הוראות ניהול בנקאי תקין

​בטבלה המופיעה מטה רוכזו הוראות המפקח על הבנקים המשקפות את עמדתו לגבי הנורמות הנדרשות לניהול בנקאי תקין בתחומים שונים.

כל הקבצים בדף זה הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader"
להסבר נוסף ראה ב"מבוא ותוכן עניינים כללי"​ 

לתנאי גישה ושימוש במידע המופיע בדפים אלה​​​​​​

לצפייה בהוראות ניהול בנקאי תקין מתורגמות לאנגלית לחץ כאן​

תוכן העניינים פתח הכל
נושא הוראה מס' דברי הסבר תאריך
כללי
99 מבוא ותוכן עניינים כללי 300 10/2016
מדידה והלימות הון
2 ההון הפיקוחי 202 02/2021
3 הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 203 02/2021
4 גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי 204 10/2015
5 איגוח 205 05/2013
6 סיכון תפעולי 206 07/2012
7 סיכון שוק 208 06/2019
9 הערכת נאותות הלימות ההון 211 05/2013
8 טיפול בפוזיציות לא נזילות 209 05/2012
1 מבוא תחולה וחישוב דרישות 201 03/2020
9.5 ההון הפיקוחי הוראות מעבר 299 12/2020
9.1 יחס כיסוי הנזילות 221 07/2018
9.05 יחס מינוף 218 03/2020
9.4 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 250 07/2021
9.2 יחס מימון יציב נטו 222 06/2021
ניהול ובקרה
13 דירקטוריון 301 11/2018
14 רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 302 09/2007
15 תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי 303 10/2010
16 רואה החשבון והמידע הנלווה לדוחות הכספיים 304 12/1995
17 רואה החשבון המבקר- עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב 304A 10/2016
18 חשבונאי ראשי 305 07/1998
20 פונקציית ביקורת פנימית 307 06/2015
21 ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי 308 12/2019
22 בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי 309 09/2008
23 ניהול סיכונים 310 12/2012
13.5 מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 301A 11/2018
21.1 טיפול בתלונות הציבור 308A 09/2014
18.1 פיקוח על שלוחות בחו"ל 306 12/2019
18.2 שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים 306A 05/2018
אשראי והשקעות
24 ניהול סיכון אשראי 311 10/2019
25 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 312 09/2016
26 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 313 09/2020
27 הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות 314 02/2021
28 מגבלת חבות ענפית 315 01/2021
31 מאגר מידע על בטחונות 318 08/2013
33 הבטחת תשואה על השקעות 320 12/1995
34 חיתום הנפקות של ניירות ערך 321 10/2010
35 פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 322 01/2001
36 מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 323 04/2015
37 ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 325 12/2020
38 ליווי פיננסי 326 07/2012
38.1 מגבלות למתן הלוואות לדיור 329 02/2021
38.05 ניהול הלוואות ממונפות 327 04/2015
38.2 יועצי משכנתאות 329A 09/2017
38.3 ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך 330 10/2017
24.1 ניהול אשראי צרכני 311A 02/2021
סיכונים פיננסיים
39 חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים 331 01/2013
40 רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים 332 02/2019
42 מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי 336 10/2010
43 פעילות בשוק מעו"ף 337 10/2010
44 ניהול סיכוני שוק 339 05/2013
46 ניהול סיכון נזילות 342 09/2014
40.05 ניהול סיכון ריבית 333 05/2013
42.1 מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי - תיכנס לתוקף ביום 1.1.2022 6_336 06/2021
סיכוני ניהול
48 מעילות של עובדים ונושאי משרה 351 09/2016
49 ביטוח בנקאי 352 12/1995
50 בקרה על הוצאת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי 353 05/2019
51 אימות חשבונות של לקוחות 354 12/1995
52 ניהול המשכיות עסקית 355 04/2017
53 הוצאת מסמכים ממשרדי התאגידים הבנקאיים 356 12/1995
54 ניהול טכנולוגיית המידע 357 12/2020
55 ניהול עסקים מחוץ למשרדי התאגיד הבנקאי 358 12/1995
57 רוטציה וחופשה רציפה 360 01/2004
47 ניהול סיכון תפעולי 350 12/2012
57.1 ניהול הגנת הסייבר 361 12/2020
57.7 בנקאות בתקשורת 367 07/2021
57.2 מחשוב ענן 362 11/2018
57.3 ניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה 363 05/2018
56.1 מיקור חוץ 359A 06/2021
57.4 דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 366 12/2020
בנקאות פתוחה
57.8 בנקאות פתוחה 368 04/2020
57.85 נספח הנחיות (אנגלית) 368 נספח 02/2021
בין הבנק לבין הלקוח - כללי
58 ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים 401 03/2017
59 יום עסקים בתאגידים בנקאיים 402 12/2011
60 הטבות ללקוחות 403 07/2016
61 הטבות לעובדים של לקוח 404 12/1995
62 חקירות משטרתיות 405 12/1995
63 שירותים בנקאיים לעולים חדשים 406 12/2020
64 השקעה על חשבון לקוח ללא הסכמתו המפורשת 407 12/1995
65 שיקים בנקאיים נושאי ריבית 408 12/1995
66 חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין 409 12/1995
67 התרמת לקוחות על ידי עובדי התאגידים הבנקאיים 410 12/1995
70 ניתוק הקשר עם שוכרי כספות 413 12/1995
71 גילוי עלות שירותים בניירות ערך 414 04/2014
72 נהלים בנושא עמלות 415 02/2008
73 חשבונות קטינים 416 12/2002
74 פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 417 04/2012
75 שמירת מסמכים 419 01/2006
76.5 הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 421 12/2013
76.6 פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו 422 11/2018
76.8 דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 425 02/2016
76.7 שירות מסלולים 423 06/2015
57.9 סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר 400 01/2017
76.81 מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 426 12/2020
69 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 411 10/2020
75.5 משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022 420 06/2021
75.4 משלוח הודעות בתקשורת 6_420 02/2021
חשבונות לקוחות
77 פנקסי שיקים 431 09/2011
78 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 432 12/2020
79 רישום שגוי בחשבון הלקוח 433 12/1995
80 חשבונות משותפים - סעיף "היוותרות בחיים" 434 12/1995
82 חיוב במס הכנסה ובעמלות במטבע חוץ 437 12/1995
83 קיזוז כנגד תכניות חסכון 438 12/1995
84 חיובים על פי הרשאה 439 12/2020
85 חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) 440 08/1998
86 אחזור מידע על ידי לקוחות 441 11/2002
87 משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים 442 12/2005
81.5 מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים 436 09/2016
76.9 שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת 430 09/2017
87.4 פישוט הסכמים ללקוח 449 03/2019
87.2 העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון 448 08/2021
87.1 פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו 443 11/2020
הלוואות
88 נהלים למתן הלוואות לדיור 451 11/2018
89 נהלים לניהול הלוואות 452 12/1995
90 ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי 453 04/2014
91 עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 454 07/2016
92 העמדת אשראי לרכישת נכסים פיננסיים 455 12/1995
87.5 הליכי גביית חובות 450 09/2020
ניירות ערך
93 עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 461 02/2007
94 השקעות לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 462 10/2018
הוראות מותאמות לתאגידים בנקאיים ייחודיים ותאגידים אחרים
96 תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי 471 01/2001
95 כרטיסי חיוב 470 01/2020
96.1 סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 472 01/2020
96.2 התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש 480 03/2020