הוראות הדווח לפיקוח לפי מספר הוראה

תאריך עדכון אחרון תוכן עניינים מספר הוראה
14/07/2020 תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה 801
12/12/2016 הנחיות כלליות 802
14/07/2020 טבלאות דיווחים 803
01/06/2002 בנקאות בתקשורת (חודשי-מוקפא) 804
14/07/2020 פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף) 807
14/07/2020 מעילות והונאות (מיידי) 808
14/07/2020 דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני) 809
16/12/2015 הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני) 809A
22/06/2016 דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי) 810c
14/07/2020 חשיפות אשראי גדולות (רבעוני) 810d
04/04/2019 חשיפות אשראי (רבעוני) 810e
28/04/2015 דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) 811
01/04/2005 שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני) 813
19/01/2016 אנשים קשורים (שנתי) 815
18/11/2014 דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) 817
28/05/2012 אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי) 818
18/05/2016 דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי) 820
15/08/2019 מאזן (חודשי) 821
25/01/2011 מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י 821 נספח ד
03/02/2015 נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי) 822
16/01/2019 דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות-מידע על ריבית 823
26/01/2020 דוח על חשיפה לסיכוני ציות (חצי שנתי) 825
16/12/2015 טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי) 826
15/01/2019 דוח על סיכון נזילות (חודשי ורבעוני) 827
22/06/2016 עמלות בגין השירותים הבנקאיים (חצי שנתי) 828
21/07/2013 שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי) 830
18/05/2016 חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) 831
16/01/2019 רווח והפסד מצטבר (רבעוני) 832
01/02/2018 חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני) 833
02/01/2013 חשיפה למדינות זרות (רבעוני) 834
16/01/2019 סיכון אשראי לאנשים פרטיים (רבעוני) 836
16/01/2019 מדידה והלימות הון (רבעוני) 838
14/07/2020 פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני) 839
14/07/2020 מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי 840
01/02/2018 פירוט לפי סניפים (שנתי) 846
09/07/2015 דיווח על אירוע סייבר (מיידי) לפרטי ההוראה יש לפנות ליחידה למידע ודיווח 848
01/05/2010 דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי) 850
03/11/2014 מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני) 856
04/04/2019 שלוחות בחו"ל (רבעוני) 865
14/07/2020 דוח על כרטיסי חיוב 869
15/08/2019 הלוואות לדיור (חודשי) 876
11/01/2015 הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי) 877
14/07/2020 דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור 878
16/01/2019 פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים 888
14/11/2016 שעת חירום (מיידי) 889
04/04/2019 נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים 896
16/01/2019 נספחים ב' וג'- מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ ומפתח העדכונים 897