קשורים
120דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות 810C01/03/2022
130דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות 810D01/03/2022
140דוח רבעוני על חשיפות אשראי 810E01/03/2022
170אנשים קשורים (שנתי)81519/01/2016
אמצעי שליטה וחברות מוחזקות
120דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות 810C01/03/2022
150שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני)81301/04/2005
190אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי)81828/05/2012
350רווח והפסד מצטבר (רבעוני)83216/01/2019
חשיפה מחוץ לישראל
360חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני)83301/03/2022
370חשיפה למדינות זרות (רבעוני)83401/03/2022
430דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (רבעוני)86501/03/2022
נתונים מנהליים ותפעוליים
70פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף)80728/12/2021
80מעילות והונאות (מיידי)80814/07/2020
230מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י821 נספח ד25/01/2011
290דוח על חשיפה לסיכוני ציות (חצי שנתי)82526/01/2020
390דיווח מפורט על סניפים (שנתי)84601/03/2022
550דיווח במצב מיוחד88916/05/2022
290.1טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי)82614/04/2022
500פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים88828/12/2021
380.1פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני)83914/07/2020
380.2מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי84014/07/2020
550.1דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)889C30/09/2020
380.3דיווח על בנקאות בתקשורת (חצי שנתי)84215/07/2021
550.2דיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד889S24/03/2021
470.2דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר88030/12/2020
470.3דיווח חודשי על פעילות בשיקים88414/04/2022
380.4דיווח על מעבר בין בנקים84414/04/2022
470.3דיווח על מחשוב ענן88113/06/2022
נספחים
570נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים89604/04/2019
580נספחים ב' וג'- מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ ומפתח העדכונים89716/01/2019