מערכת הבנקאות בישראל - סקירות תקופתיות

בסקירות של מערכת הבנקאות מנותחות ההתפתחויות השנתיות בתחומי הפעילות, התוצאות העסקיות והסיכונים במערכת הבנקאות הישראלית, מבנה המערכת ופעילות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
הדיון מלווה באיורים ובלוחות טקסט. כן מצורפים לסקירות נספחים סטטיסטיים, ובהם נתוני מפורטים, העשויים לסייע לחוקרים ולאנליסטים בניתוח המגמות במערכת הבנקאות הישראלית. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

דוחות

סקירות של בדיקות שנערכו במערכת הבנקאית בנושאים שונים

במסגרת פעילותו השוטפת הפיקוח על הבנקים עורך בדיקות במערכת הבנקאית במכלול נושאים בנקאיים. עיקר הבדיקות מתבצעות על ידי אגף הביקורת. הבדיקות מתבצעות בהיקף ובעומק שונה בהתאם לאופי ומורכבות הנושא שנבדק, ומטרתן לזהות ולהעריך את מגוון הסיכונים הגלומים באותו נושא ואת העמידה בדינים והוראות, לבחון את תפקוד מערכי הניהול, הבקרה והממשל התאגידי, ולהביא לתיקון ליקויים וחולשות.
בסקירות המצורפות להלן מובאים סיכומים של חלק מבדיקות שנערכו, עיקרי הממצאים שעלו במהלכן והצעדים שננקטו בהתאם.​​

סקירות שונות לקראת ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא אשראי ללווים גדולים

כחלק ממדיניות השקיפות הציבורית של בנק ישראל, מוצג להלן המידע אשר הפיקוח על הבנקים העביר  לוועדת החקירה הפרלמנטרית. חלק מהמידע נמסר כמענה ישיר לבקשת הוועדה, וחלק נמסר ביוזמת הפיקוח מתוך כך שהפיקוח סבר שהמידע יכול לסייע לוועדה לבצע את תפקידה.