הוראות הדווח לפיקוח לפי מספר הוראה

תאריך עדכון אחרון תוכן עניינים מספר הוראה
28/07/2022 תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה 801
08/02/2022 הנחיות כלליות 802
13/06/2022 טבלאות דיווחים 803
28/12/2021 פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף) 807
14/07/2020 מעילות והונאות (מיידי) 808
14/07/2020 דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני) 809
15/07/2021 הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני) 809A
01/03/2022 דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות 810C
01/03/2022 דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות 810D
01/03/2022 דוח רבעוני על חשיפות אשראי 810E
28/04/2015 דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) 811
01/04/2005 שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני) 813
19/01/2016 אנשים קשורים (שנתי) 815
01/03/2022 דוח על מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) 817
28/05/2012 אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי) 818
18/05/2016 דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי) 820
14/04/2022 מאזן (חודשי) 821
25/01/2011 מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י 821 נספח ד
03/02/2015 נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי) 822
04/08/2021 דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות-מידע על ריבית 823
26/01/2020 דוח על חשיפה לסיכוני ציות (חצי שנתי) 825
14/04/2022 טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי) 826
15/01/2019 דוח על סיכון נזילות (חודשי ורבעוני) 827
22/06/2016 עמלות בגין השירותים הבנקאיים (חצי שנתי) 828
21/07/2013 שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי) 830
03/05/2022 חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק (רבעוני) 831
16/01/2019 רווח והפסד מצטבר (רבעוני) 832
01/03/2022 חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני) 833
01/03/2022 חשיפה למדינות זרות (רבעוני) 834
01/01/2019 סיכון אשראי לאנשים פרטיים (רבעוני) 836
16/01/2019 מדידה והלימות הון (רבעוני) 838
14/07/2020 פקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני) 839
14/07/2020 מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי 840
15/07/2021 דיווח על בנקאות בתקשורת (חצי שנתי) 842
14/04/2022 דיווח על מעבר בין בנקים 844
01/03/2022 דיווח מפורט על סניפים (שנתי) 846
01/05/2010 דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי) 850
01/03/2022 מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני) 856
01/03/2022 דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (רבעוני) 865
01/03/2022 דוח על כרטיסי חיוב 869
08/02/2022 אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות דיור (חודשי) 875
28/12/2021 הלוואות לדיור (חודשי) 876
28/12/2021 הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי) 877
28/12/2021 דוח רבעוני על נתוני הלוואות לדיור 878
30/12/2020 דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 880
13/06/2022 דיווח על מחשוב ענן 881
14/04/2022 דיווח חודשי על פעילות בשיקים 884
28/12/2021 פרטים על התאגיד הבנקאי, על סניפיו ועל מכשירים אוטומטיים 888
16/05/2022 דיווח במצב מיוחד 889
30/09/2020 דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) 889C
24/03/2021 דיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד 889S
04/04/2019 נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים 896
16/01/2019 נספחים ב' וג'- מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ ומפתח העדכונים 897